آموزش تشریفات رسمی
تیتر روزنامه های مهم دنیا
چالش خبر
قیمت لحظه ای طلا و دلار
بورس اوراق بهادار
بایگانی تیر ۱۳۹۶ :: سهام بلاگ

سهام بلاگ

اطلاعات مفید بورسی

سهام بلاگ

اطلاعات مفید بورسی

سهام بلاگ

اطلاعات اقتصادی-بورسی-قوانین و مقررات مبادلات سهام-اخبار مهم از بزرگان علم اقتصاد دنیا و کار آفرینان برتر

طبقه بندی موضوعی

۷۹ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

کوه درمان ایدز یا همان Anti- HIV Mountain


ﺍﮔﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﻩ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﺪﻧﺶ ﺗﻮﯼ ﺻﻒ ﺑﻮﺩﻧﺪ !!
...:: ﺣﺘﻤـﺎً ﺑﺨﻮﻧﯿـﺪ ﺗﺎ ﻣﻮ ﺑﺮ ﺗﻦ ﺗـﻮﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﺸﻪ .
ﺣﯿﻒ ﺍﺯ ﺍﯾــــﺮﺍﻥ ﻣﺎ ::..!!!!!
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺍﺳﻢ ﮐﻮﻩ ﭘﺮﺩﯾﺲ ﻭ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺭﻭ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ؟؟!!!
ﺍﻳﻦ ﮐﻮﻩ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺣﻮﻣﻪی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺟﻢ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻩ ﺑﻨﺪﺭ ﮐﻨﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﻴﺮﻭﺯ ﺁﺑﺎﺩ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ . ﺣﺎﻻ ﺑپرسین ﻣﻌﺠﺰﺍﺗﺶ ﭼﯿﻪ !!؟؟؟

کوه پردیس جم

.1 ﻗﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻮﻩ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﮑﻲ ﺧﻂ ﺍﺳﺘﻮﺍﺳﺖ .
.2 ﺁﺗﺸﮑﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺩﺭﻗﻠﻪ ﮐﻮﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ، ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﻭ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﭘﺪﺭ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺟﻢ ﺍﺳﺖ .
.3 ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻗﻮﻱ ﮐﻮﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺯﺑﺎﻧﺰﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ 50 ﺗﺎ 100 ﻣﺘﺮﻱ ﮐﻮﻩ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﻲ ﻭ ﺗﺮﻣﺰ ﺩﺳﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﺑﺎﻧﻴﺪ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺠﺎﻱ ﺳﺮ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻮﻩ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺮ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯿﺸﻮﺩ .
.4 ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺧﺎﺭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺹ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻋﺴﻞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ" ﭘﻴش  خرید ﭼﻨﺪ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ضمناً ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺴﮑﻦ Advil است که ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﺮﺻﻬﺎﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ برای ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻭ ﺩﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻴﮕﺮﻧﻲ ﺍﺳﺖﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺴﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ!!
-5 ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮﻣﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻧﺎﻡ ﺧﺮﻣﺎﻱ ﺧﺼﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺧﺮﻣﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺁﻟﺒﺎﻟﻮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎﻱ ﺭﮊﻳﻤﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ * ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ * ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺎ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﺍﺯﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎ ﺭﻭ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯿﻢ؟!
* ﻭ ﺍﺯ ﻫــــﻤــــﻪ ﻣــــﻬـــﻤــﺘــــﺮ *
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮﺍﺹ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﻩ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺧﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﻩ ﺩﺭﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎﻥ ﺑﻪ* ﺍﻳﺪﺯ *ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ...چونکه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻤﻮ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺯﺍ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﻳﺮﻭﺱ HIV ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻛﻮﻩ ﺻﻔﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼﺺﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﺴﻪ Imperial Medical College ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﺧﻴﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻳﻤﺰ ﺿﻤﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪﺗﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﻩ را به Anti- HIV Mountainﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻨﺪ .
ﺿﻤﻨﺎ ﺩﻛﺘﺮ Tim Hopkins ﺭﻳﻴﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﻮﻕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﺪﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﻭﻱ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﺪﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﺪﺕ 18 ﻣﺎﻩ ﻫﻴﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﺸﻮﺩ .
ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻮﺍﺹ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﻩ ﻛﻪ ﺯﺑﺎﻧﺰﺩ ﻫﻤﻪ‌ی ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ mountain trapi (ﻛﻮﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ) ﺍﺳﺖ، ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﻩ میباشد که ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻱ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ، ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩﻱ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻛﻮﻩ ﺗﻮﺻﻴﻪ میﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

پزشکان متخصص بریتانیایی در شهر لندن اخیرا در مقاله ای در روزنامه تایمز ضمن برشمردن این خاصیت از سازمان ملل درخواست کرده‌اند نام این کوه را به کوه ضد ایدز تغییر دهند.
به گزارش خبرنگار فن آوری گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران، این کوه که به عنوان بهشت ​​شناخته شده است از توابع عسلویه در استان بوشهر و در نیمه راه از کنگان بندر به فیروز آباد است. قله کوه به خورشید بسیار نزدیک است و در بالاترین ارتفاع در نزدیکی خط استوا است و خاصیت مغناطیسی قوی موجود در این کوه در جهان معروف است.

پزشکان متخصص بریتانیایی در شهر لندن اخیرا در مقاله ای در روزنامه تایمز ضمن برشمردن این خاصیت از سازمان ملل درخواست کرده‌اند نام این کوه را به کوه ضد ایدز تغییر دهند.

از جمله خواص خارق العاده ی این کوه کمک به درمان مبتلایان به ایدز است.به خاطر نزدیکی این کوه به خورشید امکان رشد و نمو ویروس های بیماری زا از جمله ویروس HIV صفر است.کوهی عجیب در ایران با خاصیت درمان ایدز!

دکتر Tim Hopkins رییس موسسه ی فوق و دارنده ی مدرک فوق تخصص در رشته ی ایمونولوژی و ویروس شناسی درخواست ایجاد شهرک‌های درمانی برای مبتلایان به ایدز در این منطقه داشته است.

کوهی عجیب در ایران با خاصیت درمان ایدز!

وی معتقد است با اسکان مبتلایان به ایدز در این منطقه پس از حداکثر مدت ۱۸ ماه هیچ نشانه ای از بیماری در این مبتلایان دیده نشود.

جنگ بین بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار

تارار حافظ

سازمان بورس اوراق بهادار اطلاعیه‌ای صادر کرد که به موجب آن، بانک‌های بورسی ملزم به ارائه صورت‌های مالی بر مبنای صورت‌های مالی سنتی شده‌اند؛ اطلاعیه‌ای که بهترین تعبیر برای آن، «آتش زیر خاکستر» است.
درست یک سال پیش، بانک مرکزی بخش‌نامه‌ای را خطاب به بانک‌ها صادر کرده بود که بر مبنای آن، بانک‌ها ملزم به اصلاح صورت‌های مالی با مدل نمونه این بانک مرجع شدند. بخش‌نامه‌ای که درواقع با یک تیر، دو نشان را هدف قرار داده بود؛ اصلاح صورت‌های مالی برای شفافیت نظام بانکی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور و برنامه پنجم توسعه و دیگری، شفاف‌سازی در راستای انجام تعهداتی که ایران برای خروج از لیست سیاه به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داده بود.
همان زمان با صدور بخش‌نامه بانک مرکزی، سازمان حسابرسی کشور مخالفت خود را علنی کرد و این اقدام باعث شد بانک‌های دولتی دیرتر از بانک‌های خصوصی به این بخش‌نامه تمکین کنند. اجرائی‌شدن این بخش‌نامه و شفاف‌شدن صورت‌های مالی که نشان از زیان‌ده‌ بودن برخی بانک‌ها داشت، گشایش سهام این بانک‌ها را با سقوط همراه کرد.
شوکی که حالا کارشناسان معتقدند با پس‌گرفتن آن بخش‌نامه و ارائه صورت‌های مالی جدید مورد درخواست سازمان بورس، مجددا سهام بانک‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده و با ریزش شدید همراه خواهد کرد. البته در این میان، به گفته برخی حسابرسان شناخته‌شده، نشانه‌هایی از پشت پرده‌های اختلاف‌ نظر هم دیده می‌شود. اختلاف ‌نظر بین بانک مرکزی و مقام ناظر بر بازار مالی ایران، یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در موقعیت کنونی و در آستانه انتخاب کابینه جدید دولت، می‌تواند آشفتگی بزرگی را برای نظام بانکی به همراه آورد و آتویی نو باشد در دست دلواپسان فرصت‌طلب.

در این میان، سازمان بورس و سازمان حسابرسی مدعی هستند اگر بخش‌نامه بانک مرکزی را امسال هم برای ارائه در مجامع بانک‌ها عملیاتی کنند، سهام‌داران ضرر می‌کنند و شاخص بورس دوباره افت شدیدی را تجربه می‌کند. به گفته برخی منابع آگاه در گفت‌وگو با «شرق»، سازمان بورس با سازمان حسابرسی لابی کرده و بر همین ‌اساس، در اطلاعیه‌ای خواستار ارائه صورت مالی جدید از سوی بانک‌ها شده‌ است. این در حالی است که طبق برجام، مقررات جهانی تکلیف کرده بود که صورت‌های مالی بانک‌ها در ایران اصلاح شود.
این نکته را نباید نادیده‌ گرفت که اقتصاد ایران بانک‌محور است و بر همین اساس، بازار پول هم از بازار سرمایه بزرگ‌تر. بانک مرکزی مقام ناظر بازار پول است و قانون پولی و بانکی، قانونی حاکمیتی است. بنابراین رعایت آن برای همه ازجمله بورسی‌ها الزامی است.
این اطلاعیه بیش از هر‌چیز برخلاف الزامات FATF است و سبب می‌شود دوباره مقررات بانکی جهان علیه ایران برقرار شود و این مهم، درحال‌حاضر که ایران توانسته از دور اول این مهلت ١٨ماهه گروه ویژه اقدام مالی به‌خوبی عبور کند، در فرصت شش‌ماهه باقی‌مانده، برای ایران‌گران تمام خواهد شد.
‌ شوک نیمه‌پنهان به بازار سرمایه در دقیقه ٩٠ فصل مجامع بانک‌ها
عباس هشی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و حسابرس معتمد بورس، در گفت‌وگو با «شرق» از این رخداد با عنوان «شوک نیمه‌پنهان به بازار سرمایه در دقیقه ٩٠ فصل مجامع بانک‌ها» یاد می‌کند و می‌گوید: ابلاغیه ٢٤/٤/٩٦سازمان بورس که در آن بانک‌های بورسی را ملزم به ارائه صورت‌های مالی نمونه طبق مصوبه ٦/٧/٨٧ سازمان بورس (نمونه تهیه‌شده به‌روز با همکاری سازمان حسابرسی و تعدادی حسابدار رسمی بی‌نام) کرده بود، گرچه یک حرکت در راستای شفافیت گزارشگری مالی در بازار سرمایه اعلام شده است؛ اما تضاد این صورت‌های مالی سنتی (نمونه ١٣٨٧) با گزارشگری مالی شفاف و به‌روز سال ٩٤ ابلاغیه بانک مرکزی (متکی به قانون پولی و بانکی ١٣٥١ و قانون برنامه پنجم)، با تردید همراه است. به‌ویژه اینکه بر حضور سازمان حسابرسی در تدوین نمونه یادشده تأکید شده است.
این کارشناس علت این تردید را این‌گونه بیان می‌کند: سازمان حسابرسی در سال قبل در تقابل کامل با گزارشگری نمونه قانونی بانک مرکزی در فصل مجامع قرار گرفت و زیر بار آن نرفت و گزارش حسابرسی در همان سازمان به‌صورت صورت‌های مالی سنتی بانک‌های شبه‌دولتی، در تیر ٩٥ صادر شد.

سکه و طلا

دلیل آن بود که مرجع حاکمیت مستقر در این سازمان، صدور نمونه گزارشگری مالی را از اختیارات قانونی خود می‌دانست و بانک مرکزی را برای این اقدام، قبول نداشت. متعاقب تبعات منفی کاهش قیمت سهم به دلیل بسته‌بودن نماد و این اختلاف‌ نظرها، در نهایت سازمان حسابرسی به گزارشگری نمونه بانک مرکزی تمکین کرد و گزارش حسابرسی اصلاحی را روی صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی در شهریور و مهر ٩٥، صادر کرد.
او توضیح می‌دهد: اساس اختلاف، دو برگه اضافی صورت عملکرد سپرده‌گذاران و حقوق صاحبان سهام بود که بانک مرکزی آن را در راستای قانون عملیات بانکی الزام می‌کرد. البته حسابرسان خصوصی طبق قانون به دستور بانک مرکزی، گزارشگری خود را انجام و این دو صورت اضافه را در بند شرح گزارش درج کردند. البته یادداشت‌های مرتبط با افشا نیز اضافه شده بود.
‌ دود اختلافات ناظران بازار در چشم سهام‌داران
هشی با اشاره به اینکه ضربه ناشی از ریزش قیمت سهام بعد از گزارش دوم که فاقد اظهارنظری روشن و مشخص بود و اعتراضات مردم نسبت به گزارشگری مالی در سال قبل، فراموش‌‌نشدنی است، ادامه می‌دهد: بااین‌حال، در نهایت مردم و حسابرسان پذیرفتند به این شفافیت تن بدهند...
اما حرکت اخیر سازمان بورس و ابلاغیه دقیقه ٩٠ و الزامی‌کردن ارائه صورت‌های مالی سنتی که محل اختلاف شدید بین مقامات ناظر بود و دود آن به چشم سهام‌داران و حسابرسان بخش خصوصی رفت، واقعا جای سؤال دارد. هشی در قالب پرسشی، می‌گوید: من به‌عنوان یک حسابرس با ٤٧ سال تجربه کاری این سؤال را دارم که مقامات ناظر، از جان سهام‌داران چه می‌خواهند؟
این نهادهای ناظر هر دو پشتوانه حکومتی دارند و نسخه شفافیت برای گزارشگری مالی بانک‌ها پیچیدن از سوی این دو، در دو حالت قرار می‌گیرد. یکی، ابزار اجرائی نسخه صورت‌های مالی سنتی منسوخ‌شده نظام گزارشگری بانک‌ها در دنیاست و ابزار دیگری، گزارشگری مالی شفاف به‌روز نزدیک به استاندارد‌های معمول در جهان.
او تأکید می‌کند: این اقدام و شوک دوباره، آتش زیر خاکستر است؛ زیرا بانک مرکزی ١٣/٣/٩٦ بانک‌ها را ملزم به ادامه روش سال قبل و حسابرسان را ملزم به رسیدگی و گزارشگری نسبت به آن صورت‌های مالی کرد و مدیریت این بانک‌ها عمدتا بر اساس این، برنامه‌ریزی کرده‌اند. مدیران این بانک‌ها در تاریخ ٢٤/٤/٩٦ یکباره با اطلاعیه سازمان بورس مواجه می‌شوند که تأکید می‌کند دوباره باید نمونه سنتی صورت‌های مالی را آماده کنند؛ حتی اگر صورت‌های مالی بانک مرکزی را آماده کرده باشند؛ یعنی یک کار اضافی برای بانک‌ها.

‌ بهانه‌ای در دست دلواپسان
این حسابرس با بیان اینکه این اقدام تبعات زیادی به دنبال خواهد داشت، به این تبعات اشاره کرده و می‌گوید: نخست، باعث می‌شود در فصل مجامع، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ارائه‌کردنی نباشد و مجامع بانک‌ها عقب افتاده و به ما‌ه‌های مرداد و شهریور محول شود.
دوم، نماد سهام بانک‌ها بسته می‌شود و سهام‌داران با محدودیت اختیار بر سرمایه خود روبه‌رو شده و نتوانند سهم خود را بفروشند. علاوه بر آنکه تکلیف سود آنها هم مشخص است. روی هوا می‌رود و قیمت سهم افت می‌کند. سوم، در شرایطی که دلواپس‌ها نظام بانکی را نشانه گرفته‌اند و برای تقابل با رئیس‌جمهور و دولت، هر روز هیزم آتش مؤسسات مالی غیرمجاز را بیشتر کرده تا دولت را تهدید کنند، اعتراض سهام‌داران بانک‌ها و سپرده‌گذاران هم بهانه جدیدی در دست دلواپسان خواهد بود. چهارم، مرداد و شهریور فصل معرفی و بررسی وزرای پیشنهادی برای کابینه دولت است و دوران حساسی برای دولت خواهد بود.
او ادامه می‌دهد: اینجا سؤالی ایجاد می‌شود، این ماجرا پشت‌پرده‌ای دارد؟ اینجا باید پرسید، مقام مسئول برقراری انضباط مالی کشور کیست؟ وزیر اقتصاد در جنگ بین سازمان حسابرسی که زیرمجموعه وزارتخانه اوست، با بانک مرکزی در تیر سال قبل، موضع بی‌طرفانه گرفت و کارها را به معاونان تفویض کرد تا مصالحه کنند که در پی آن ریزش سهام بانک‌ها را در بازار سرمایه تجربه کردیم.
این وزارتخانه بالاخره در شهریور تن به قانون بانک مرکزی داد و تأکید کرد زیرمجموعه‌هایش، گزارش اصلاحی طبق نمونه بانک مرکزی ارائه کنند. این گزارش دوم، فاقد بند اظهارنظر معتبر بود و موجب ریزش قیمت سهام شد.
او خطاب به وزیر اقتصاد می‌گوید: شما رئیس شورای‌عالی بورس هستید. یک اداره از سازمان بورس، ابلاغیه صادر می‌کند که در تضاد کامل با ابلاغیه متکی بر قانون از طرف بانک مرکزی است.
تبعات این تقابل، شوک و ضرروزیان سهام‌داران بانک‌ها بوده و هزینه‌اش را مردم پرداختند. اگر این اختلاف‌نظر که ریشه در اختلاف‌نظر سال قبل دارد، در نشستی با حضور وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس حل و ابلاغیه واحد صادر می‌شد، به صلاح کشور نبود؟

بانک مرکزی

بانک مرکزی با یک تیر، ٢ نشان زد
هشی در ادامه با اشاره به اینکه بانک مرکزی به دو دلیل شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است، می‌گوید: این اقدام در مقام نخست، ایجاد شفافیت بعد از ٣٤ سال از سوی بانک مرکزی است. همان‌گونه که رئیس‌جمهور شفافیت را به‌عنوان برنامه کاری خود همان اوایل روی‌کارآمدن، وعده داده بود.
سوی دیگر ماجرا آن است که، یکی از مشکلات و موانع برقراری ارتباط با بانک‌های جهان، نداشتن زبان مشترک است و همین امر سبب شده بود بانک‌ها پس از برجام با مانع روبه‌رو شوند. راه‌حلی که ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، برای این معضل ارائه داد، برقراری شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها بود.
در همین راستا، صورت‌های مالی بانک‌های خصوصی ارائه شد و نمایندگان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و FATF تأیید کردند که شفافیت گزارشگری مالی در ایران به راه افتاده است. در واقع بانک مرکزی با یک تیر، دو نشان زد. هم اصل ٤٩ قانون اساسی را اجرائی کرد و هم مشکل زبان مشترک با بانک‌های خارجی را حل کرد. در اینجا باید از سازمان بورس پرسید، شما که همه اینها را می‌دانید، ساز مخالف‌تان برای چیست؟

از WTO یا همون سازمان تجارت جهلنی چه می دانید؟

تجارت جهانی-لوگو

سازمان تجارت جهانی یا به صورت مختصر WTO (مخفف World Trade Organization) یک سازمان بین‌المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند.
اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که حدود ۳۰ موافقت‌نامه این سازمان را امضا کرده‌اند.
اهداف سازمان تجارت جهانی
• ارتقای سطح زندگی
• تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو
• توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی
• دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
• حفظ محیط زیست
• افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی
اصول سازمان تجارت جهانی
این سازمان هم‌چنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده‌ که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود.
هم‌ترین این اصول عبارت است از:
۱. اصل عدم تبعیض. طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد.
البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به هم‌گرایی‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. این استثنا بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد.
۲. استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت هم‌چون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند.
۳. پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، کشورها می‌بایست تعرفه‌های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به‌تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثنا قایل شده‌است.
۴. برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراورده‌های این کشورها مجاز است.
۵. کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند.
۶. لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.
۷. انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.
ارکان سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه‌های مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد.
این ارکان عبارت‌اند از:
کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها.
کمیته‌ها و سایر بدنه‌های متمم: سه کمیتهٔ اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد:
• کمیته تجارت و توسعه
• کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها
• کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی
وظایف این کمیته‌ها بر مبنای موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه و مصوبات شورای عمومی تعریف می‌شود. عضویت در این کمیته‌ها برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است.
همچنین کمیته‌های تجارت و محیط زیست و موافقتنامه‌های منطقه‌ای تجاری نیز زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند.
عضویت در سازمان تجارت جهانی
عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق است.
هم اکنون سازمان تجارت جهانی ۱۵۳ عضو دارد. ۲۷ بخش از اتحادیه اروپا نیز به عنوان نمایندگان اتحادیه حضور دارند. اعضا می‌بایست در طی مراوداتی با دیگر کشورهای عضو تعامل داشته باشند و لزوم عضویت در سازمان این امر را تایید نمی‌کند که کشورها می‌توانند در منطقه اقلیمی خود خودکفا باشند و یا به استقلال دیگر کشورها صدمه‌ای وارد بیاورند.
انتقادها
به عقیدهٔ مخالفان برنامه‌های سازمان تجارت جهانی، این سازمان، تریبونی است که از طریق آن کشورها می‌توانند خواست‌های شرکت‌های خود را به کرسی بنشانند.
هیچ کشوری به اندازهٔ امریکا در استفاده از سازمان تجارت جهانی برای گشودن بازارهای خارجی و دفاع از صنایع داخلی‌اش فعال نبوده‌است.
این سازمان بدون توجه به حقوق کارگران و حفظ محیط زیست، از قدرت خود برای واداشتن کشورها (ازجمله آمریکا) به فسخ سایر موافقت نامه‌ها و لغو قوانین ملی(از همه معروف‌تر لغو قانون مربوط به حمایت از لاک پشت‌های دریایی در خطر انقراض) به عنوان بخشی از مسئولیت‌اش استفاده می‌کند، با این استدلال که چنین «محدودیت‌هایی» موانعی در مقابل تجارت جهانی هستند. چنین مواضعی است که سازمان تجارت جهانی را نزد طرفداران محیط زیست و فعالان حقوق کارگری نامحبوب کرده‌است.

پراکندگی سازمان تجارت جهانی

دولت‌های سرمایه‌داری استعماری در تلاش برای توسعه سلطه خود در زمینه تجارت و مبادله کالا سازمان تجارت جهانی را به صورت دستگاهی پدید آوردند که به کمک آن انحصارات بزرگ و دولت‌های سرمایه‌داری استعماری می توانند به صورت قانونی مبادله کالا و انتقال سرمایه های پولی در همه کشور ها را قبضه نمایند و کشورهایی که عضویت در این سازمان را می‌پذیرند از نظر اقتصادی در همه زمینه های تجاری، تولیدی، و مالی تحت کنترل و نظارت کامل و شامل انحصارات بزرگ و دولت های سرمایه داری استعماری قرار می گیرند و استقلال سیاسی آن ها پوسته ای است که مغز و محتوایی ندارد.

 #بازار بورس#

مجامعی که طی سال‌های اخیر حتی با وجود وضعیت رکودی شرکت‌ها، سهامداران خودرا با درصد تقسیم سود نسبتا بالایی از سود محقق شده بدرقه کردند، امسال نیز شاهد تقسیم سود نقدی نسبتا بالای شرکت‌ها در مجامع بودیم. علاوه بر این به‌نظر می‌رسد مجامع باقی‌مانده نیز به دلایل مختلفی که در این گزارش به تفصیل تشریح می‌شوند، سود نسبتا بالایی را بین سهامداران خود تقسیم کنند.
تقسیم سود نقدی بالا موجب رقیق‌شدن قیمت سهام و به‌تبع آن تعدیل نسبت قیمت بر درآمد بازار می‌شود. موضوعی که می‌تواند انگیزه‌ای تازه برای رشد قیمت عمومی سهام باشد.
رویه تقسیم سود بالا در شرکت‌های سهامی
سود نقدی تقسیم‌شده (DPS) در مجامع، همواره بحثی جدی میان سهامداران و کارشناسان بوده است. در زمان برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی، موضوع تقسیم سود (DPS) تیتر اصلی رسانه‌های بورسی را به خود اختصاص می‌دهند. با نزدیک شدن به پایان تیر ماه که مصادف با اوج برگزاری گردهمایی شرکت‌ها است، این موضوع یکی از پررنگ‌ترین مباحثی است که در بیشتر محافل بورسی عنوان می‌شود.
همواره به‌عنوان یک رویه عمومی در مجامع شرکت‌های بورسی یک گرایش عمومی در سهامداران نسبت به دریافت هر چه بیشتر سود نقدی به‌چشم می‌خورد. در اکثر مواقع، بحث‌برانگیزترین بخش مجمع، تصمیم‌گیری درخصوص تقسیم سود نقدی است و چه‌بسا که اعتراض شدید سهامداران خرد باعث تغییر سیاست تقسیم سود هیات‌مدیره و توزیع بخش اعظمی از EPS در مجمع شده است. در این میان، نیاز شدید سهامداران حقوقی بزرگ نیز در فشار به شرکت‌ها برای تقسیم سود بالا اثرگذاری جدی دارد.
مروری بر تقسیم سود نقدی در ۸ سال گذشته
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد رویه در خواست سود بالا از سوی سهامداران همچنان در بازار سهام وجود دارد. به عبارتی با وجود اینکه در چند سال اخیر تحت‌تاثیر وضعیت رکودی اقتصاد کشور، از سودآوری شرکت‌ها به دلایلی همچون افزایش هزینه تامین مالی و مشکلات فروش نیز کاسته شد؛ اما همچنان شرکت‌ها سهامداران خود در مجامع را با تقسیم سود نقدی بالا بدرقه می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ همچنان بالای ۸۰ درصد سود محقق‌شده بین سهامداران تقسیم شده است. (می‌توان گفت شرکت‌های بورس تهران در ۸ سال گذشته (از سال ۸۸ تا ۹۵) به‌طور متوسط ۷۵درصد سود بین سهامداران تقسیم شده است).تقسیم سود بالا در بازار سهام در شرایطی رخ می‌دهد که نسبت سود نقدی به سود محقق‌شده (DPS/‎ EPS) در بازارهای سهام توسعه‌یافته کمتر از ۵۰ درصد است.
فارغ از اثرات تقسیم سود نقدی بر وضعیت شرکت‌ها و همچنین انگیزه معامله‌گران، بررسی میزان تقسیم سود نقدی در چهار ماه ابتدای سال نکات جالبی در خود دارند. این نکات می‌تواند فضای بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار دهد. زمان برگزاری فصل مجامع شرکت‌هایی که سال مالی منتهی به پایان اسفند دارند، چهار ماه نخست سال است.
تیر ماه عملا آخرین فرصت برگزاری مجامع سالانه شرکت‌های سهامی‌ خواهد بود که سال مالی منتهی به اسفند ۹۵ را داشته‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۸ سال اخیر، بیشترین میزان تقسیم سود نقدی شرکت‌ها در ۴ ماه نخست سال مربوط به تیرماه بوده است.به‌طور مثال در سال گذشته حدود ۴۰ درصد از سود تقسیم شده در مجموع چهار ماه ابتدایی سال به مجامع برگزار شده در تیر ماه اختصاص داشته است.جالب آنکه در سال‌های پیش از آن میزان تقسیم سود نقدی در تیر ماه نسبت به سه ماه نخست سال از ۴۰ درصد نیز بیشتر بوده است.
این موضوع به دلایل مختلفی صورت می‌گیرد. به‌طور سنتی، تیر ماه و به‌خصوص هفته‌های پایانی آن خبرسازترین دوره سال به لحاظ برگزاری مجامع است زیرا بخش مهمی از شرکت‌های بزرگ فعال در بورس تهران، به دلایلی از جمله زمانبر بودن فرآیند تهیه و حسابرسی صورت‌های مالی سال قبل و فراهم کردن شرایط برگزاری این جلسه گردهمایی سالانه را تا این زمان به تعویق می‌اندازند.این موضوع سبب شده است که میزان سود تقسیم‌شده شرکت‌ها در تیر‌ماه نسبت به سه ماه نخست سال بیشتر باشد.
همان‌طور که اشاره شد، در سال‌های اخیر میزان تقسیم سود نقدی در تیر ماه نسبت به چهار ماه ابتدای سال در سال گذشته ۴۰ درصد و در سال‌های ماقبل این نسبت نیز بیشتر بوده است. با توجه به شرایط پیرامون بازار سهام و همچنین وضعیت شرکت‌های بورسی، انتظار نمی‌رود که درصد تقسیم سود نقدی در تیر ماه از سال‌های قبل کمتر باشد. اتفاقا در سال جاری میزان این سود شاید بیشتر از قبل باشد، چرا که اغلب نمادهای بزرگ بازار از منظر ارزش سهام، در تیر ماه مجامع خود را برگزار کردند.
علاوه بر این خودروسازان مهم بورسی («خودرو» و «خساپا») و پالایشگا‌هی‌ها، بانک‌ها، نمادهای بزرگ زیر‌مجموعه گروه فلزات اساسی(«فخوز» و «فولاد») زمان برگزاری مجامع خود را برای روزهای پایانی تیر ماه برنامه‌ریزی کرده‌اند. بسیاری از مجامع برگزار شده مزبور سود نسبتا مناسبی بین سهامداران تقسیم کردند. انتظار می‌رود شرکت‌هایی که مجامع خود را برگزار نکرده‌اند نیز تحت‌تاثیر عوامل حمایتی سودهای مناسبی تقسیم کنند. به‌طور مثال در گروه فلزات اساسی این انتظار وجود دارد که به دلیل حمایت مناسب قیمت‌ها در بازار‌های جهانی از سهام این شرکت‌ها و به‌تبع آن بهبود نسبتا مناسب در وضعیت سودآوری خود، تقسیم سود نسبتا مناسبی را برای سهامداران خود به ارمغان بیاورند. بر‌اساس این موارد انتظار می‌رود در تیر ماه نیز مطابق سال‌های گذشته، تقسیم سود بالایی صورت بگیرد.
بازار پس از فصل مجامع
اما نتیجه ارائه این داده‌ها چیست؟ صرف اطلاع از این موضوع که تیر ماه در مقایسه با سه ماه نخست سال تقسیم سود بالایی در شرکت‌ها انجام می‌شود. به‌خودی خود ارزشمند نیست، نکته جالب توجه در این میان وضعیت نسبت قیمت بر درآمد سهام پس از اتمام برگزاری مجامع با شروع دومین ماه از فصل تابستان است. همان‌طور که اشاره شد به دلایل مختلفی این انتظار می‌رود که در تیر ماه سال جاری نیز مطابق با سال‌های اخیر تقسیم سود نقدی نسبت به سه ماه نخست سال جاری افزایش یابد.
افزایش میزان سود تقسیم شده میان سهامداران با توجه به رقیق شدن سهم‌ها می‌تواند اهرمی برای ایجاد انگیزه برای رشد بیشتر قیمت‌ها باشد. برای فهم بهتر، در ادامه به تشریح بیشتر این موضوع پرداخته می‌شود.اگر در تیر ماه سال جاری کمترین میزان سود تقسیم شده در این ماه طی سال‌های اخیر یعنی ۴۰ درصد را در نظر بگیریم، حدودا ۷هزار میلیارد تومان از ارزش بازار سهام کم می‌شود که حدود ۲ درصد از ارزش فعلی بازارسهام است. ( با توجه به اینکه در سه ماه نخست سال ۱۰ هزار میلیارد تومان سود بین سهامداران تقسیم شده است). این امر تعدیل نسبت قیمت بر درآمد بازار را به دنبال خواهد داشت.
کاهش P/‎ E نیز انگیزه دوباره برای رشد عمومی قیمت سهام ایجاد می‌کند.به عبارت دیگر تقسیم سود‌‌های نقد‌‌ی شرکت‌ها منجر به رقیق‌تر شد‌‌ن قیمت سهام می‌شود‌‌. استفاد‌‌ه از سهم‌های رقیق‌شد‌‌ه پس از تقسیم سود نقدی‌‌، همواره برای فعالان بازار جذاب بوده است. رقیق شد‌‌ن قیمت سهام پس از برگزاری مجامع شرکت‌ها، د‌‌ر نهایت به جذاب شد‌‌ن قیمت‌ها کمک خواهد‌‌ کرد‌‌.خاصه آنکه وضعیت برخی از شرکت‌های بزرگ و مهم بورسی در شرایط کنونی از منظر بنیادی مناسب به‌نظر می‌رسد.
در مجموع بسیاری از فعالان حرفه‌ای بورس تهران در روزهای باقیمانده به پایان اولین ماه از فصل تابستان شاهد برگزاری بخشی از مهم‌ترین‌ مجامع سال خواهند بود تا علاوه بر دریافت اطلاعات دست اول از آخرین تحولات شرکت‌ها، سمت و سوی وضعیت صنایع بازار را بهتر رصد کنند. مجامعی که انتظار می‌رود امسال نیز با وجود مشکلات زیاد شرکت‌ها، سهامداران خود را دست خالی روانه خانه نکنند.

نگاهی به شرکت فولاد هرمزگان جنوب

#هرمز
فولاد هرمزگان
شرکت  فولاد هرمزگان جنوب سود 82 ریالی خود را در گزارش 3 ماهه به 94ریال افزایش داده است. بر طبق این گزارش عمده دلیل تعدیل مثبت این شرکت کاهش هزینه مالی از رقم 1135میلیارد ریال به 999میلیارد ریال است.

این شرکت پیشبینی کرده است که 1.4میلیون تن اسلب با نرخ 13.65میلیون ریال به فروش برساند که در سه ماهه 24.2درصد آن را به فروش رسانده اما نرخ واقعی 15.52 میلیون ریال بوده است ضمنا نرخ واقعی خرداد 15.7میلیون ریال بوده و همکنون نرخ جهانی بیش از 16میلیون ریال در هر تن است.

با فرض تداوم نرخ سه ماه نخست فروش 1400میلیارد ریال افزایش می یابد اما بهای خرید مواد نیز رشد 750میلیارد ریالی خواهند داشت لذا می توان گفت سود خالص می تواند از به مرز 140ریال در هر سهم برسد اما نکته اصلی این است که به جز نرخ ها، ترکیب بهای تمام شده و مواد مصرفی به گونه ای است که می تواند حاشیه سود ناخالص را به 17درصد برساند.

اگر فرض کنیم نرخ های فروش در سطح فعلی و ترکیب بهای تمام شده نیز به شکل سه ماه نخست باقی بماند، سود خالص می تواند تا دوبرابر افزایش یابد و به نوعی باید گفت زیان انباشته 2743میلیارد ریالی شرکت در سال جاری به صفر برسد.

طرح اسکناس 10 پوندی جدید

🏛اسکناس ۱۰ پوندی جدید با تصویر جین آستین منتشرشد🏛

در سالروز دویستمین سال مرگ این نویسنده روی این اسکناس جمله‌ای از آستین آمده:«تاکید می‌کنم هیچ لذتی بالاتر از مطالعه نیست.»

تصویر اسکناس ده پوندی

آنتونی اسکرموچی

آنتونی اسکرموچی سرمایه دار نیویورکی بدون سابقه و تجربه کار رسانه ای و ارتباطاتی سخنگوی جدید کاخ سفید و دستیار مطبوعاتی دونالد ترامپ شد

سحنگوی ترامپ

سود علی الحساب و یکسان سازی میزان بهره

ولی الله سیف

رئیس کل بانک مرکزی گفت: درصدد عملیاتی کردن علی‌الحساب شدن سود سپرده هستیم و بزودی اعلان خواهیم کرد هیچ بانکی بیشتر از میزانی که در شورای پول و اعتبار تصویب شده،مجاز نیست سود پرداخت کند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درخصوص مشکلات پیش آمده برای برخی موسسات مالی مانند کاسپین گفت: متاسفانه برخی التهاب آفرینی کاذب می کنند.ضوابط می‌گوید چنین مشکلاتی تحت نظر مرجع قضایی حل شود و وظیفه بانک مرکزی دفاع از حقوق سپرده گذاران است.

وی درباره تصویب سود سپرده 12 درصدی توسط شورای پول و اعتبار افزود: شورای پول و اعتبار در این مورد تصمیم نگرفته،مکانیزم بانکداری بدون ربا براین اساس است که سپرده ها به وکالت به بانک سپرده شود تا منابع را در فعالیت اقتصادی به کار بگیرند و در حقیقت سود اصلی قابل تخصیص به سپرده گذار در آخر دوره مالی و پس از حسابرسی و بستن صورت های مالی مشخص شود. در گذشته به تدریج این تقاضا مطرح شد که مبلغی از سود حاصل را بانک ها به صورت علی الحساب به سپرده گذار بدهند که در بازار رقابتی این علی الحساب ها افزایش یافت و در دو سه سال گذشته شرایط به نحوی شد که سود علی الحساب از رقمی که حق سپرده گذار است بیشتر شد و این اشکالی است که به وجود آمده است.

این مقام مسئول ادامه داد: موضوعی که ما درصدد عملیاتی کردن آن هستیم و به زودی اعلام می‌کنیم این است که هیچ بانکی مجاز نباشد سود علی الحساب را بیشتر از میزانی که در شورای پول و اعتبار تصویب شده(15 درصد) پرداخت کند و در بررسی آخر سال اگر سود مکتسبه ای که قابل تخصیص و حق سپرده گذار است بیشتر از 15 درصد باشد مابه التفاوت پرداخت می شود کما اینکه در سال های قبل نیز این اتفاق در نظام بانکی می افتد،این مدل باعث می شود انضباط دقیق تری نیز ایجاد شود.

سیف درباره مهمترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه اقتصاد مقاومتی و مهمترین اولویت دولت دوازدهم گفت: یکی از اساسی ترین نکات در بحث اقتصاد مقاومتی که باید به آن توجه کرد پیش بینی اقدامات و عملیاتی است که می تواند منجر به ایجاد شوک در اقتصاد شود و وظیفه بانک مرکزی پایش و آرامش اقتصاد و پیش بینی پذیر شدن آن است که در این زمینه اقدامات مناسبی نیز داشته ایم.

وی درباره رقم دیرکرد نیز گفت: رقمی که در بودجه پیش بینی شده بود به تدریج تخصیص می یابد و تا جایی که من اطلاع دارم تا 40 میلیون تومان کاهش یافته و رقم هایی که در ابتدا اعلام شد 10 میلیون تومان بود که هم اکنون به 40 میلیون تومان رسیده است.

رییس کل بانک مرکزی درباره گزارش موسسات مالی غیرمجاز به مجلس گفت: در دو سه روز گذشته جلسات مفصلی با هیات رئیسه و نائب رئیس مجلس داشتیم و بحث های مختلفی انجام شده و براساس آن مکانیزم عمل می کنیم . آنچه مسلم است بانک مرکزی موظف و مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات عمل کند و با ارتباطی که با مرجع قضایی و بانک مرکزی وجود دارد به تدریج عمل می شود و اطلاعیه هایی می دهد و بر آن اصول نیز شرایط پیش می رود.

سیف درباره پرداخت های علی الحساب سپرده گذاران و پرداخت کامل سپرده ها گفت: متاسفانه عده‌ای در مساله موسسات غیرمجاز و پرداخت ها التهاب آفرینی کاذب دارند در حالی که مقررات و ضوابط می گوید در زمانی که چنین مشکلاتی پیش می آید باید این موارد تحت نظر مرجع قضایی حل شود و بانک مرکزی نیز در این مورد به مرجع قضایی کمک می کند و وظیفه بانک مرکزی نیز دفاع و صیانت از سپرده سپرده گذاران است و با این مکانیزم نیز ورود کرده است.

وی افزود: اما متاسفانه التهاب های کاذب و دخالت ها شرایط روانی ویژه ای را ایجاد می کنند اما این مساله هیچ تاثیری بر روند کار بانک مرکزی ایجاد نمی کند .با توجه به تخمین ها 90 درصد مانده حساب در تاریخ انحلال موسسه فرشتگان که 1 شهریور سال 94 بوده به کسر مبالغی که بعد از آن دریافت کردند پرداخت می شود.
فرشتگان
سیف بیان کرد: متعاقبا دارایی های جدید که کم هم نبوده شناسایی شده و به بنیه مالی اضافه می شود و در نهایت متناسب با دارایی های شناسایی می شود. اولویت اول کسر علی الحساب ها است در مرحله بعد به سود متعارف شورای پول و اعتبار اضافه می شود. بانک مرکزی هیچ حساسیتی نسبت به نرخ های بالاتر ندارد،ما علاقه مند هستیم این موسسه تا ریال آخر تعهدات خود را بپردازد،هم اکنون موسس این تعاونی در زندان است و تحقیقات ادامه دارد.

عملکرد تحلیلی پتروشیمی فجر

#بفجر
پتروشیمی فجر
پتروشیمی فجر در عملکرد سه ماهه 260ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 7درصدی داشته است.
بفجر با 6.5 میلیارد سهم در بازار طی سال 95 به سود 985ریالی رسید که 750ریال آن نیز در مجمع تقسیم شد.
برای سال 96 سود هر سهم 1121ریال پیشبینی شده که در آن فرض شده بدهی بانکی که 3801میلیارد ریال بوده است با نرخ دلار 39650 ریال تسعیر گردد.
با توجه به آنکه در ابتدای سال که بودجه بسته شده است برابری یورو به دلار 1.05 بوده لذا زیان تسعیر ارزی پیشبینی نگردیده اما همکنون این نسبت 1.15 است و این منجر به شناسایی زیان تسعیر ارز در گزارش 3ماهه شده است.
در پیشبینی سود و زیان اولیه 817میلیارد ریال سایر درآمدها پیشبینی شده اما در گزارش 3 ماهه 208میلیارد ریال هزینه محقق شده است.
در واقع 827میلیارد ریال دیماند پیشبینی شده در اول دوره طی 3 ماه اول پوششی ندارد حال دلار بازار آزاد در این 3 ماه به طور متوسط تغییر قیمتی نداشته اما یورو از 4119 تومان به 4265 تومان رسیده و 217میلیارد ریال زیان ناشی ازین جریان است.
با این حال که شرکت از 827میلیارد ریال دیماند هیچ پوششی نداشته و اتفاقا 217میلیارد ریال زیان تسعیر ارز هم شناسایی کرده اما میزان پوشش سود در 3 ماه 23درصد است و این اتفاق خوبی است.
اگر نرخ دلار بازارآزاد رشد کند و یا نسبت یورو به دلار افزایش یابد باعث می شود که زیان تسعیر ارز افزایش یابد.
اگر فرض کنیم یورو افزایش نیابد سود خالص رشد خواهد کرد اما اگر یورو افزایش یابد به شرط آنکه نرخ های فروش به همان تناسب رشد کنند مشکلی برای شرکت به وجود نخواهد آمد.
در واقع باید بگوییم اینکه یورو افزایش یافته اما 23درصد سود محقق شده، این نکته ی مثبتی در بفجر است. نرخ فروش دستوری است و اگر ارز تک نرخی شود، نرخ فروش بفجر رشد خواهد کرد لذا می توان گفت مجموعه فرصت ها و تهدید هایی در مقابل بفجر دیده می شود اما گزارش سه ماهه نشان می دهد وزن تهدید ها کمتر از فرصت ها است .

شهردار شدن نجفی صحت دارد؟

بنا بر ادعای برخی سایت ها محمد علی نجفی شهردار تهران شد ه است.

نجفی


به گزارش ۲۴ آنلاین، شبکه خبر و برخی رسانه ها با توجه به اینکه نجفی بیشترین رای را کسب کرده، او را بعنوان شهردار معرفی کردند، این درحالیست که هنوز شهردار مشخص نشده و ۷ گزینه نهایی باید برنامه های خود را طی روزهای آینده به شورای پنجم ارائه کنند.

محمدعلی نجفی (زاده ۲۳ دی۱۳۳۰، تهران) سیاستمدار اصلاح طلب، مدرس دانشگاه ایرانی، مشاور امور اقتصادی رئیس جمهور ایران، عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جمهوری اسلامی ایران است. نجفی دبیر سابق ستاد هماهنگی اقتصادی، سرپرست سابق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری[۱] جمهوری اسلامی ایران و از بنیان‌گذاران حزب کارگزاران سازندگی، عضو هیئت علمی (بازنشسته) دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف[۲] و رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. نجفی از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ در دولت‌های دکتر باهنر، مهدوی کنی و مهندس موسوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و از ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶ در دولتهای موسوی و هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش ایران بود. در دولت اول خاتمی از رئیس سازمان برنامه و بودجه بود. در ۱۳۸۶ به عضویت در سومین دوره شورای شهر تهران درآمد و در ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ به دنبال انتصاب به عنوان معاونت رئیس جمهور از این سمت استعفا کرد. او در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) مشاور اقتصادی و برنامه‌ریزی مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات بودو نمایندگی مهدی کروبی در شورای نگهبان برای پیگیری مسائل مربوط به تقلب در انتخابات رابرعهده داشت.

نجفی یکی از سه وزیر پیشنهادی کابینه حسن روحانی بود که با وجودی که موافقت نیمی از مجلس را جلب کرده بود، با اختلاف یک رای از مجموع ۲۸۴ رای موفق به حضور در وزارت آموزش و پرورش نشد. بیشتر نمایندگان مخالف وی او را به حضور در جریان اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات ۱۳۸۸ متهم نمودند. دو روز بعد حسن روحانی طی حکمی وی را به معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور منصوب نمود. در ۱۰ بهمن ۱۳۹۲، نجفی از ریاست سازمان میراث فرهنگی استعفا کرد و حسن روحانی وی را به عنوان مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران منصوب نمود. نجفی در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ پس از رای آوردن استیضاح رضا فرجی‌دانا از وزارت علوم، سرپرست وزارت علوم شد و نود و پنج روز در این سمت بود.[۳]

عرضه اولیه بزرگترین شرکت حوزه پرداخت الکترونیک

#پرداخت

شرکت به پرداخت

شرکت به پرداخت ملت (سهامی خاص) با هدف توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی فعالیت خود را از سال 1384 بعنوان ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی (PSP(Payment Service Provider با اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز نموده است، همچنین پس از تشکیل شرکت شاپرک در سال 1391 مجوزهای لازم جهت ادامه فعالیت از شرکت مذکور اخذ گردیده است.

در این راستا شرکت به پرداخت ملت مسئولیت ایجاد و پشتیبانی شبکه پایانه‌های فروش و سایر ابزارهای پرداخت با هدف گسترش نظام پرداخت الکترونیک به شبکه بانکی و بازارهای مالی کشور را بر عهده گرفته است.

روز سه شنبه مورخ ۲۷ /۰۴ /۱۳۹۶ تعداد ۰۰۰ر۵۰۰ر۴۷ سهم معادل ۵ درصد از سهام شرکت به پرداخت ملت متعلق به شرکت گروه فن آوران هوشمندبهسازان به عنوان پانصدونهمین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.

و البته با توجه به تحلیل سهام داران از اوضاع این شرکت استقبال نسبتا خوبی از آن انجام گرفت.تا آنجا که پیش بینی 2000 سهم برای هر کاربر آن لاین با روش جدید عرضه(تسهیم به نسبت) تا 720 سهم کاهش پیدا کرد که این خود نشان از سنگینی کفه تقاضا دارد.

تحلیل کارت اعتباری ایران کیش

#رکیشدر خرداد ماه میزان تراکنش های شاپرک نسبت به خرداد سال 95 با رشد 34.2درصدی مواجه شد و به لحاظ مبلغی افزایش 33.8درصدی را تجربه کرده است.

سهم رکیش از تعداد تراکنش ها در کل کشور طی سه ماه نخست به ترتیب ماه 8.2درصد، 8.23درصد و 8.39درصد بوده است.


کارتخوان های فروشگاهی بخش مهم درآمدی شرکت است که سهم این شرکت از کل کشور در سه ماه نخست به ترتیب 9.18درصد، 9.24درصد و 9.43درصد بوده است اما نکته مهم این است که به لحاظ مبلغی 15.8درصد، 15.53درصد و 15.7درصد مبلغ تراکنش های فروشگاهی در اختیار رکیش بوده است!

قدرت رقابتی شرکت ها بر اساس شاخص هرفیندال هیرشمن نیز نشان می دهد که سهم بازار این شرکت تقریبا شرایط با ثباتی را دنبال می کند. به واقع بازار انحصاری نیست.

شاخص اثر بخشی در رکیش 0.65درصد است این نشان می دهد تعداد دستگاه های کارتخوان زیادی در مالکیت این شرکت است که سهم کمی از تراکنش ها دارند و شرکت باید نسبت به کاهش تعداد دستگاه ها و افزایش حجم فعالیت آن ها اقدام کند تا هزینه استهلاک به شکل با اهمیتی کاهش یابد. ضریب باید به سمت بالای یک حرکت کند.

رکیش در اولین پیشبینی 607ریال سود اعلام کرد و در گزارش سه ماهه 135 ریال ازان معادل 22را پوشش داد.

دو اتفاق می تواند سود خالص این شرکت را به نحو با اهمیتی افزایش دهد:

1) سهم شرکت از تراکنش های موبایلی بسیار اندک است لذا می تواند در این بخش سرمایه گذاری و فعالیت کند.

2) شاخص اثر بخشی می تواند با کاهش تعداد دستگاه کارتخوان و عدم کاهش درآمد بهبود یابد و این هزینه استهلاک را کاهش می دهد.

نهایتا اینکه سهم بازار شرکت ثابت و رو به افزایش است در حالی که ضریب نفوذ استفاده از دستگاه کارتخوان صعودی است و همین باعث می شود سود خالص رکیش در کل روندی صعودی داشته باشد اما برای یک حرکت محسوس صعودی دو اتفاق فوق لازم است.

شرکت نفت و گار پارسیان(تحلیل بنیادی)

#پارسان

نفت و گاز پارسیان

شرکت نفت و گار پارسیان که سال مالی آن منتهی به شهریور است که در سال مالی اخیر 336ریال سود ساخت و برای سال جاری پیشبینی سود 307ریال دارد و تقریبا باید گفت کل این سود قابل تکرار و از محل dps زیر مجموعه ها است اما ...

شپدیس 32.7درصد سود خالص را ایجاد می کند. ممکن است اندکی از سود شرکت به دلیل کاهش نرخ جهانی اوره کاسته شود مگر اینکه اوره با نزدیک شدن به پایان سال میلادی رشد کند و یا نرخ دلار داخلی صعودی شود.

زاگرس 22درصد سود خالص را تشکیل داده و در مجمع 4250 ریال سود تقسیم کرد یعنی 720میلیارد ریال بیشتر از پیشبینی شرکت تقسیم سود صورت گرفته لذا قطعا اثر کاهش احتمالی سود شپدیس را خنثی می کند.

شراز سودی به پارسان نمی رساند اما در 12 ماهه توانست 1993ریال سود بسازد با این حال چون زیان انباشته در سال 94 ایجاد شده علی رغم کسب سود بسیار مهم اما 768میلیارد ریال سود انباشته دارد. با توجه به مالکیت 52.3درصدی پارسان در شراز به شرط تقسیم سود کامل 300میلیارد ریال به سود پارسان افزوده می شود.

شبریز به سود 981ریالی رسید اما شرایطی شبیه به شراز دارد و توانست زیان انباشته را پوشش دهد لذا اگر تقسیم سود هم کامل باشد 200میلیارد ریال سود به پارسان می رساند.

شبندر 746ریال سود به دست آورد اما زیان انباشته ندارد و اگر سود را کامل تقسیم کند 1600میلیارد ریال سود به پارسان می دهد.

لذا باید گفت سود محقق شده سال 95 پالایشی ها تا حد زیادی صرف جبران زیان انباشته شده اما نکته اینجا که مجموع سود خالص شبندر، شراز و شبریز با توجه به درصد سهامداری پارسان در این شرکت ها، 4700میلیارد ریال است که برابر با 115ریال به ازای هر سهم است به بیان دیگر اگر سود پالایشی ها تکرار پذیر باشد( که به نظر می رسد باشد) سود سال مالی 97 پارسان می تواند رشد خوبی کند اما در مقطع فعلی قطعا پارسان از محل پالایشی ها نمی تواند بیش از 10درصد تعدیل مثبت بدهد اما اگر شپدیس سود خود را بتواند پوشش دهد آنگاه تعدیل مثبت پارسان می تواند حدود 15درصد باشد در هر حال پارسان با ارزش بازار 7هزار میلیارد تومانی، اهرمی نیست که با تعدیل مثبت یک زیر مجموعه تحول با اهمیتی را شاهد باشد. در بلند مدت اگر سود زیر مجموعه ها به شکل زیر باشد پارسان هم صعودی خواهد شد ضمنا اگر پارسان را به لحاظ NAV بررسی کنیم جذاب به نظر خواهد رسید ...

تحلیلی بر اوضاع سهام شرکت فولاد خوزستان

#فخوز
فولاد خوزستان
شرکت فولاد خوزستان
در عملکرد 12 ماهه سال 95 توانست به سود 447ریالی در هر سهم برسد که نسبت به سال 94 رشد 3برابری داشته است.

برای سال 96 سود هر سهم 475ریال پیشبینی شده که در آن نرخ متوسط شمش و اسلب داخلی 13.5میلیون ریال در هر تن  و در بخش صادراتی 13.8میلیون ریال در تن فرض شده است. متوسط نرخ 14.7 میلیون ریال در سه ماه نخست بوده و همکنون نرخ 15.8میلیون ریال است.

در حال اول 4300 میلیارد ریال و در حالت دوم یعنی تداوم نرخ روز 6160میلیارد ریال درآمد افزایش می یابد.   هزینه مواد اولیه نیز به طور تقریبی 6درصد نسبت به بودجه افزایش می یابد و به 25.3 هزار میلیارد ریال می رسد یعنی 1430 میلیارد ریال رشد می کند.

با توجه به اینکه سود خالص فخوز تنها 6879میلیارد ریال است لذا تداوم نرخ های فروش سه ماه نخست می تواند سود هر سهم را 35درصد بالا ببرد و اگر نرخ های روز تا پایان سال تداوم یابد( با فرض عدم رشد نرخ دلار) سود خالص تا 70درصد جای رشد خواهد داشت.

همکنون فخوز 3440ریال معامله می شود و نسبتا کم حجم است. تداوم نرخ های فروش فعلی به همراه رشد نرخ دلار در آینده میتواند اثر مهمی بر سود داشته باشد. فخوز P.e 7 واحدی دارد و مجمع تقسیم سود خود را برگزار کرده است.

هر آنچه از تحلیل بنیادی سهام قند هگمتانه می دانیم

#قهکمت
قند هگمتان
شرکت  قند هکمتان
سال مالی منتهی به 31 شهریور دارد. این شرکت در سال مالی 95 توانست به سود 358ریالی در هر سهم برسد.

قهکمت که در ابتدا سود هر سهم سال جاری را 275ریال پیشبینی کرده بود در گزارش 3 و 6 ماهه eps خود را تعدیل مثبت داد و به ترتیب 305  ریال و 360ریال اعلام کرد که در 6ماه نیز 60درصد مبلغ فروش، 88درصد سود عملیاتی و 98درصد سود خالص محقق شد.

حالا، شرکت گزارش عملکرد فروش 9ماهه منتهی به خرداد 96 را منتشر کرده که طبق آن 1413میلیارد ریال فروش ثبت شده و شرکت با تولید 55.441 تن شکر و فروش 51.014 تن ازان این مبلغ فروش را کسب کرده است به عبارتی در گزارش 9 ماهه این شرکت 82درصد فروش را پوشش داده است.

در صورتی که ضریب مصرف را مطابق واقعی ماه های اخیر فرض کنیم 10هزار تن کاهش مصرف خواهیم داشت اما چون برداشتی که در بهار صورت گیر عیار پایین تری دارد نمی توان اطمینان داشت که 30میلیارد ریال کاهش بهای تمام شده صورت گیرد که برابر است با 110ریال به ازای هر سهم.

اما این شرکت قصد دارد 260میلیارد ریال شکر حاصل از واردات را به فروش برساند که بهای تمام شده آنرا برابر با نرخ فروش دیده است. با توجه به حاشیه سود انتظاری از واردات شکر خام و تبدیل آن می توان انتظار داشت 208 ریال به ازای هر سهم به دلیل سود بازرگانی و تبدیل شکر خام به شکر سفید در گزارش 12 ماهه منتهی به شهریور محقق شود.

با توجه به اینکه سهم همکنون در p.e 13.8 معامله می شود به شرط تحقق تعدیل های انتظاری سود شرکت می تواند تا دو برابر افزایش یابد. به نظر می رسد مواردی همچون ضریب مصرف و نرخ مصرف و فروش منطقی دیده شده باشد و عمدتا شرکت از محل واردات شکر به یک سود بازرگانی قابل تکرار برسد.

در صورت تحقق این امر در گزارش های فصلی می توان امیدوار بود که سود سال 1397 با رشد بهتری مواجه شود لذا تمرکز تحلیلی بر میزان فعالیت بازرگانی شرکت در زمینه واردات شکر خام و تسویه آن باید باشد چون قطعا این فعالیت حاشیه سود 20درصدی خواهد داشت که در گزارش شرکت صفر دیده شده است.

#پرداخت

شرکت به پرداخت

شرکت به پرداخت ملت
برای اولین بار، روز سه شنبه 27 تیرماه عرضه خواهد شد. این شرکت در مالکیت 100درصد شرکت گروه فن آوران هوشمندبهسازان فردا به عنوان زیر مجموعه بانک ملت طبقه بندی شده است.

سرمایه اسمی نماد پرداخت 950میلیارد ریال و در بازار دوم بورس پذیرش شده لذا حجم مبنای آن ارزش یک میلیارد تومانی یعنی حدود 550هزار سهمی خواهد داشت.

سقف قیمتی برای عرضه سهم 17500 ریال تعیین شده و 47.5میلیون برگ سهم ازان عرضه می شود به عبارتی این عرضه اولیه اندکی بیش از 80میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد. انتظار می رود حداقل 50هزار کد معاملاتی در این عرضه اولیه حضور داشته باشند اما به دلیل آنکه شرکت 2672ریال eps دارد و متوسط p.e گروه 8.8 واحد است طبعا بخش اعظم درخواست های خرید در سقف قیمتی یعنی 17500 ریال خواهد بود. به نظر می رسد در این گروه عرضه سهم با P.e 6.5 واحدی مناسب باشد. با فرض مشارکت 50هزار کد معاملاتی، در این عرضه اولیه کمتر از 1000سهم به هر کد می رسد لذا قاعدتا حجم تقاضای اصلی در محدوده سقف قیمتی می نشیند.

در خصوص وضعیت بنیادی اما ...

نگاهی به روند چند آیتم مهم داشته باشیم:

1) سرمایه اسمی در سال 1391 در سطح 120میلیارد ریال بوده که همکنون 950 میلیارد ریال است.

2) حقوق صاحبان سهام از 382میلیارد ریال در سال 1391 همکنون به 1640میلیارد ریال رسیده است.

3) بدهی بانکی در سال 1391 صفر بوده همکنون 1440میلیارد ریال است.

4) دارایی های ثابت از 389میلیارد ریال در سال 1391 به 3389میلیارد ریال همکنون رسیده است.

5) ورودی جریان نقد عملیاتی در سال 1391 تنها 400میلیارد ریال بوده که همکنون 1931میلیارد ریال است.

6) در آمد از سال 1391 تا سال 1396 به ترتیب سال : 72 - 188 - 147 - 224 - 456 - 1243 میلیارد تومان

7) سود ناخالص عملیاتی از سال 1391 تا سال 1396 به ترتیب سال : 52 - 129 - 56 - 60 - 182 - 345 میلیارد تومان

8) سود عملیاتی از سال 1391 تا سال 1396 به ترتیب سال: 50 - 128 - 55 - 58 - 180 - 349 میلیارد تومان

9) هزینه مالی از سال 1391 تا سال 1396 به ترتیب سال : 0 - 0 - 0 - 59 - 26 - 21 میلیارد تومان

10) سود خالص از سال 1391 تا سال 1396 به ترتیب سال : 38 - 98 - 45 - 8 - 120 - 254 میلیارد تومان

تقریبا با نگاهی به اعداد بالا کاملا مشهود است که یک روند پرشتاب سود از سال 91 آغاز می شود اما در سال 93-94 با چالش مواجه می شود. در سال 95 مجددا شرایط بهبود می یابد و برای سال 1396 روند درآمدها بسیار پر شتاب به نظر می رسد لذا باید دید چه اتفاقی می افتد که درآمد به این شکل صعودی می شود!

درآمد این شرکت 1243 میلیارد تومان است و از 3 بخش مهم تشکیل شده :

الف) تراکنش های شاپرک: 35.5درصد از درآمد ها به این بخش تعلق دارد. بخش اعظم هزینه این بخش نیروی انسانی و استهلاک دستگاه است با این حال بخش بسیار مهمی از سود عملیاتی را ایجاد می کند. درآمد پیشبینی شده ازین ناحیه 21درصد نسبت به سال قبلی رشد کرده که طبیعی است. ازین جهت که هم دستگاه های بیشتری به کار گرفته شده و هم اینکه شرایط اقتصادی مملکت چنین ایجاب می کند.

ب) ارائه خدمات به سایرین: 53.2درصد درآمد ها به این بخش تعلق دارد و عمدتا فروش پین شارژ های تلفن همراه اعتباری است اما حاشیه سود آن تنها 3درصد است. این بخش درآمدی پیشتر در شرکت دیگری انجام می شده که به به پرداخت منتقل شده و هرچند به ظاهر درآمد شرکت نسبت به سال 95 رشد با اهمیت داشته اما در واقع اثر چندانی بر سود خالص شرکت نمی گذارد.

ج) قرارداد با بانک ملت: 11.3درصد درآمد ها به این قرارداد تعلق دارد که 3 ساله است. این قرارداد برای اولین بار با بانک منعقد شده و از سال 1396 تا 1398 معتبر خواهد بود. موضوع قرارداد حق الزحمه پایانه های فروشگاهی است. باید توجه داشت حاشیه سود خدمتی که در بخش الف انجام می شود نهایتا 45درصد و در بخش ب نهایتا 3درصد است لذا اینطور استنباط می شود که به نوعی قرارداد با بانک ملت حاشیه سودی بسیار بالا داشته باشد و اگر 3 ساله باشد و مفاد آن تغییر نکند بنابراین تا سه سال آینده روند سوداوری این شرکت صعودی می ماند و نباید نگران بود مگر اینکه خللی در قرارداد با بانک ملت ایجاد شود.

نتیجه نهایی: عرضه سهم در p.e معقولی خواهد بود و با توجه به صنعتی که این شرکت در آن قرار گرفته انتظار می رود سهم مورد توجه بازار باشد.

ردپای مسکن در بورس کالا افتاد...

بورس کالا

به گزارش صدا و سیما، حامد سلطانی نژاد (مدیر عامل بورس کالا) گفت: ابزارهای مالی بورس در بورس کالای ایران می‌تواند سرمایه‌های ما را در بخش مسکن به سرمایه‌های مولد تبدیل شود و از راکد بودن سرمایه‌ها در بخش مسکن جلوگیری می‌شود.
وی ادامه داد: این روش کمک می‌کند که مسکن از رکود خارج شود، چون این ابزارها می‌تواند کمک کند که هر کسی با هر مقدار پولی که دارد در متراژ معینی در مسکن سرمایه گذاری کند و در واقع سرمایه‌ها به سمت مسکن حرکت می‌کند و حتی سرمایه‌های خرد هم می‌تواند به کمک بخش مسکن بیاید.
مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: با اتحادیه مشاورین املاک و مجموعه سرمایه گذاری مسکن مذاکراتی داشتیم تا ابزارهای بورسی را با مسکن پیونده داده و بدین ترتیب فردی که در کشور به دنبال پوشش ریسک افزایش قیمت مسکن است یا به دنبال تهیه مسکن بلندمدت برای فرزندش است غیر از ساز و کارهای موجودی که در بازار مسکن ما وجود دارد می‌تواند از ابزارهای بورسی هم بهره‌مند شود.
مدیر عامل بورس کالا افزود: فروش‌های سلف، فروش هایی هستند که در قالب اوراق صورت می‌گیرد و هر کسی که اوراق را به تعداد مشخصی در سررسید داشته باشد می‌تواند متراژ معینی از یک ملک را تحویل بگیرد. برای این اقدام امیدواریم با ذینفعان این حوزه توافقات را نهایی کنیم و عرضه‌های این ابزارهای مالی را تا پایان امسال شروع کنیم.
سلطانی نژاد با بیان اینکه در صورت همکاری فعالان حوزه مسکن ما شرایط لازم را فراهم خواهیم کرد و دوره‌های آموزشی لازم را برای آن‌ها برگزار می‌کنیم ادامه داد: بازیگران اصلی این بازار فعالان فعلی بازار مسکن خواهند بود و فعالیتهایی که در قالب سرمایه گذاری یا در قالب پوشش ریسک نوسانات قیمت مسکن صورت بگیرد، می‌تواند با کمک ابزارهای مالی بورس در بورس کالای ایران اتفاق بیفتد.
معافیت مالیاتی ۱۰ درصدی خودروسازانی که وارد بورس کالا شوند
مدیرعامل بورس کالا در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: خودروسازانی که خودروهای خود را در بوس کالا عرضه کنند می‌توانند از معافیت ۱۰ درصدی مالیاتی برخوردار شوند.
حامد سلطانی نژاد افزود: عرضه کنندگانی که به دنبال شفافیت هستند و محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند دارای مشوق هایی، چون معافیت ده درصدی مالیات هستند که خودروسازانی
مشمول این امر می‌شوند.

«کارگزار» موسسه‌ یا شرکتی است که با مجوز سازمان بورس به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود حسب مورد و براساس قوانین و مقررات مربوط، به دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و سایر خدمات کارگزاری می‌پردازد.
کارگزاری از طریق واحدی که «شعبه» نام دارد به ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران می‌پردازد. این شعبه در شهری واقع شده است که سازمان بورس در آن شهر تالار دارد. تالارهای اختصاصی «کارگزار» نیز شعبه تلقی می‌شود.
چنانچه کارگزاری از طریق واحد خود در شهری که سازمان بورس در آن شهر تالار ندارد به ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران بپردازد این واحد کارگزاری نمایندگی به حساب می آید. تالارهای اختصاصی «کارگزار» که در آنها معامله انجام نمی‌شود، و سفارش‌های دریافتی از آن‌ شهر برای «شعبه» ارسال می‌شود، نیز «نمایندگی»تلقی می‌شود.
برای فعالیت، هر کارگزار باید مبلغی به عنوان عضو به سازمان بورس پرداخت کند که به عنوان حق عضویت از آن یاد می شود. میزان حق‌عضویت در ابتدای هر سال توسط هیئت‌مدیره سازمان بورس تعیین می‌شود.
کارگزارن بورس باید برای دریافت خدمات و تسهیلات از سازمان بورس برای انجام معاملات اوراق بهادار به سازمان کارمزد پرداخت کنند که در واقع این کارمزد هزینه استقاده از تسهیلات و خدمات نامیده می شود.
کارگزار
خدمات کارگزاری
کارگزار می‌تواند عملیات زیر را انجام دهد:
الف) سرمایه‌گذاری و خدمات کارگزاری:
این بخش شامل خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار به‌نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود، پذیره‌نویسی اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس، اداره امور سرمایه‌گذاری‌ها به نمایندگی از طرف اشخاص و بازارگردانی اوراق بهادار است.
ب) خدمات مالی:
این قسمت نیز شامل ارائه مشاوره و راهنمایی به شرکت‌ها به‌منظور نحوه عرضه سهام آنها برای فروش در بورس اوراق بهادار، راهنمایی شرکت‌ها درمورد روش‌های افزایش سرمایه و نحوه عرضه‌ سهام و سایر اوراق بهادار برای فروش در بورس «کارگزار» موسسه‌ یا شرکتی است که با مجوز سازمان بورس به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود حسب مورد و براساس قوانین و مقررات مربوط، به دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و سایر خدمات کارگزاری می‌پردازد.
کارگزاری از طریق واحدی که «شعبه» نام دارد به ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران می‌پردازد. این شعبه در شهری واقع شده است که سازمان بورس در آن شهر تالار دارد. تالارهای اختصاصی «کارگزار» نیز شعبه تلقی می‌شود.

 هیئت امنای دانشگاه آزاد فرهاد رهبر را به‌عنوان رئیس دانشگاه آزاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی پیش از ظهر امروز با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.
فرهاد رهبر
اعضای هیئت امنا در این جلسه به‌اتفاق آرا تصویب کردند که فرهاد رهبر به‌عنوان رئیس دانشگاه آزاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شود، بر این اساس،  موضوع ریاست او بر دانشگاه آزاد در اولین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح خواهد شد و پس از تصویب در این شورا، رسماً به‌عنوان رئیس دانشگاه آزاد منصوب می‌شود.

همچنین اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد در این  جلسه تصویب کردند که فرهاد رهبر از امروز به‌عنوان سرپرست فعالیت خود را در دانشگاه آزاد آغاز کند.

همچنین در این جلسه از زحمات علی‌محمد نوریان در طول دوران سرپرستی‌اش در دانشگاه آزاد قدردانی شد.
حکم انتصاب فرهاد رهبر

بر اساس تبصره 2 ماده 13 اساسنامه دانشگاه آزاد، "پس از استعفا و یا عزل رئیس دانشگاه هیأت امناء موظف است ضمن تعیین سرپرست برای دانشگاه، طی یک مهلت سه‌ماهه نسبت به معرفی گزینه پیشنهادی برای احراز ریاست دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نماید." بر این اساس، با توجه به برکناری حمید میرزاده رئیس پیشین دانشگاه آزاد توسط هیئت امنای این دانشگاه در تاریخ 3 اردیبهشت 96، هیئت امنا تا سوم مرداد امسال فرصت داشت تا گزینه خود برای تصدی ریاست دانشگاه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند. طی این بازه زمانی نزدیک به سه‌ماهه، علی‌محمد نوریان به‌عنوان سرپرست، وظیفه‌ تمشیت امور دانشگاه را به‌عهده داشت.

فرهاد رهبر، متولد 1338 در سمنان، دارای مدرک دکترای اقتصاد نظری از دانشگاه تهران است. حضور و فعالیت در جهاد سازندگی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت بازرگانی، کارشناس اقتصادی نخست‌وزیری، مدیرکل بررسی‌های اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات و رئیس سازمان مدیریت، رئیس کنسرسیوم محتوای ملی از جمله سوابق وی محسوب می‌شود.

رهبر از سال 86 تا 92، به‌مدت 6 سال ریاست دانشگاه تهران بزرگترین دانشگاه ایران را به‌عهده داشته است.

...و اینک تحلیلی بر پتروشیمی خراسان...

#خراسان

پتروشیمی خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان سود هر سهم سال 96 خود را 1130ریال پیشبینی کرده که در عملکرد 3ماهه موفق به پوشش 284ریال ازان شده است. این گزارش حاوی نکات زیر است:

1) از مجموع 4877 میلیارد ریال فروش پیشبینی شده 1186میلیارد ریال محقق شده است. از مجموع فروش 130هزار تن اوره با نرخ متوسط 7080ریال به فروش رسیده است. باید توجه داشت که نرخ اوره آزاد در سطح جهانی طی ماه های اخیر عمدتا روندی نزولی داشته و همکنون 7000 ریال است همچنین نرخ داخلی در بودجه 6125ریال فرض شده که مطابق آخرین مصوبات است.  کل فروش اوره برای سال جاری 507هزار تن فرض شده که 25.6درصد آن محقق شده است. در بودجه شرکت نرخ فروش اوره صادراتی 8662 ریال فرض شده است.

2) فرضه شده که 20300 تن کریستال ملامین با نرخ 43میلیون ریال به فروش برسد که در سه ماهه  4548تن آن با نرخ 48.7میلیون ریال به فروش رسیده در حالی که بودجه شرکت 43میلیون ریال فرض شده است.

3) پیشبینی شده 247میلیون مترمکعب گاز به نرخ 3100ریال مصرف شود اما اگر ترکیب تولید همچون سه ماه نخست باشد شرکت می تواند با 227میلیون مترمکعب گاز خوراک به همان میزان تولید برسد ضمن اینکه نرخ خرید واقعی 2925 در هر مترمکعب بوده است.

پلان جدید برای اصلاح پرتفوی آن شرکت

شرکت ایران خودرو اعلام کرده که برای اصلاح ترکیب سبد دارایی‌هایش برنامه‌هایی دارد. این شرکت مدعی است واگذاری سهام شرکت‌های زیر مجموعه‌اش، با هدف افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از دارایی‌های غیر مولد صورت گرفته است.
ایران خودرو

به گزارش ایسنا، قائم مقام ارشد مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در تشریح برنامه‌های این شرکت برای اصلاح ترکیب سبد سهامداری این شرکت،  گفت: جمع ارزش سهام شرکت های واگذار شده ایران خودرو در سال مالی ۱۳۹۵ معادل مبلغ سه هزار و ۳۷ میلیارد ریال بوده است. اجرای این برنامه، موجب افزایش درآمدهای ایران خودرو از محل واگذاری دارایی‌های مازاد شده است.

عباس ملکی تهرانی با اشاره به تحول ساختاری ایجاد شده در فضای صنعت خودرو در دولت تدبیر و امید و به ویژه پس از اجرایی شدن برجام گفت: از جمله اهداف اقتصادی دولت تدبیر و امید ایجاد تعادل در بازارهای مختلف،  نظیر بازارهای کالا، سرمایه، مسکن و پول بوده است و خوش بختانه دولت در این مسیر تعامل سازنده‌ای با اقتصاد جهانی در عین توجه به تحکیم بنیان های اقتصاد داخلی را مدنظر قرار داده است.

 وی تاکید کرد: شرکت ایران خودرو نیز هم‌سو با فضای با نشاط ایجاد شده، ناشی از عملکرد حوزه سیاست خارجی در دولت یازدهم، سیاست اصلاح ساختار سبد دارایی‌هایش را در دستور کار قرار داده است.

قائم مقام ارشد مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو توضیح داد: این سیاست در چارچوب آیین نامه واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه، مصوب هیات مدیره ایران خودرو به اجرا درآمده است.

رونق در بورس از چه زمان؟پر خبرترین هفته سال...

انتظار رونق

مدیر اعضای کانون کارگزاران بورس با اشاره به برگشت رونق به بازار به دلیل رشد یک درصدی هفته گذشته شاخص و افزایش حجم و ارزش معاملات روزانه پیش بینی کرد این هفته،خبرساز ترین هفته سال ۹۶ خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بهنام بهزادفر با اشاره به اینکه رشد یک درصدی شاخص بورس در هفته گذشته ( از78 هزار و 700 به 76 هزار و 510 واحد) و افزایش روزانه رشد حجم و ارزش معاملات، حاکی از برگشت رونق به بازار است به سنا گفت: طی هفته ­قبل ، نرخ دلار و قیمت کامودیتی ­ها با رشد مناسبی همراه بودند و دلار در یک ماه گذشته 60 تومان گرانتر شده و اکنون در محدوده 3800 تومان قرار دارد. رقم فعلی دلار برابر با رقم 4.5 سال پیش است.

وی با بیان اینکه نرخ تورم نیز طی همین مدت 8 درصد بود، ادامه داد : به نظر می ­رسد رشد دلار در سال جاری به صورت کنترل شده ادامه داشته باشد که با توجه به ماهیت صادراتی شرکت ­های بزرگ بازار سرمایه، در مجموع به نفع این بازار خواهد بود.

این کارشناس بازارسرمایه افزود: علاوه بر نرخ دلار، نرخ های کالای اساسی هم در هفته گذشته مثبت بود. به عنوان مثال فلز روی با 1.5 درصد رشد به 2.840 دلار رسید، مس با همین مقدار رشد به 5.915 دلار رسید، نفت اما نسبت به هفته گذشته بدون تغییر بوده و اکنون 47 دلار است و تغییرات کامودیتی­ ها در این هفته در مجموع موجب رونق در گروه­های فلزات اساسی خواهد شد.

بهزاد فر در مورد وضعیت هفته جاری بورس پیش بینی کرد: این هفته را می­ توان خبرساز ترین هفته برای بورس دانست و شرکت ­های دارای سال مالی 30 اسفند با آخرین فرصت برگزاری مجمع روبرو خواهند شد. در این میان اکثر خودرو سازان، پالایشگاه ‌ها، بانک ‌ها و شرکت ­های فلزی در بازه زمانی باقی­ مانده تا انتهای تیر، باید مجامع را برگزار کنند که طبیعتاً  در این هفته حجم خبری زیادی به بازار ارسال خواهد شد.

به گفته وی به جز گروه بانک، اکثر گروه ها اخبار های خوبی منتشر خواهند کرد و می توان امیدوار بود این اخبار موجب رونق بازار بعد از بازگشایی نمادهای متوقف شده باشد.

جزئیات تغییر در نحوه پرداخت سود بانکی

🏛نحوه پرداخت سود بانکی تغییر می کند🏛

خبرها از تفاهم اولیه سیاست‌گذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی حکایت دارد. براساس این تفاهم، بانک‌ها در پرداخت سود سپرده به چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بازمی‌گردند. در این چارچوب، نرخ سود پرداختی به‌صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و سود قطعی در پایان سال مالی محاسبه خواهد شد.

بهره بانکی
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، این رویه گرچه به‌صورت ظاهری در نظام بانکی رعایت می‌شد، اما در چند سال اخیر در عمل بخشی از سودهای سپرده از درآمدهای دیگر نظام بانکی یا حقوق صاحبان سهام تامین می‌شده است. سیاست‌گذار و بانکداران در تفاهم جدید سقف نرخ سود علی‌الحساب جدید را تعیین کرده‌اند. گفته می‌شود سقف تعیین‌شده حداکثر 15 درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانک‌ها درصورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال‌مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد. بنابراین در صورت اجرای طرح امکان پرداخت سود بیشتر از 15 درصد در طول سال امکان‌پذیر نخواهد بود. برخی از کارشناسان این تصمیم را گام مکمل مقابله با پرداخت سودهای موهومی می‌دانند. بانک مرکزی سال گذشته مسیرهای پرداخت سودهای غیرواقعی به سهامداران را مسدود کرد. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار در گام بعدی با هماهنگی بانک‌ها ساماندهی و واقعی شدن نرخ‌ها در بازار پول را دنبال می‌کند

مزایای داشتن صندوق طلا در بورس کالا

شمش طلا

یک کارشناس ارشد بازار سرمایه به راه ‌اندازی صندوق طلا در بورس کالا اشاره کرد و گفت: با راه اندازی این صندوق در بورس کالا ریسک خرید و فروش طلا در بازار کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از مهر، علی اسلامی بیدگلی به مزایای راه‌اندازی صندوق طلا در بورس کالا اشاره کرد و گفت: علی رغم اینکه رسالت اصلی بورس کالا توسعه مبادلات فیزیکی کالایی است اما این بورس در راه اندازی ابزارهای نوین مالی نقش بسیار پیشرو و شایسته تقدیری در سال های گذشته داشته است.

وی ادامه داد: راه اندازی ابزار مشتقه بر روی کالاها، ایجاد گواهی سپرده مبتنی بر کالا و بعد راه اندازی صندوق های کالایی و صندوق مبتنی بر طلا نشان دهنده چابکی و نوآوری بورس کالا است که امیدواریم این رویکرد در آینده نیز ادامه پیدا کرده و منجر به متنوع سازی محصولات و خدمات بورس ها در کشور شود تا شاهد حضور همه آحاد مردم برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه کشور باشیم.

پتروشیمی اراک در سه ماهه گذشته

#شاراک
پتروشیمی
پتروشیمی اراک در عملکرد 3ماهه توانست 125ریال سود به ازای هر سهم به دست آورد که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 115درصدی داشته است.

این شرکت در حالی 501ریال سود برای هر سهم خود اعلام کرده که 25درصد سود عملیاتی در 3ماه نخست محقق شده است. حاشیه سود ناخالص نیز در 3ماهه 21.2درصد بوده که در بودجه شرکت 19.9درصد است.

وضعیت نرخ فروش در گزارش بودجه شرکت بسیار نزدیک به نرخ های واقعی خرداد ماه است. بعید به نظر می رسد در سطح جهانی شاهد افزایش قیمت محصولات اولفینی باشیم لذا در مجموع می توان گفت نرخ فروش شرکت جای رشد محسوسی ندارد.

نرخ خرید نفتا از پالایشگاه های مختلف بین 1303 تومان تا 1674تومان در هر کیلو فرض شده است. در صورتی که فرض کنیم قیمت نفت خام کمتر از 50دلار باقی بماند، قاعدتا متوسط نرخ نفتا از 400دلار در هر تن بالاتر نخواهد بود و هزینه حمل به طور متوسط 50تومان در هر کیلو است.

اما نرخ نفتا با دلار مرکز مبادلات به عنوان خوراک محاسبه می شود در حالی که محصول با دلار بازار آزاد محاسبه می گردد و این شکاف قیمتی منجر به وضعیت بهتر سودآوری شاراک است. می توان گفت شاراک با p.e بسیار جذاب خود ریسک تک نرخی شدن ارز را دارد که ممکن است دولت در زمان تک نرخی شدن میزان تخفیف خوراک را افزایش دهد اما به هر حال موضوع تک نرخی شدن برای این سهم جذاب، یک تهدید است.

همکنون حق تقدم شاراک نیز در محدوده قیمتی مناسبی معامله می شود و تا 10 مرداد ماه قابل معامله است.

محاسن عرضه گندم در مبائی بورس کالا چیست؟

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با مثبت خواندن عرضه گندم در بورس کالا گفت: از جمله مزایای عرضه گندم بر اساس طرح قیمت تضمینی، شفافیت قیمت و کیفیت محصول است.

گندم در بورس کالا
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی شاعری در خصوص مصوبه هیئت دولت برای اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم ۴ استان در بورس کالای ایران به تسنیم گفت: عرضه گندم در بورس کالا اقدام مثبت و کارشناسی است. چرا که از مزایای اصلی عرضه گندم براساس طرح قیمت تضمینی، شفافیت قیمت و کیفیت محصول است، به‌طوری ‌که خریداران به واسطه عرضه گندم در بورس از لحاظ کمی و کیفی با خیال راحت‌تری به عرضه‌هایی که از طریق بورس انجام می‌شود، روی می‌آورند.

وی مشکلات اصلی گندمکاران را مطالبات معوق دانست و افزود: به طور یقین با عرضه گندم در بورس کالا می‌توان به رفع مشکلاتی که درحال حاضر در پرداخت مطالبات گندمکاران وجود دارد کمک شایانی صورت گیرد و مطالبات گندمکاران در کوتاه‌ترین زمان پرداخت شود. از مزایای دیگر طرح قیمت تضمینی خارج شدن خرید گندم از انحصار دولت و حضور گسترده بخش خصوصی اشاره کرد.

شاعری با بیان اینکه با ورود بخش خصوصی شاهد یک رقابت سالم و شفاف در خرید گندم خواهیم بود افزود: هر چه بیشتر بتوانیم بخش خصوصی، مردم و تعاونی‌ها را با مکانیزم بورس وارد تجارت و خرید و فروش محصولات کشاورزی از جمله گندم کنیم به نفع کشاورزان و صنعت کشاورزی خواهد بود، چرا که شفافیت حداکثری به معنای جلوگیری از رانت و امکان سیاست‌گذاری برای مدیران تصمیم‌گیر است.

مفهوم‌سازی، نهادسازی و مدل‌سازی؛ سه محور مهم

علی انصاری


رییس شورای ملی مبلمان  ایران
  نیز در این کنفرانس گفت: امیدوارم دکو 2016 حرکتی همسو با اسناد بالادستی  و برنامه راهبردی صنعت ،تجارت ملی و اهداف جهانی کافا و کنفدراسیون مبلمان اروپا باشد.همچنین عضویت شورای ملی مبلمان ایران در کافا یکی از حلقه های تکاملی دیگر این صنف و صنعت است.

علی انصاری افزود: در نهمین سال این رویداد بزرگ صنفی وتجاری، که ابعاد صنعتی، بازرگانی و تجاری موثری هم دارد و مرور آنچه که تجربه کرده ایم، حاکی از آن است که گام های موثری در مفهوم سازی، نهاد سازی و مدل سازی برداشته ایم که از جمله مهم ترین این دستاوردها می توان به گسترش دیپلماسی اقتصادی، تجاری، نوسازی مراکز توزیع، ایجاد واحد دانشگاهی مختص صنعت مبلمان و دکوراسیون، ایجاد موزه ملی مبلمان و مرکز مطالعات تاریخی، ساماندهی تشکل های صنفی و اتحادیه ها، تشکیل انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون، شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته، برگزاری مستمر دکو و عضویت شورای ملی مبلمان در کافا اشاره کرد.

دکو 2016
وی ادامه داد: کنفرانس دکو، فرصت بازشناسی نیازها و باز تعریف توانمندی ها و تولید و تجارت ملی، منطقه ای و جهانی صنف و صنعت مبلمان، دکوراسیون بر اساس خواست و سلیقه مصرف کنندگان، مشتریان داخلی، منطقه ای و جهانی است. بنابراین باید همه بکوشیم و باتوجه به رسالت ملی و جهانی بیاندیشیم و منطق ای عمل کنیم.


سود نود هزار تومانی سهام عدالت...کی و کجا؟

سهام عدالت

 مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی از واریز اولین مرحله سود سهام عدالت مشمولان تا پایان شهریورماه سال جاری خبر داد و گفت: پرداخت سود ۹۰ هزار تومانی قطعی نیست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ایبنا، سیدجعفر سبحانی  درباره رقم سود پرداختی سهام عدالت به حساب مشمولان به میزان 90 هزار تومان که در برخی سایت ها و کانال های تلگرامی مطرح شده است، گفت: این رقم قطعی نیست و هنوز هم رقم قطعی سودی که به حساب مشمولان واریز خواهد شد، مشخص نشده است.

مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی افزود: چندی قبل رییس سازمان خصوصی سازی مناظره ای با رییس کمیسیون اقتصادی مجلس داشت که در آن این رقم را به عنوان مثال مطرح کرد که البته این رقم قطعی نیست چون سود شرکت ها هنوز دریافت نشده است.

سبحانی با بیان اینکه تاکنون 35 میلیون نفر به سامانه سهام عدالت مراجعه و صورتحساب دریافت کرده اند، افزود: حدود 28 میلیون و 300 هزار نفر تا آخرین وقت به سامانه مراجعه و شماره شبا بانکی خود را اعلام کردند.

وی با اشاره به اینکه در 30 فروردین 96 فاز دوم ساماندهی سهام عدالت آغاز شد و از تمامی مشمولان برای اعلام شماره شبا بانکی به منظور واریز سود دعوت به عمل آمد، گفت: بیش از 97 درصد شماره های شبا اعلام شده مشمولان صحیح و بدون ایراد بوده است.

مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: دو دسته از شماره ها ایراد دار محسوب می شوند. یکی اینکه این شماره ها مختص مشمول نباشد. در پرداخت یارانه نقدی ملاک شماره حساب سرپرست خانوار است ولی در سهام عدالت هر مشمول برای خود دارای یک شماره شبا بانکی باید باشد و سرپرست خانوار نمی تواند برای همه اعضای خانوار خود یک شماره ثبت کند.

از تکنولوژی بیت کوین تا دور زدن تحریم!!!!!

  بیت کوین ابزاری برای دور زدن تحریم

شرکت ­های سرمایه گذاری از بیت کوین برای دور زدن تحریم­ های امریکا علیه ایران استفاده خواهند کرد.

(قبلا یک مطلب در مورد ماهیت بیت کوین گذاشته بودم به نام در مورد بیت کوین چه می دانید...؟)
به گزارش ریسک نیوز،یک شرکت سرمایه­ گذاری سوئدی در حال استفاده از واحد پولی مجازی رمز نگاری شده (بیت کوین/Bitcoin ) برای دور زدن تحریم­های مالی امریکا علیه ایران است. شرکت سرمایه­ گذاری Brave New World Investments، که توسط مارتین اودونین و مایکل جانسون تاسیس شده، به سرمایه­ گذاران بین­ المللی اجازه می­دهد تا پول خود را در بازار بورس ایران سرمایه­ گذاری کنند، بدون اینکه نیازی به حساب بانکی در سوئد داشته باشند. تحریم­ های اروپا از ابتدای ۲۰۱۶ و با توافق برجام برداشته شد، ولی بانک­ های سوئدی به دلیل تحریم­ های امریکا اجازه سرمایه­ گذاری در ایران را نمی­ دهند.


جانسون در این باره می­ گوید:”هیچ یک از بانک­های سوئدی علیرغم برداشته شدن تحریم­ هاحاضر نیستند به ما کمک کنند تا در ایران سرمایه­ گذاری کنیم، به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم ریسک کنیم و راهی برای این موضوع پیدا کنیم. البته اکنون هیچ تحریمی علیه ایران از نظر بانک­ های سوئد و اتحادیه اروپا وجود ندارد”. جانسون اعتقاد دارد که شرکت او سیستم بانکی سوئد را کنار گذاشته و قرار نیست برای سرمایه­ گذاری بورس در ایران از بانک­های سوئدی استفاده کنند ولی از بانک­های ایرانی استفاده خواهند کرد و قرار است هزینه­ ها، سود تقسیمی سهامداران و حساب­های ایرانی را از طریق واحد پولی رمز نگاری شده پرداخت کنند.
پول مجازی
بیت کوین واحد پولی دیجیتال یا رمزنگاری شده است که بعنوان ابزاری برای پرداخت در حال جایگزینی ارزهای معمول است. بین کوین کاملا غیر متمرکز است، یعنی هیچ بانک مرکزی و یا دولتی برآن نظارت ندارد. همه تراکنش­های بیت کوین در حسابی عمومی به نام زنجیره بلوکی ثبت می­شود. بیت کوین­ها توسط شبکه بصورت دسته جمعی ساخته می­شوند. بیت کوین متن باز است، هیچ کس مالک آن نیست و همه می­توانند در آن مشارکت کنند. فقدان ناظر مرکزی (نظیر سیستم بانکی و بانک­های مرکزی) به این معنی است که هیچ­ کس نمی­تواند به طور موثر تراکنش­ های بیت کوین را متوقف کند. جانسون اعتقاد دارد که شرکتش هیچیک از قوانین و مقررات سوئد و یا اتحادیه اروپا را زیر پا نخواهد گذاشت و همه رهنمودها ضد پول­شویی را رعایت خواهد کرد. کارشناسان بر این باورند که بیت کوین در جایی که اعتماد کافی نسبت به آن باشد، می­تواند به خوبی وارد بازارهایی شوند که دلار امریکا امکان ورود به آن را ندارد. همچنین شرکت­های ایرانی نیز می­توانند از این طریق دریافت­ها و پرداخت­های خارجی خود را انجام دهند.

شرکت های سرمایه گذاری و تولیدی زیادی حاضر اند با ایران کار کنند و تنها مسئله باقی مانده نحوه انتقال وجوه است. در صورتیکه بیت کوین بتواند این کار را انجام دهد، مانع بزرگی از سر راه رشد سرمایه گذاری ها در ایران بعد از تحریم برداشته شده است.

نگاهی تحلیلی به موتوژن

#بموتو

موتوژن

شرکت موتوژن
که سال مالی آن منتهی به شهریور ماه است در گزارش 9 ماهه اندکی در جزئیات حساب سود و زیان تغییر داد که منجر به تعدیل 2ریالی سود شد.

موتوژن بر اساس گزارش 9ماهه 1614میلیارد ریال حساب دریافتنی  و 986میلیارد  ریال موجودی کالا دارد در حالی که کل مبلغ فروش سالانه شرکت 3044میلیارد ریال است.

میزان بدهی بانکی این شرکت با توجه به افزایش حجم فروش در نیمه اول سال با رشد 36درصد به 741میلیارد ریال رسیده است.

این شرکت 83.5درصد فروش مقداری و 83درصد فروش ریالی را در 9ماه محقق کرده و انتظار می رود بتواند بودجه خود را بدون تغییر خاصی پوشش دهد.

سود خالص محقق شده در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 44.6درصدی داشته است. کاهش با اهمیت هزینه مالی و رشد سود عملیاتی عمده دلیل این رشد سود است.

شرایط ترازنامه ای بموتو به نحوی است که اگر افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران بدهد، سیاست تقسیم سود را اندکی کاهش دهد و نسبت به وصول مطالبات اقدام کند، می تواند سود سال آتی را از 662ریال فعلی به 800ریال در سال 97 برساند اما برای سال جاری تعدیل مثبت با اهمیت به لحاظ عملیاتی دور از ذهن است.

همکنون این سهم در محدوده قیمتی 500 تومان و با P.e 7.5 واحدی معامله می شود.

 صندوق اعتباری هنر در سال جدید بیمه رازی را به عنوان بیمه گر درمان تکمیلی خود برگزید.

بیمه رازی

 صندوق اعتباری هنر  در سال جدید بیمه رازی را جهت ارایه خدمات بیمه درمان تکمیلی با هنرمندان به عنوان بیمه گر  خود برگزید.

در حالیکه طی سالهای اخیر صندوق اعتباری هنر در خصوص انتخاب بیمه گر خود با فرازو نشیبهای بسیاری روبرو شد بطوریکه پس از بیمه ارمان نهایتا با بیمه ایران  وارد قرار داد گردید ، اما ظاهرا با بیمه ایران نیز توافقات مورد نیاز حاصل نشده است و در نهایت این صندوق با بیمه رازی  وارد همکاری های جدید شده است .

در راستای ارتقای سطح سلامت و رفاه خانواده بزرگ فرهنگ، هنر و رسانه کشور و تاکیدات مقام عالی وزارت مبنی بر تکمیل زنجیره خدمات بیمه ای ویژه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران، صندوق اعتباری هنر همچون سالیان گذشته خدمات بیمه تکمیلی اعضاء خود را از تاریخ96.4.1 لغایت 97.3.31 ارائه می دهد.

باتوجه به انعقاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی صندوق اعتباری هنر با شرکت سهامی بیمه رازی، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران عضو این صندوق می توانند از امروز (19 تیرماه) به مدت 20 روز با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری هنر به نشانی www.honarcredit.ir نسبت به ثبت نام و بهره مندی از خدمات بیمه درمان تکمیلی اقدام نمایند.

براین اساس در تنظیم قرارداد با شرکت بیمه تلاش شده است با توجه به نیاز سنجی صورت گرفته از جامعه هدف، تعهدات درمانی در مقایسه با سالیان گذشته به نسبت قابل توجهی ارتقاء یابد.

  ali ansari-mobl

نخستین گام برای توسعه صادرات باید تغییر نگاه مسئولان نسبت به گذشته باشد، گذشته‌یی که در آن به جای توجه به بخش خصوصی واقعی، اقتصادی مبتنی بر فروش نفت تدارک دیده شد. دولت یازدهم از ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشور اعلام کرده که قصد دارد مدیریت اجرایی اقتصاد را به‌دست بخش خصوصی بسپارد. برای این منظور ضروری است تا بستر مناسب برای ورود منطقی فعالان بخش خصوصی به عرصه اقتصاد و تولید فراهم شود.

تشکل های اقتصادی به عنوان بازوان اجرایی دولت دربخش اقتصاد از یک طرف وظیفه انتقال مطالبات بخش خصوصی به دولت را دارند و از سوی دیگر تلاش می کنند، دغدغه های دولتمردان را در ساختار اقتصادی کشور لحاظ کنند. صنعت مبلمان کشور هم بر اساس این راهبرد اقتصادی تلاش می کند تا به عنوان حلقه واسط بخش خصوصی و دولت زمینه توسعه و پویایی این صنعت را فراهم کند.

با این مقدمه سراغ رییس شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران رفتیم تا درباره مهم ترین فرصت ها و چالش های پیش روی این صنعت گفت و گویی تحلیلی را با ایشان ترتیب دهیم. علی انصاری معتقد است که تحرکات ارتباطی اتحادیه مبلمان ایران طی 3 سال گذشته نتایج و دستاوردهای فراوانی را برای توسعه این صنعت ایجاد کرده که بخش خصوصی باید از این فضا به نفع افزایش محصولات ارتباطی با سایر کشورها استفاده کنند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که یکی از دستاوردهای اصلی برجام، توسعه مناسبات ارتباطی و اقتصادی ایران با جهان پیرامونی است که در صورت توجه و برنامه ریزی مناسب می توان از آن به نفع توسعه پایدار کشور و افزایش محصولات صادراتی بهره برد. این فرایند در صنعت مبل هم به عنوان یک راهبرد جدی در دستور کار متولیان این صنعت قرار گرفته تا با استفاده از ظرفیت های نمایشگاه های صنفی و با بالا بردن کیفیت مبلمان زمینه معرفی برندهای برتر ایرانی در کشورهای هدف را فراهم کنند. یکی از چهره هایی که همواره دیدگاه‌هایش در مسائل اقتصادی (بطور عام) و در مباحث مربوط به صنعت مبل (بطور خاص) مورد‌توجه فعالان این بخش و رسانه های گروهی قرار می گیرد علی انصاری رییس شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران است که ایده هایش بر اساس تجربه سال ها فعالیت در بازار کسب و کار ایران مطرح می‌شوند. انصاری معتقد است که یکی از راهکارهایی که برای توسعه دامنه های صادراتی کشور می بایست مورد توجه مسوولان و تصمیم سازان قرار بگیرد، برگزاری نمایشگاه های تخصصی و صنفی است. رییس شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران در کنار اهمیت موضوع نمایشگاه ها بحث انتقال تکنولوژی را نیز یکی از حوزه هایی ارزیابی می کند که صنعت مبل ایران (و اساسا بنگاه های اقتصادی) باید از آن برای افزایش کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و... استفاده کنند. اینجاست که اهمیت تصمیم سازی های اجرایی دولت برجسته تر می شود؛ چراکه دولت از یک طرف با سپردن امور اجرایی نمایشگاه های تخصصی می‌تواند به رونق دامنه های ارتباطی این بخش کمک کند و از طرف دیگر با بسترسازی در جهت انتقال تکنولوژی و فناوری های روز، فعالان صنعت مبل را برای تولید انبوه و افزایش صادرات حمایت کند.

علی انصاری-خودکفایی

از تاریخ برگزاری مجامع بانکی چه خبر؟


برنامه برگزاری مجامع‌ عمومی بانک‌ها که تاکنون اعلام شده بدین ترتیب است؛

بانک کارآفرین
مجمع عمومی عادی: 27 تیر ساعت 9 صبح – سالن تلاش
 
بانک سامان
مجمع عمومی عادی: 27 تیر 17:30 – سالن تلاش

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران
مجمع عمومی عادی و فوق العاده: 28 تیر ساعت 14 - ساختمان مرکزی بانک

بانک خاورمیانه
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 11 صبح - سالن اتاق بازرگانی ایران

بانک ایران‌زمین
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 9 - ساختمان مرکزی بانک

بانک مهر اقتصاد
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 10 – مجتمع آدینه

بانک ملت
مجمع عمومی عادی و فوق العاده: 31 تیر ساعت 9 صبح – سالن اندیشه

بانک پارسیان
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 9 صبح – پژوهشگاه نیرو

بانک آینده
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 9:30 صبح – سالن رایزن

بانک پاسارگاد
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 15 – سالن وزارت کشور

بانک دی
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 11 – سالن کتابخانه ملی

بانک حکمت ایرانیان
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 9 – سالن سروناز

بانک اقتصاد نوین
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 15 - سالن صدرا

بانک صادرات ایران
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 10 – مجموعه فرهنگی بانک صادرات

بانک تجارت
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 14 – تالار ایوان شمس

پست بانک ایران
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 14 – ساختمان مدیریت شعب منطقه 3

بانک شهر
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 14 – ساختمان مرکزی بانک

بانک انصار
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 16 - سالن رایزن

بانک قوامین
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 10 – مجتمع پردیس

موسسه اعتباری ملل
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 10 – ساختمان مرکزی موسسه

نحوه عرضه برنج در بورس کالا...

عرضه در بورس کالا

حامد سلطانی نژاد درباره مصوبه ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا که روز گذشته توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شد گفت: این ابلاغیه در راستای آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری محصولات کشاورزی بوده است  .

معاون اول

وی با بیان اینکه این ابلاغیه منجر به کاهش بار مالی دولت می شود، افزود: مصوبه هیات وزیران برای محصولات طرح قیمت تضمینی اجرایی می شود و بر اساس آن مشخص شده که کدام محصولات مشمول این طرح می شود.این ابلاغیه با هدف مساعدت دولت و جهت گیری برای بازاری شدن محصولات کشاورزی صادر شده و ساز و کار حمایتی دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه محصولاتی نظیر ذرت و جوی دامی به صورت قیمت تضمینی از سال گذشته در بورس کالا عرضه می شوند، گفت: بر اساس تصمیم هیات وزیران، کشاورزانی که خواستار فروش محصولات با قیمت تضمینی ذرت و جو بودند محصولات را در بورس کالا عرضه کردند

سلطانی نژاد.

سلطانی نژاد تصریح کرد: بر همین اساس قرار است سال جاری دوباره ذرت و جو به صورت قیمتی تضمینی در بورس کالا عرضه شود ضمن اینکه دو محصول برنج و گندم نیز در تالار های این بورس معامله خواهد شد.از آنجایی که قیمت این محصول کشاورزی دارای قیمت حاشیه بازار است بنابراین از حمایتی بالاتر برخوردار بوده و انتظار نداریم که تمام برنج تولیدی در بورس کالا معامله شود.

وی، عرضه برنج در بورس کالا را سبب دستیابی سریع کشاورزان به منابع مالی دانست و گفت:این روش عرضه کالا سبب افزایش کیفیت کالا نیز خواهد شد. همچنین مراحل نهایی عرضه گندم با همکاری شرکت بازرگانی دولتی ایران برای سال جاری نیز در حال انجام است.

برنج کاری

بنابر این گزارش، روز گذشته اسحاق جهانگیری ابلاغیه هیات وزیران درباره اختصاص ۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا را ابلاغ کرد.

آثار خوشایند ورود پسته به بورس کالا

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حبیب الله نیکزادی پناه درباره وضعیت بازار پسته داخلی و خارجی به خانه ملت گفت: یکی از دلایل بهم خوردن تعادل بازار پسته، تحریم تلقی می شود که در گذشته این موضوع شامل حال پسته های صادر شده ایرانی به بازارهای جهانی شد و برخی از کشورهای خریدار در آن زمان به بهانه های واهی پسته ایرانی را مرجوع کردند.

عرضه پسته در بورس کالا

وی افزود: پسته ایرانی مطابق ظرفیت و کیفیتی که دارد در بازار بین المللی به فروش نمی رود بنابراین جا دارد برای ارتقا بازار فروش پسته دولت اقدامات اساسی در دستور کار قرار دهد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: فروش پسته با نرخ واقعی در بازار جهانی با ارائه پسته در بورس کالا امکان پذیر است و یکی از عواملی که نباید در صادرات پسته ازآن غافل شویم تداوم صادرات محصولی همچون پسته است.

نیکزادی پناه با بیان اینکه صادرات غیر مستقیم پسته در زمان تحریم موجب از دست رفتن برخی از بازارهای درجه یک پسته در حیطه بین المللی شد،تصریح کرد: قبل از هرموضوعی در صادرات موفق پسته باید توسعه ارتباطات بین الملی رقم بخورد تا بتوان با دیپلماسی اقتصادی بازارهای پایدار پسته ایجاد کرد.

وی افزود: اگر خواهان صادرات پایدار محصولات کشاورزی هستیم باید به سمت محصولات ارگانیک حرکت کنیم و پسته به عنوان یک محصول صادراتی درجه یک نیز از این مقوله جدانیست.کنترل دامپینگ توسط رقبا نیازمند راداری از جنس رعایت استانداردهای صادراتی پسته دربازار جهانی است.

خط فقر کجاست؟

گزارش وزارت راه و شهرسازی نشان می‌‌‌‌دهد ۳۳درصد جامعه ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

خط فقر
به گزارش تسنیم، بر اساس مطلبی که در سایت اتاق بازرگانی تهران منتشر شده است، گزارش وزارت راه و شهرسازی نشان می‌‌‌‌دهد 33 درصد جامعه ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

همین گزارش تأکید دارد خانواده‌های طبقه متوسط برای خرید خانه باید حداقل یک‌سوم درآمد ماهیانه‌شان را به‌مدت 96 سال پس‌انداز کنند. آرزوی خرید خانه در کشورهای توسعه‌یافته با پس‌انداز 14ساله یک‌سوم درآمد رنگ واقعیت می‌گیرد.

همچنین گزارش تکمیلی مرکز آمار ایران هم نقل می‌کند حداقل 4دهم درصد از جمعیت ایران در کپر و چادر زندگی می‌کنند. در مقابل 6 میلیون نفر از مردم ایران در وضعیت مالی‌ای قرار دارند که می‌توانند ویلای شخصی در اختیار داشته باشند.

بر اساس گزارش اتاق تهران، در صورتی که گزارش‌های مرکز آمار مبنای تحلیل وضعیت اقتصادی ایران باشد، 40 میلیون تومان فاصله درآمدی میان دهک اول و دهم کشور وجود دارد.

نظری بر قیمت های جهانی مواد اولیه

#جهانی
بازار جهانی
بازار جهانی شاهد رشد 2درصد قیمت متانول بوده و حالا متانول به 290دلار نزدیک می شود. این خبر خوبی برای شرکت های این گروه است.

مجموعا اوره هم کف قیمتی خود را از دست نداد و حدود نیم درصد رشد قیمت داشته است اما میانگین جهانی همچنان 180 دلار در هر تن است.

همکنون قیمت مس در بازار از مرز 5900دلار عبور کرده و هر تن روی 2830 دلار معامله می شود که نسبت به روزهای اخیر رشد مناسبی را تجربه کرده است.

نفت در هر بشکه 48.2 دلار دیده می شود و شاخص دلار در حال تضعیف است. ایندکس دلار به 95.6 افت کرده و باعث شده برابری دلار به یورو 1.148 باشد.

واردات ورق فولادی به ایران در هفته گذشته رشد 6.5 تا 10 درصدی را تجربه کرد. از بنادر شمالی خبر می رسد که قیمت ها یک گام صعودی دیگر هم داشته اند.

روز گذشته فولاد در چین 2درصد افزایش قیمتی را تجربه کرد و سنگ آهن 62درصد چینی ها نیز به بالای 65دلار رسید. دراین فضا زغال سنگ روند صعودی ملایمی در پیش گرفته و روز گذشته رشد کرد. در هفته اخیر زغال سنگ رشد 5درصدی داشته است.

با توجه به اینکه 60درصد ارزش بازار بورس ایران به قیمت های جهانی وابسته است و روز گذشته قیمت دلار به بالای 3800 تومان رسید می توان گفت شرایط به نفع شرکت هایی که محصول صادر میکنند درحال تغییر است. باید دید تا چه حد این روند تداوم می یابد.

ساخت لوگوی رایگان

برای ساخت یک لوگوی شیک و زیبا فقط کافیست روی شکل بالا کلیک کنید تا بصورت اتوماتیک مسر ساخت لوگو را بطور رایگان طی کنید....

برای ورود به این سایت روی شکل بالا کلیک کنید

آیا می شود در بورس همیشه برنده بود؟

بازار سهام، بازار بسیار هشیاری است و به کوچکترین سخن و خبر حساسیت نشان می دهد و به اصطلاح با سرعت در تصمیمات خود تجدید نظر می نماید. به همین دلیل بازار بورس پویا در حالت کلی یک آیینه تمام نما از اقتصاد و وضعیت یک کشور است و شاخص بورس را دماسنج اقتصاد می نامند.
سرمایه دار پیروز÷
بعضی مواقع مشاهده می شود سهامی که تا روز قبل خریدار نداشت ناگهان مورد علاقه بازار قرار می گیرد و برای خرید آن صف تشکیل می شود. گاهی هم برعکس، با انتشار کوچکترین اخبار منفی از یک شرکت پرطرفدار، ناگهان خیل عظیمی فروشنده می شوند. با توجه به این رفتار بازار و با توجه به اخبار بزرگ و کوچک اصطلاحا می گویند بازار هشیار و حساس است.

چه عواملی سبب افزایش قیمت یک سهم می شود؟

چند نکته ساده که سرمایه گذاران باید به آن توجه کنند

زمان مناسب خرید سهام

یکی از نشانه های مثبتی که می تواند به ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری موثر باشد رونق اقتصادی است مسلم است که هنگامی که اقتصاد از رونقی خوبی برخوردار باشد و تولید ناخالص داخلی در حال رشد باشد بسیاری از شرکتها با سود آوری مواجه خواهند بود
صرف نظر از مسائل و شرایط اقتصادی، تحولات ملی و جهانی هم می تواند در وضعیت بازار سرمایه و قیمت سهام شرکت ها موثر باشد به اعتقاد کارشناسان هنگامی که سرمایه گذاران منتظر اخبار خوب هستند باید منتظر بود قیمت سهام نیز افزایش پیدا کند. اما اخبار بد به معنی کاهش قیمت سهام است و ممکن است اثرات آن روزها ، هفته ها و شاید ماه ها باقی بماند.

نگاهی به اوضاع پتروشیمی لردگان

#شلرد

پتروشیمی لردگان که از سال ها پیش وارد فاز اجرایی شده همکنون به 69درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

پتروشیمی لردگان
طرح یک میلیون تن اوره این شرکت به دلیل عدم تزریق منابع مالی و قطع روابط با تامین کننده قطعا سال ها معطل ماند اما همکنون بر طبق داده های واصله حالا چینی ها 502میلیون یورو سرمایه گذاری کرده اند تا این طرح سال آینده به مرحله تولید آزمایشی برسد و از سال 1398 وارد فاز تولیدی شود.

ظرفیت تولید شرکت 3250 تن اوره در روز است که برنامه ریزی شده 330روز فعالیت داشته باشد.

داده های فرضی در ظرفیت کامل تولید به شرح زیر می تواند باشد:

1) فروش با 1.07میلیون تن فروش حدود 900میلیارد تومان فروش ثبت می شود.

2) 420متر مکعب گاز برای تولید آمونیاک و تبدیل به یک تن اوره نیاز است. 450میلیون مترمکعب گاز مصرف خواهد شد که معادل 180میلیارد تومان است.

3) بالغ بر 250میلیارد تومان انرژی و حقوق دستمزد نیاز است و 150میلیارد تومان نیز به صورت تقریبی استهلاک ثبت خواهد شد.

4) هزینه عمومی اداری بالغ بر 80میلیارد تومان خواهد بود و هزینه مالی بالغ بر 70میلیارد تومان با فرض نرخ 7درصد می تواند باشد.

5) سود خالص بالغ بر 240میلیارد تومان براورد می شود و نسبت سود خالص به فروش 26درصد خواهد بود. رقمی کمتر از سایر اوره سازان به دلیل وجود استهلاک سنگین و هزینه مالی.

6) ارزش بازار شرکت همکنون 600میلیارد تومان است، شرکت بعید است افزایش سرمایه بدهد و از محل سرمایه گذاری یورویی چینی ها طرح را کامل می کند. انتظار می رود ارزش بازار شرکت در سال 1398 رقمی بیش از هزار میلیارد تومان باشد لذا می توان گفت در محدوده فعلی به دید 2 ساله گزینه مناسبی است.

ریسک ها و فرصت ها چیست؟

اگر به هر دلیلی منابع تامین نشود و طرح پیش نرود قیمت سهم قطعا رشد نخواهد کرد لذا خواب سرمایه خواهد داشت.

قیمت جهانی اوره در کف قیمتی است. رشد نرخ ارز فروش را به شدت بالا می برد و بسیار محتمل است اما از جهتی برای این شرکت زیان تسعیر ارز ایجاد می کند.

*نتیجه: به دید 2 ساله با فرض عدم ریزش قیمت جهانی اوره، رشد ملایم قیمت دلار و تزریق منابع از سوی چینی ها، این سهم پتانسیل هایی خواهد داشت.

شما چند درصد سرمایه خود را نقد نگاه می دارید؟

  سهام


سوال مهمی است. شاید نظرات مختلفی نیز در این مورد مطرح شده باشد. شنیده های من حاکی از این است که سرمایه گذاران بزرگ در کشورهای اروپایی؛ بخصوص سوئیس؛ معمولا حدود 5% (پنج درصد) سرمایه خود را به طلا اختصاص می دهند و با بالا و پایین رفت و تغییرات قیمتها ، سعی می کنند این نسبت را حفظ کنند.

در بازار سهام هم معمولا توصیه می شود که درصدی از سرمایه نقد باشد. میزان این نقدینگی بستگی به حجم سرمایه، شرایط و روند بازار دارد. بعضی از افراد باتجربه توصیه می کنند که تا حدود 20% پرتفوی سهامدارن پول نقد باشد تا در تلاطم بازار امکان مانور برای صاحبان سرمایه ایجاد کند . البته لازم به ذکر است که سهامدار باید فردی باهوش و تیزبین باشد و به صورت مستمر حرکت بازار را زیر نظر داشته باشد.


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  شرکت بانک آینده
مهندس انصاری

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 1396/04/31 درمحل تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه، شماره 210، مرکز همایش‌های رایزن، سالن رسول اکرم (ص) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره/کدال

یکی از علل اصلی این است که بازده سهام به دلیل برگزاری مجامع عمومی و تقسیم سود نقدی کاهش می یابد و سرمایه گذاران جهت مصون ماندن از این کاهش ، اقدام به فروش سهام خود قبل از برگزاری مجمع عمومی می کنند.

در این زمینه تئوریهای متعددی مطرح می باشد که در این تحقیق به تعدادی از آنها اشاره شده است. از جمله این تئوریها که به ارتباط سود نقدی و قیمت سهام بر می گردد می توان از تئوری والتر، تئوری گوردن، تئوری میلر و مودی یانی و تئوری انتظارات عقلائی اشاره نمود.

جهت آزمون فرضیه تحقیق، اطلاعات لازم شامل سود نقدی، قیمت سهام در مقاطع گوناگون و اطلاعات مروبط به افزایش سرمایه تعداد 37 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهاس 1373 تا پایان نیمه اول سال 1375 جمع اوری گردید.

با استفاده از اطلاعات فوق متغیرهای تحقیق (بازده سهام قبل و بعد از برگزاری مجامع عمومی) محاسبه گردید. با توجه به همگن بودن جامعه آماری از آزمون مقایسه زوجی و تکنیک واریانس یک طرفه، جهت آزمون فرضیه استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه حکایت از تایید فرضیه دارد. به این معنی که بازده سهام قبل از برگزاری مجمع عمومی بیش از بازده سهام در بعد از آن تاریخ می باشد. لازم به ذکر است نتایج آزمون جهت سه سال متوالی نتایج یکسانی داشت که در نهایت به تایید فرضیه تحقیق می انجامد.

مجمع سهامداران
یک دلیل مهم دیگر برای سهامدارانی که گردش عملیاتی بالائی دارند بلوکه شدن سهم به مدت حدود یک ماه و سود سهم به مدت حدود 8 ماه است!

دلیل دیگر این است که سهم هر چه اطلاعات داشته تا مجمع رو می شود و اثر خود را در قیمت نشان می دهد بنابر این بعد از مجمع چون چیزی برای رو کردن ندارد برای مدتی به خواب می رود .البته برای بعضی سهام این اتفاق مدتی پس از مجمع می افتد یعنی با باز شدن سهم پس از مجمع اطلاعات منتشر شده در مجمع تاثیر خود را نمایان می کند و سهم بعد از باز شدن برای چند هفته نوسان می کند و بعد برای چند ماه به خواب می رود .بنابر این همیشه نمی توان فروش قبل از مجمع را توصیه کرد چون خیلی از سهام بعد از باز شدن هم برای چند هفته بازده خوبی دارند

موج سواری در بورس اصطلاحا به حالتی از خرید و فروش در بورس اطلاق می شود که در آن حالت، فرد موج سوار اقدام به خرید و فروش نوسانی می کند (نوسان گیری) به این ترتیب که اقدام به خرید سهام در قیمت کف و فروش آن در افزایش بعدی می نماید.
موج سواری
نکته بسیار مهم در نوسان گیری و موج سواری تشخیص درست زمان خرید و فروش است. افراد موج سوار باید دارای ریسک پذیری بسیار بالایی باشند. این روش نیازمند تجربه بسیار کافی بوده و همچنین نیازمند شناخت بسیار دقیق از سهم می باشد.

در واقع، موج سوار باید با در نظر گرفتن پارامترهای خرد و کلان، حدس بزند که قیمت سهم مورد نظر در کوتاه مدت بالا (یا پائین) خواهد رفت و بر همان مبنا نسبت به خرید (یا فروش) آن سهم اقدام کند و پس از مدتی که تغییر مورد نظرش ایجاد شد، نسبت به فروش (یا خرید) آن اقدام کند. موج سوار با این روش ممکن است بازده قابل توجهی بدست آورد. البته برای اینکار باید تخصص و تجربه زیاد و بخصوص آشنائی کامل با وضعیت و مدل رفتاری سهم شرکت مورد نظر داشت. در غیر این صورت، موج بر موج سوار، سوار خواهد شد!

موج سواری دارای موافقان و مخالفان خاص خود می باشد. مخالفان موج سواری معتقدند که دلیل ایجاد موج، انتشار اطلاعات غلط و بی پایه و به اضطراب انداختن سهامدار جزء (با خبر منفی) برای پایین آوردن قیمت سهم، یا تشویق به خرید ایشان (با خبر مثبت) و بالا بردن قیمت کاذب سهم است.

ولی موافقان موج سواری دلایل ایجاد موج را مستقل از عمل موج سواری می دانند و معتقدند که عمل موج سواری یک عمل حرفه ایی بوده و با روح بورس منافاتی ندارد. گروه موافقان معتقدند که خریدار و فروشنده با طیب خاطر و با اطلاع کامل از همه شرایط اقدام به خرید و فروش می کند و تنها تفاوت خریداران و فروشندگان در تشخیص زمان خرید و فروش می باشد. اینان معتقدند که این کار برخلاف نظر مخالفان، دلالی (به معنای بدی که در ایران رایج است!) نیست و کار منفی نمی باشد . به افرادی که از این روش استفاده می کنند،speculator گویند که به معنای «حدس زننده» است و برخی به نادرست این لغت را «سفته باز» ترجمه کرده اند تا به آن بار منفی بدهند و می گویند این کار ماهیتا هیچ تفاوتی با خرید بلند مدت سهام ندارد و هیج اشکالی به آن وارد نیست.

نگاهی بر چشم اندازهای شرکت معدنی بافق

#کبافق

شرکت معادن بافق با سرمایه اسمی 202.5میلیاردریالی در سال 94 و 95 به ترتیب سود 442ریال و 1398 ریال به دست آورده است.

در سال گذشته مبلغ فروش 71درصد رشد کرد در حالی که بهای تمام شده تنها 10درصد افزایش یافت که عمده دلیل رشد سود خالص بود.

معادن
این نشان می دهد که بهای تمام شده به قیمت های جهانی چندان وابسته نیست و احتمالا علت این امر، در اختیار بودن معادن است. برخی از شرکت های این گروه، نرخ خاک خود را بر اساس نرخ جهانی دریافت می کنند که باعث می شود حاشیه سود نتواند به شکل محسوس رشد کند.

کبافق در سال 94 و 95 بین 15.3هزار تن تا 15.7هزار تن کنسانتره روی و بالغ بر 2.1هزار تن کنسانتره سرب تولید کرده است.شرکت مزبور عموما در بخش فروش، یک توزیع نرمال زمانی ندارد به طور مثال در سال 95 طی 9 ماه نخست فقط تولید کرده و هیچ فروشی انجام نداده لذا تا گزارش 9ماهه سودی شناسایی نکرده است.

برای سال 96 شرایط اندکی تغییر کرده است. بهره برداری آزمایشی از کارخانه فلوتاسیون توانسته ظرفیت را افزایش دهد. طبق آنچه شرکت اعلام نموده  خط تولید جدید از ابتدای مهر 1396 استارت می خورد.

شرکت انتظار دارد 22هزار تن کنسانتره روی و 3هزار تن کنسانتره سرب تولید کند ینی مجموعا 12هزار تن افزایش ظرفیت کنسانتره روی و 2هزار تن افزایش ظرفیت کنسانتره سرب خواهد داشت!

برای سال جاری نیمی از ظرفیت این طرح فرض شده است. در سه ماه نخست همکنون 3,955 تن کنسانتره روی و 461تن کنسانتره سرب تولید شده است.

سود سال 1396 برای هر سهم 2210ریال فرض شده است. در این گزارش نرخ دلار 36000 ریال و نرخ سرب و روی به ترتیب 2100دلار و 2700دلار فرض شده است. همچنین TC 170 دلار فرض شده است.

اگر فرض کنیم نرخ روی به طور متوسط 2700 دلار بماند و در مقطعی که شرکت محصول را می فروشد (زمستان) دلار به 4هزار تومان رسیده باشد، آنگاه سود هر سهم می تواند تا 20درصد رشد کند و چیزی حدود 400ریال به ازای هر سهم تعدیل مثبت بدهد.

همکنون P.e سهم 5.8 و قیمت سهم 12800 ریال است. گزارش سه ماهه این شرکت فاقد پوشش سود است چون محصولی نفروخته اما این نکته منفی نیست بلکه مثبت است چون به رمرو نرخ دلار بالا می رود و هرچه دیرتر به فروش برسد بهتر است.

شرکتهای بورسی را چگونه ارزیابی کنیم؟

(دوستان این مقاله قدیمی بود اما چون بنظرم مفید اومد براتون گذاشتم)

برای ارزیابی شرکتها معیارهای زیادی وجود دارد که در اینجا به توضیح مختصری درباره برخی از مهمترین مشخصه ها یی که برای ارزیابی هر شرکتی لازم به نظر می رسد می پردازیم .

مهمترین هدف در هر سرمایه گذاری اقتصادی کسب سود می باشد و اصولا اولین و اصلی ترین ملاک ارزیابی هر فعالیت اقتصادی سود آوری آن می باشد . برای بررسی سود آوری هر شرکتی ابزار مختلفی وجود دارد که به برخی از آنها می پردازیم .

اصولا هر شرکتی در ابتدای سال مالی یک پیش بینی از روند فعالیتهای خود می نماید . پس در نتیجه شرکتها در اول هر سال مالی و هنگام بودجه بندی یک سود برای سال مالی آتی خود پیش بینی می کنند که این سود متاثر است از فعالیت ها و برنامه هایی که شرکت برای سال مالی آینده خود در نظر دارد .

میخوای بدونی پولدار ها به چی فکر می کنند؟

ثروت

افکار افراد ثروتمند که البته باورهای اونا رو درست میکنه که باورهاشون هم زندگیشون رو درست میکنه تا خوشبخت و موفق باشن …

1-فقر ریشه همه بدی هاست .
 2-از نظر ثروتمندان زندگی یعنی جنبش و حرکت .
3-برای ثروتمند شدن باید در دانش یا کار خاصی مهارت داشت .
4-از نظر ثروتمندان باید بچه ها یاد بگیرن که چگونه ثروتمند بشن.
5-ادمهای معمولی اجازه میدهند تا داشتن یا نداشتن پول عامل ایجاد استرس شود ولی ثروتمندان نه .
6-از نظر ثروتمندان باید میان خود و ثروت باید صلح برقرار کرد .
7-از نظر ثروتمندان یادگیری از تفریح مهمتر است .
8-از نظر ثروتمندان زندگی یعنی خرج کردن .
9-از نظر ثروتمندان میتوان هم ثروتمند شد و هم خانواده خوشبختی داشت .
10-از نظر ثروتمندان زندگی یعنی تردید و کنکاش .
11-آدم های معمولی اجازه میدهند بود و نبود پول باعث ایجاد استرسشان شود در حالی که ثروتمندان میان خود و پول صلح برقرار میکنند
12-ادمهای معمولی فکر میکنند بازار ها را استراتژی و منطق هدایت میکند در حالی که از نظر ثروتمندان این طمع و احساس است که بازار را میچرخاند
13-آدمهای معمولی فکر میکنند برای پولدار شدن باید سرمایه خوب اولیه داشت .در حالیکه از نظر ثروتمندان در قدم اول باید از پول دیگران استفاده کرد .
14-ریسک کنید .
15-با افراد ممتاز جامعه ارتباط برقرار کنید .
16-دور اندیشی را در خود پرورش دهید .
17-متمرکز بمانید .
18-خریدهای خود را ارتقا دهید .
19-سرگرمیهای بخصوصی داشته باشید .

 پول به دنبالش خواهد آمد

سکه ده تومان ناصرالدین شاه قاجار از نخستین سکه های ضرب ماشینی

 

سکه طلا

سنگین ترین سکه دنیا

بزرگترین و سنگین ترین سکه جهان

سکه طلا


این سکه توسط دولت استرالیا ساخته شده که 1000 کیلوگرم وزن آن،80 سانت قطر آن و 12 سانتیمتر ضخامت آن است.عیار آن هم 99.99 است.

برترین اقتصاد های جهان را اشناسید..

🏛برترین اقتصادهای جهان در 2017🏛

آمریکا ۲۴.۳۲٪ (تقریبا یک چهارم کل دنیا)
چین ۱۴.۸۴٪
ژاپن ۵.۹۱٪
آلمان ۴.۵۴٪
بریتانیا ۳.۸۵٪
فرانسه ۳.۲۶٪

(ایران ۰.۵۷٪)

اقتصاد جهان

گذری اجمالی بر اوضاع سهام شرکت لاستیک سهند

#پسهند

لاستیک

شرکت صنایع لاستیکی سهند
در سال 94 و 95 مبلغ فروشی در سطح 211 الی 220 میلیارد ریال ثبت کرد اما رشد هزینه ها در مجموع سود عملیاتی سال 95 را نسبت به 94 کاهش داد.

در سال 94 این شرکت 20میلیارد ریال سایر هزینه ها ثبت کرد که در سال 95 تکرار نشد لذا سود خالص هر دو سال 32میلیارد ریال محقق شد. سرمایه اسمی نیز طی سال گذشته از رقم 140میلیارد ریال به 350میلیارد ریال افزایش یافت.

در ترازنامه این شرکت بدهی بانکی دیده نمی شود. شرکت 177میلیارد ریال حساب دریافتنی، 261میلیارد ریال موجودی کالا و 205میلیارد ریال سود سهام پرداختنی ثبت کرده است که به نظر می رسد دست آخر باید از محل آن افزایش سرمایه دهد.

برای سال 96 سود هر سهم 162ریال فرض شده و مبلغ فروش برآوری 310میلیارد ریال است که در 3ماه نخست 13.2درصد ازان محقق شده است.

در سال گذشته نیز شرکت 27میلیارد ریال فروش در فصل بهار ثبت کرد که معادل 13درصد از کل فروش بود لذا می توان گفت اگر الگوی پارسال شکل گیرد طبعا کل فروش سال 96 می تواند پوشش یابد هرچند که در 3ماه نخست پوشش ضعیف باشد.

اما در خصوص نرخ های خرید و فروش ...

تسمه نقاله با نرخ 170میلیون ریال در هر تن فرض شده که نرخ واقعی خرداد 143میلیون ریال بوده است اما متوسط نرخ قطعات فنی 84میلیون ریال بوده که در بودجه 71میلیون ریال آمده است.

در بخش مواد اولیه کائوچو طبیعی 72میلیون ریال در هر تن فرض شده که نرخ واقعی آن حدود 50میلیون ریال در یک ماه اخیر بوده است. کائوچو مصنوعی نیز 54میلیون ریال فرض شده که 49میلیون ریال قیمت دارد.

تا حدی می توان انتظار داشت که نرخ های خرید و فروش، تاثیر همدیگر را نسبت به بودجه خنثی کنند. پوشش فروش نیز بیانگر این است که با 13درصد پوشش در این سرفصل، پوشش مشابهی در سود خالص ایجاد میکند.

تا حدی ضریب مصرف بالاتر از واقع فرض شده و این می تواند حاشیه سود را بهبود بخشد لذا گزارش سه ماهه اگر حاشیه سود بهتر از بودجه باشد نشان می دهد که ضریب مصرف نسبت به بودجه بسیار بهتر بود و در آن صورت اگر مبلغ فروش کامل پوشش یابد، سود شرکت شرایط بهتری می یابد. در هر حال با آمدن گزارش سه ماهه و ریز بهای تمام شده می توان تصویر روشنی از آینده سودآوری شرکت دریافت کرد. این شرکت در سال گذشته توانست معافیت مالیاتی بگیرد لذا ازین حیث اتفاق مثبتی در سهم روی داد.

تحلیلی بنیادی بر سهام شرکت قند قزوین

#قزوین

قند قزوین

شرکت قند قزوین در عملکرد سه ماهه 313میلیارد ریال فروش ثبت کرد که 99درصد نسبت به دوره مشابه سال 95 افزایش داشته است.

قزوین در سال 95 طی فصل بهار تولید شکر نداشت و محصولات دپو شده از قبل را فروخت اما در بهار سال جاری به علت دو کشت شدن 14,399 تن شکر تولید کرد که بالغ بر 400میلیارد ریال ارزش دارد و حجم تولید در فصول بعدی می تواند بیش ازین باشد به شکلی که مجموع تولید شکر سالانه از 60هزار تن عبور کند.

قند قزوین سال گذشته که دو کشت نبود 34,085 تن تولید شکر داشت لذا سال جاری شاهد افزایش تولید نسبت به سال گذشته خواهیم بود که البته در بودجه دیده شده است اما از همه مهمتر این است که در گزارش 3 ماهه ضریب تبدیل چغندر به شکر مشخص شود.

عموما عیار چغندری که در بهار برداشت می شود حدود 14درصد است در حالی که عیار چغندر برداشتی در پاییز بالای 16درصد است. اگر ضریب مصرف 3ماهه 7.5 باشد  باز هم حاشیه سود گزارش 3ماهه باید از بودجه بالاتر باشد.

انتظار تحلیلی این است که گزارش سه ماهه حاوی سود عملیاتی باشد در حالی که سال گذشته که قزوین 390ریال سود ساخت در گزارش سه ماهه زیان ساخته بود! (به دلیل حجم اندک فروش)

گزارش سه ماهه تصویر کاملا شفافی ارائه می دهد و تایید کننده تحلیل های قبلی می تواند باشد لذا گزارش بسیار مهمی است که البته همین آمار تولید و فروش تا حد زیادی مشت این سهم را باز کرده و عموما به این نتیجه رسیده اند که سودآوری واقعی قزوین در چه حدی خواهد بود.

آخرین وضعیت سهام بانک صادرات

بانک

یک مقام مسئول در بانک صادرات با اعلام تلاش برای بازگشایی نماد و برگزاری مجمع سالانه تا قبل از اتمام تیر از پیگیری برای شناسایی سود مطالبات ۲۰ هزار میلیارد تومانی از دولت خبر داد.

به نقل از بورس پرس؛ یک مقام مسئول در بانک صادرات ، در برابر این نکته که با توجه به سپری شدن حدود یکسال از توقف نماد این بانک در بورس و نامعلوم بودن برگزاری مجمع سالانه مربوط به سال مالی ۹۵ در تیر ، بسیاری از سهامداران خواهان روشن شدن این دو موضوع هستند ، اظهار داشت: واقعیت این است که هیات مدیره و مدیران بانک صادرات علاقمند به حضور هر چه زودتر در بورس هستند اما در هر دوره و زمان ، الزامات و قوانینی برای اجرا اعلام می شود.

وی ادامه داد: تاکنون همه اطلاعات لازم برای بازگشایی نماد “وبصادر” ارایه شده اما با توجه به اتمام دوره سه ماهه ، باید اطلاعات جدیدی به سازمان بورس داده شود. بنابراین تلاش مدیران این بانک بازگشایی نماد بوده و هست اما لزوم رعایت قوانین و ارایه اطلاعات که گاه زمان بر می شود، مانع از تحقق آن شده است.

شرکت داروسازی اسوه(تحلیل بنیادی)

#داسوه

شرکت داروسازی اسوه در مجمع اخیر 2400 ریال سود از 3240 ریال سود خود را تقسیم کرد. این شرکت با سرمایه اسمی 2500 میلیارد ریالی، برای سال 95 سود را 3050ریال فرض کرده بود که تعدیل مثبت داد.

برای سال 96 نیز سود هر سهم 3347ریال اعلام شده و شرکت باید 2899میلیارد ریال فروش به دست آورد.

در طی دو سال اخیر این شرکت 143 تا 149 میلیارد ریال هزیه عمومی اداری داشته که شامل تخفیفات نیز می شود اما برای سال 96 میزان هزینه عمومی اداری 202میلیارد ریال فرض شده است.

هزینه مالی نیز در دو سال اخیر 185 میلیارد ریال تا 199میلیارد ریال بوده که نسبت به پیشبینی شرکت روند کاهشی داشته است. برای سال 96 میزان هزینه مالی 253میلیار دریال فرض شده که البته با توجه به افزایش مانده بدهی بانکی به 1080 میلیارد ریال معقول به نظر می رسد.

در سه ماه نخست، این شرکت 573میلیارد ریال فروش ثبت کرده که معادل 19.7درصد کل فروش است و برای یک شرکت دارویی چندان غیر منطقی نیست.

حاشیه سود واقعی در دو سال اخیر بین 55 تا 57 درصد بوده لذا با توجه به آنکه حاشیه سود سال جاری 49درصد فرض شده و حاشیه سود سال گذشته نیز تعدیل مثبت پیدا کرد می توان امیدوار بود که داسوه به شرط تحقق کامل فروش ریالی که احتمال آن زیاد است؛، با رشد سودی تا 20درصد همراه شود.

این شرکت در گزارش 3 ماهه قاعدتا کمتر از 25درصد سود را پوشش خواهد داد اما در نیمه دوم سال می تواند حرکات مثبتی در سود خالص داشته باشد.

همکنون این سهم در 1810 تومان و با P.e 5.4 واحدی معامله می شود. حدود 45روز است که قیمت سهم در همین محدوده در حال نوسان است ...

دارو سازی

هجوم کمپانی ها برای ورود به ایران

ایران این هفته در حفظ جایگاه جدید خود در اقتصاد جهانی پیشرفت قابل توجهی کرد.

 

شرکت فرانسوی Total SA و خودروساز آلمانی Volkswagen AG قراردادهایی را با طرف ایرانی خود بستند که اولین قرارداد از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ و تهدیدهای او مبنی بر لغو توافق سال 2015 است .

این سرمایه گذاری ها بر این حدس و گمان ها که تغییر سیاست خارجی آمریکا، شرکت های غربی را از حضور در اقتصاد ایران، که سریع ترین رشد اقتصادی در خاورمیانه را دارد دور خواهد کرد، پایان داد.

 

این سرمایه گذاری ها همچنین شکاف بین دونالد ترامپ و متحدان اروپایی آمریکا را بهتر نشان می دهند.

 

همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد تحقیقاتی در زمینه خاورمیانه و شمال آفریقا از موسسه وود مکنزی در لندن، گفت: «مردم منتظر علامتی بودند تا ببینند که مسائل به چه مسیری خواهد رفت.”

 

توتال برنامه ای برای سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری جهت توسعه میدان های طبیعی گاز ایران در سر دارد که این به این معناست که احتمال لغو این قرارداد بسیار پایین می باشد.

 

ایران دارای بزرگترین ذخایر گاز طبیعی در جهان است و 80 میلیون جمعیت دارد که بعد از دوران تجریم مشتاق استفاده از محصولات اروپایی هستند.

 

اگر ترامپ بخواهد معامله را ترک کند، باید روسیه ، متحد کلیدی ایران، و چین که ایران را در کنار شرکت Total توسعه می دهد، متقاعد کند. حتی اگر واشنگتن نتواند این توافق را نفی کند، نزاع ترامپ با ایران ممکن است برای شرکت هایی که به دنبال سرمایه گذاری برای پروژه هایشان هستند، دشوار شود.

 

گفتنی است تحریم ها همچنان بانک های ایالات متحده را از انجام تجارت در ایران محروم می کنند.

 

ویلیام بریز، یکی از همکاران شرکت Herbert Smith Freehills LLP در لندن که متخصص در زمینه انرژی، منابع طبیعی و زیرساخت های مالی است، گفت:

 

” سرمایه گذاری در ایران با دلار یا استفاده از بانک های ایالات متحده انجام نمی شود”

 

بنابرین شرکت ها به جای آن نیاز به تامین مالی از آسیا یا وام دهندگان اروپایی ​​دارند.

 

باید گفت در مجموع، این خطرات برای توتال ارزش یک پاداش بالقوه جهت امضای یک توافق نامه 20 ساله داشته است، مخصوصا که در نهایت شاهد آن هستیم که کنسرسیوم به ایران 4/8 میلیارد دلار تزریق می کند.

 

پاتریک پوینان، مدیر اجرایی توتال، در روز 4 ژوئیه گفت:

 

“من دوباره به ایران باز خواهم گشت، زیرا این قرارداد نخستین است.”

 

تولید کنندگان ،خودروسازان و هواپیماسازان نیز شانس خود را در ایران امتحان می کنند.

 

فولکس واگن که آخرین بار در 17 سال گذشته خودروهای خود را در ایران فروخت، قراردادی را با یک وارد کننده محلی امضا کرد تا بتواند وسایل نقلیه  مانند Tiguan و خودروی خانواده Passat را در نمایندگی های تهران و اطرافش ارائه دهد.

 

پژو فرانسه نیز اولین تولید کننده خودرو بود که در سال گذشته وارد ایران اسلامی شد.

 

فلکشاهی پیش بینی می کند که چهار یا پنج شرکت انرژی دیگر با قراردادهای سرمایه گذاری در سال آینده به قراردادهای حاضر اضافه شوند.

 

رویال داچ شل و Eni نیز در حال مذاکره در زمینه توسعه میادین ایران هستند.

 

فلکشاهی گفت:
“معامله توتال قراردادی بود که صنعت نفت با دقت آن را پیگیری و بررسی کرد و همه منتظر آن بودند. ”

تحلیلی بنیادی بر اوضاع شرکت خاک چینی ایران

#کخاکشرکت خاک چینی ایران در سال 95 توانست به سود 1688ریالی برسد که در مجمع اخیر 1400ریال ازان را تقسیم کرد.

این شرکت با سرمایه اسمی 175میلیارد ریال، سود سال 95 را نسبت به سال 94 با رشد 4درصدی همراه کرده بود. نسبت سود ناخالص به فروش در سال 94 و 95 به ترتیب 70درصد و 65درصد بوده است.

کاهش حاشیه سود به دلیل رشد 13درصد در فروش و رشد 30درصد بهای تمام شده در سال 95 نسبت به سال 94 است.

مبلغ فروش پیشبینی شده برای سال 96 در سطح 617میلیارد ریال در نظر گرفته شده و نسبت سود ناخالص عملیاتی به فروش 65درصد فرض شده است.

فعالیت این شرکت عمدتا فرآوری کائولن است. کائولن یا خاک چینی به رنگ سفید بیشترین کاربرد را در تولید چینی و سرامیک دارد.

حاشیه سود بالای این شرکت ازان جهت است که شرکت خود معدن دار است. معدن فلدسپات سدیک اناردره درسال 1384 به شرکت صنایع خاک چینی ایران واگذارگردید و  در استان مرکزی قرار دارد.  بهره برداری از معدن کائولن زنوز در سال1337 آغاز شد و در استان آذربایجان شرقی واقع شده است.

نگاهی به گزارش های ماهانه شرکت در کخاک نشان می دهد که شرکت در 3 ماهه 169میلیارد ریال فروش ثبت کرده و میزان فروش در خرداد ماه 71میلیارد ریال بوده است.

کل پیشبینی فروش شرکت 617میلیارد ریال است لذا در سه ماهه 27.3درصد فروش محقق شده است. نرخ متوسط فروش محصول فراورده شده 4423 ریال فرض شده اما نرخ خرداد ماه 4667ریال بوده است.

شرکت 36,486 تن ازین محصول تولید کرده در حالی 28.3هزار تن فروخته و قصد دارد در کل سال 117.000 تن بفروشد! لذا به نظر می رسد مقدار و نرخ فروش قابلیت رشد دارد.

در یک حالت نرمال سود هر سهم می تواند از مرز 2000ریال عبور کند. گزارش 3ماهه سود و زیانی تصویر شفافی ارائه می کند که پتانسیل واقعی شرکت در سال جاری چگونه است. قاعدتا باید 500ریال سود از 1786ریال ساخته باشد که اگر اینطور باشد سود سال جاری بیش از 2000ریال خواهد بود.

نکته به ظاهر منفی شرکت این است که نسبت P.s مناسب نیست اما در عالم واقع چون 2معدن در مالکیت شرکت است، ارزش شرکت به ذخیره خاک معدنی وابسته است و در واقع باید گفت حاشیه سود فوق العاده بالای این شرکت به دلیل داشتن آن معادن سبب شده تا 217میلیارد تومان ارزش بازار این شرکت و pe سهم 7 واحد باشد.

این شرکت در مالکیت صدر تامین، مجمع تقسیم سود خود را برگزار کرده و در اردیبهشت ماه یک رالی نسبتا مناسب انجام داده است.

علی انصاری
کشور حال و روز خوشی ندارد. روند تعطیلی کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک و بزرگ تولیدی، انتقادات صریح و مستمری را موجب شده است. مقامات مسئول و رسمی کشور، بسیاری از منتقدان را به سیاه‌نمایی متهم می‌کنند و منتقدان، مقامات دولتی را خوش‌بین می‌نامند. در آستانه روز صنعت پای صحبت مهندس علی انصاری نشستیم. کارآفرین و فعال صنعتی- اقتصادی نام آشنایی که همواره، حرف‌های شنیدنی و تازه دارد. با هم می‌خوانیم.

 

· وضعیت صنعت کشور را به طور کلی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

. البته سئوال شما کلّی است و حتماً برای ارزیابی مدنظر شما باید مقدمه‌ای عرض کنم. اول اینکه واژه صنعت، یک واژه فراگیر است و پیشوند بسیاری از کسب و کارها قرار می گیرد. مثلاً صنعت ساختمان، صنعت پوشاک، صنعت بانکداری، صنعت مبلمان و دکوراسیون، صنعت خودروسازی و البته تقسیم بندی هایی هم دارد مانند صنایع سنگین و سبک، زیربنایی، زود بازده و غیره. به طور کلی ساختار اقتصادی کشور از چهار گروه اصلی تشکیل شده است. کشاورزی، نفت، خدمات، صنایع و معادن.

بخش صنعت و معدن فعالیت‌های صنعت ساخت (تولید)، معدن، ساختمان، برق، آب و گاز را شامل می شود و در مورد هرکدام از اینها می‌توان مفصل صحبت کرد. به طور کلی چندان که در اسناد بالادستی و قوانین 5 ساله و یک ساله کشور هم صراحتاً قید شده است، قرار بر این بود که سهم نفت در اقتصاد کاهش یابد و سهم سایر گروه‌های اصلی مانند صنعت، خدمات و کشاورزی افزایش یابد. در عمل، شاید سهم نفت کاهش یافته باشد ولی حتماً سهم صنایع و معادن و به تعبیر کلی‌تر، صنعت افزایش نیافته است. تا حدی که می‌توان گفت روند توسعه صنعتی کشور، معکوس شده است.

· دلیل کند شدن روند توسعه صنعتی یا معکوس شدن آن را چه می‌دانید؟

. اولاً در عرصه اقتصاد کلان پدیده تک‌ عاملی وجود ندارد و علل و دلایل ایجاد یک وضعیت، متعدد و متفاوتند. به گمان بنده، یکی از دلایل اصلی که کلیت اقتصاد ما را تحت تأثیر قرار داده است، آمار شبهه‌ناک و تفسیری است. شبهه‌ناک، از این نظر که محل تردید است. راستی آزمایی چندانی نمی‌توان در مورد آنها انجام داد یا انجام نمی‌شود، ضمن آنکه تفسیری است. یعنی هرکس بر اساس نیاز و سلیقه خودش آن را می سازد و اعلام می کند. در واقع آمارهای اعلامی، نوعی عددسازی است و بعضاً این عددسازی ها مشکلاتی ایجاد می کند. مضاف بر آمار تفسیری، یکی دیگر از عوامل تضعیف کننده اقتصاد کلان کشور، تعدد یا فراوانی صاحب نظران است. متأسفانه همه –اعم از باصلاحیت و بی صلاحیت- در همه امور اظهار نظر می کنند و جالب آنکه خود را متخصص هم می دانند. وقتی همه در یک عرصه مثلاً اقتصاد یا فرهنگ یا سیاست یا تجارت، همه چیزدان می شوند، حتماً مشکل و بحران ایجاد می شود.
علی انصاری

دلیل دیگر کهنگی، فرسودگی و اصطلاحاً ضعف تکنولوژیک است. باید بپذیریم که اگر تکنولوژی را یکی از عوامل تولید بدانیم، تکنولوژی امروز ما، پیش‌ دیجیتال است. یعنی مدرن نیست. دلیل دیگر را می‌توان گرانی پول دانست. گرانی پول مقوله بسیار مهمی است. صنعت بانکداری کشور هم متأثر از گرانی پول است. بنده بانکدار نیستم و مسئولیت بانکی هم ندارم، ولی ربط دادن همه مشکلات کشور را به صنعت بانکداری عاقلانه و منصفانه نمی دانم. هرکس در هر کجا کارش گیر می کند، به بانکها گیر می دهد. وقتی پول گران است، بانک چطور می تواند وام ارزان بدهد؟ ضمن آن که گرانی پول، منابع بانکها را هم در پرداخت سود سپرده تحت تأثیر قرار می دهد. متأسفانه همه نسبت به بانکها موضع انتقادی دارند و شاید لازم باشد بانک مرکزی به عنوان بانکِ بانکها، که فرمان بازار پول را در دست دارد، اقتدار و اختیار بیشتری پیدا کند و حرف بانک مرکزی، فصل الخطاب باشد. اصلاً وظیفه دفاع از همه بانکها –البته آنها که مجوز دارند- بر عهده بانک مرکزی است. بگذریم. حتی این پول گران هم در صنعت، میان واحدهای صنعتی اعم از مادر، زیربنایی، متوسط، کوچک و زودبازده به شکل درست توزیع نمی‌شود. مشکل مواد اولیه، تعرفه، نرخ مالیات، مثلاً افزایش 8 درصدی مالیات مشاغل در سال جاری، عدم حمایت علمی و کارشناسی از نوآوری ها و فعالیت های جدید صنعتی و حتی خدماتی، هر یک به اندازه خود، در ایجاد این وضعیت نقش و تأثیر دارند.

· مقامات دولتی رشد بخش صنعت را مناسب و مطلوب اعلام می‌کنند، در این مورد نظرتان چیست؟

. همان‌گونه که عرض کردم و البته در جریان آمار و ارقام هم هستم، می‌دانم که مرکز آمار رشد بخش صنعت را در سال گذشته، 5/6 درصد اعلام کرد و بانک مرکزی 9/6 درصد. در واقع این تفاوت از سوی دو مرجع معتبر، گفته بنده را تأیید می‌کند.

· کدام بخش صنعت، می‌تواند در برون رفت از وضعیت رکود، موثرتر باشد؟ مثلاً ساخت، نفت، گاز، کدام بخش؟

. به گمان بنده صنعت ساخت با توجه به صنایع پیشینی و پسینی یعنی زنجیره مشاغل تخصصی پیش و پس از ساخت این قابلیت را دارد. به عنوان مثال سهم صنعت ساخت در تولید ناخالص داخلی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در سال 2015 ، در چین 30 درصد، اندونزی 21 درصد، مجارستان 25 درصد و ترکیه 18 درصد بوده است. یعنی تولید، یعنی ساخت محصول صنعتی. ما در این عرصه ضعیف عمل کرده‌ایم. البته وقتی صحبت از خروج از رکود می‌شود باید اقتضائات اقتصادی، فرهنگی جامعه را نیز در نظر گرفت.

تجربه 50 سال اخیر کشور حاکی از آن است که هرگاه بخش ساختمان فعال می‌شود، کلیت اقتصاد وارد مدار رونق می‌شود. من از شما به عنوان یک فرد رسانه‌ای می‌پرسم، چقدر از سرمایه کشور درحال حاضر، در بخش ساختمان‌های ساخته شده، اعم از مسکونی، اداری، تجاری قفل شده است؟ این بخش را باید فعال کرد.

بنده معتقدم صنعت ساختمان، ویترین یک کشور است. ما وقتی می گوییم ساختمان، طیف وسیعی را مدنظر قرار می دهیم. ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی، گردشگری، همه زیر این موضوع قرار می گیرند. حتی ساختمان های تاریخی. شما وارد هر کشور یا پایتخت هر کشور می شوید اول ساختمان سازی و معماری شخصی و شهری آنجا را می بینید و در مورد آن قضاوت می کنید.

به گمان من اگر بخواهیم صنعت گردشگری توسعه پیدا کند و رونق بگیرد، حتماً باید هتل های مجهز، مدرن، امن و مطابق با استانداردهای بین المللی بسازیم، اگر می خواهیم ارز کشور وارد کشورهای حاشیه خلیج فارس نشود، حتماً باید مراکز تفریحی برای اوقات فراغت جامعه در سطح بین الملل داشته باشیم، حتماً باید مراکز مدرن و مجهز تجاری داشته باشیم. اینها همه باعث می شود مردم به دبی و ترکیه و سایر جاها نروند. پس رونق در ایجاد ساختمان های متعدد، در سایر بخشها هم رونق ایجاد می کند. در واقع اشتغال ایجاد می کند، تولید ثروت می شود، رونق اقتصادی به وجود می آید. صادرات غیرنفتی کشور افزایش پیدا می کند. شما چقدر در مورد صادرات بخش خدمات کار کرده اید و یا اطلاع دارید؟

· سهم صادرات صنعتی ما، در سبد صادراتی کشور، 28 درصد است و سهم محصولات کشاورزی کمتر از 10 درصد و سهم صادرات سوخت و محصولات معدنی نزدیک 63 درصد، این وضعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

. طبیعی است که اتکای اقتصاد ملی به نفت، دغدغه همگانی است و آمارهای شما هم این موضوع را تأیید می‌کند. حتی در بخش رشد اقتصادی هم، عده‌ای سهم نفت و گاز را از درصد رشد اقتصادی کم می‌کردند و می‌گفتند این عدد هنگامی واقعی است که نفت و گاز از آن کسر شود. بنده معتقدم اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، ناظر به ایجاد موازنه در این ارقام است. اگر اقتصاد ما درون‌زا و برون‌نگر شود و اگر تولید و اشتغال که در نام‌گذاری سال 96 هم مورد تأکید حضرت ایشان واقع شده، جدّی گرفته شود، حتماً می‌توانیم سهم صادرات صنعتی را افزایش و به همان اندازه صادرات نفت و گاز و مواد معدنی را کاهش دهیم.

· شما را یک کارآفرین یا فعال اقتصادی چند بعدی می‌دانند. عمده فعالیت‌تان در حال حاضر در کدام بخش متمرکز است؟

. البته واژه کارآفرین هم از آن واژه هایی است که خیلی مورد استفاده قرار می گیرد، بنده ادعای کارآفرینی ندارم ولی ادعای خدمت گزاری در جهت رشد و پیشرفت کشور را دارم و خدا را از این بابت شکر می کنم که توفیق خدمت برایم فراهم شده است.

   فعالیت‌های اقتصادی بنده ابتدا از صنعت فولاد و آهن شروع شد و هم اینک هم در حوزه های بالادستی و پائین دستی این صنعت ادامه دارد و فعالیم. البته اگر بخواهیم براساس پیشینه خانوادگی و صنفی خدمتتان بگویم، طی پنچاه سال اخیر پدربزرگوارم در صنعت ساختمان فعالیت داشته‌اند. بنده بعد از ساخت بازار آهن در تهران، وارد ایجاد و ساخت مراکز یا ساختمان های مدرن تجاری، به قول خودمان مراکز توزیعی مدرن در صنعت مبلمان و دکوراسیون شدم و با توجه به سهم حدود 8 درصدی این صنعت در ایجاد اشتغال و گردش مالی قابل توجه آن، اقدامات موثری طی 2 دهه اخیر در مفهوم‌سازی، نهادسازی، مدل‌سازی و استاندارد سازی در این صنعت انجام دادم، رویکرد علمی، فرهنگی هم داشتیم و داریم، یعنی دانشگاه علمی- کاربردی ویژه این صنعت را ایجاد کردیم. مرکز تحقیقات کاربردی و موزه ملی مبلمان ایجاد شد.

   هنوز هم در این عرصه فعالیت دارم و با افتخار اعلام می کنم چنانچه مورد نظر مقام معظم رهبری است ما صنعت مبلمان را درون زا و خودکفا کرده ایم و انشالله در 13 آذر امسال در دهمین کنفرانس بین المللی هنر- صنعت مبلمان تحت عنوان دکو 2017، بنده با فعالان این صنعت جشن خودکفایی صنعت مبلمان را برگزار می کنیم.

   ما نیاز داخلی جمعیت 80 میلیونی کشور را به انواع مبلمان خانگی، اداری، کودک، سینمایی و ... تأمین کرده ایم. ولی در پاسخ به سئوال شما، به طور مشخص باید بگویم اهتمام ما به همان اندازه که متوجه صنعت ساختمان بوده، ناظر به ارائه خدمات هم بوده است و از نوسازی مراکز مدرن تجاری در صنعت مبلمان و سپس موبایل به مجتمع‌های تجاری چند منظوره رسیده ایم که این نوع مراکز تجاری از جمله نیازهای اساسی جامعه است. ما پس از تحقیق و بررسی لازم در جهت شناسایی و رفع نیازهای مردم به مراکز تجاری، اقامتی، گردشگری و تفریحی اقدام کرده ایم که در فرصت های بعد خدمتتان توضیح می دهم.

· به نظر شما توسعه صنعتی چه ویژگی‌ها و الزاماتی دارد؟

. به گمان بنده توسعه صنعتی یک فرآیند زمان‌دار، هدفمند، مستمر و مشارکتی است و باید کلیت صنعت را شامل شود، یعنی ایجاد مزیت در یک صنعت خاص مثلاً پتروشیمی یا نفت، حتماً منجر به توسعه نمی‌شود. نیاز به سرمایه‌گزاری خارجی، ورود پول ارزان، ساماندهی صنعت بانکداری و بازار غیرمتشکل پولی، یعنی سر و سامان دادن به موسسات مالی و نهادهای فعال بازار سرمایه که صلاحیت و مجوز دارند، علمی و تجاری شدن تولید، یعنی ایجاد رابطه معنی دار میان مثلث دانشگاه، صنعت و بازار، ایجاد مزیت رقابتی، مضاف بر تربیت نیروی انسانی متخصص و بها دادن به پژوهش‌های کاربردی از الزامات توسعه صنعتی است. اخیراً شنیدم جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی بر اختصاص یک خط اعتباری هشت میلیارد یورویی توافق کرده‌اند. چنین اقداماتی می‌تواند مؤثر باشد. ما حتماً و باید به اقتصادهای نوظهور دنیا تعامل داشته باشیم و بنده کراراً گفته‌ام تعامل پیش‌نیاز و شرط توسعه است و توسعه ابعاد متفاوت و متعددی دارد.

· در آستانه روز صنعت چه انتظاراتی برای صنعت کشور دارید؟

. در آستانه روز صنعت، امیدوارم اولاً در مورد ساختار اداری وزارتخانه‌های صنعت- معدن، تجارت، مسکن، راه و شهرسازی به یک تصمیم و سامان دائمی برسیم و براساس سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بویژه اقتصاد مقاومتی در فضایی به دور از تنش و ماجراجویی، یعنی فضایی سرشار از همدلی و تعاون و تعامل مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت با سایر کشورهای جهان و البته کشورهای دوست، همه فعالان در همه بخش‌ها اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی با هم بکوشند که راههای برون‌رفت از وضعیت فعلی را پیدا کنند.

کشور ما ظرفیت‌های بالقوه‌ای دارد. بالفعل کردن این ظرفیت‌ها وظیفه تک تک فعالان اقتصادی، صنعتی و خدماتی است. در واقع اگر بپذیریم هریک از ما بخشی از مشکل کشور هستیم، آن‌وقت می‌توانیم بخشی از راه‌ حل‌های مورد نیاز آن نیز باشیم.

· از شما بابت حضور در این مصاحبه تشکر می‌کنم.

روز ملی دماوند...!!!؟؟؟

۱۳تیر، روز ملی دماوند؛ دماوند با ارتفاع ۵۶۷۱ متر،‌ بلندترین قله آتشفشانی آسیا و دوازدهمین قله  بلند دنیا از نظر ارتفاع نسبی است  .

آیا تا به حال سکه شیر و خورشید قدیمی دیدید؟

سکه متعلق به فتح علی شاه قاجار با نقش شیرو خورشید

اسکناس با عکس بشار اسد

بانک مرکزی سوریه برای نخستین بار طرح تصویر بشار اسد را روی اسکناس جدید ۲ هزار لیره‌ای این کشور منتشر کرد.

اولین واحد پول ایران چه بود؟


اولین واحد پولی،سکه صنار بود که توسط سلطان محمود غزنوی ضرب و«محمودی» نامیده شد
صنار مخفف صد دینار است

نیم نگاهی به عملکرد شرکت ذوب آهن#ذوب

نگاهی به وضعیت سال های اخیر و گزارش های فعلی شرکت ذوب آهن خواهیم داشت:

1394: این شرکت 2867میلیارد تومان فروش محقق کرد. زیان عملیاتی به 500میلیارد تومان رسید، 632میلیارد تومان هزینه مالی داد و 1128میلیارد تومان زیان خالص ساخت.

1395: این شرکت 3331میلیارد تومان فروش کسب کرد. زیان عملیاتی 163میلیارد تومان، هزینه مالی 621میلیارد تومان و در نهایت 732میلیارد تومان زیان خالص ایجاد شد.

1396: در پیشبینی سال جاری مبلغ فروش 4206میلیارد تومان فرض شده، سود عملیاتی 24میلیارد تومانی، هزینه مالی 600میلیارد تومان و در نهایت زیان خالص 118میلیارد تومان پیشبینی شده است.

گزارش مقداری و ریالی فروش نشان می دهد در فصل بهار 734میلیارد تومان فروش معادل 17.5درصد محقق شده است.

نرخ فروش تیرآهن که به طور تقریبی 1.55 میلیون تومان در هر تن فرض شده در دوره 3 ماهه نیز با نرخ 1.54 به فروش رسیده است.

نرخ میلگرد نیز 1.43میلیون تومان فرض شده اما 1.46 میلیون تومان به فروش رسیده ضمنا نرخ شمش و سایر محصولات بسیار به بودجه نزدیک است.

قوی ترین ارز آسیا

رینگیت بالاتر از یوآن چین

واحد پول ملی مالزی قوی‌ترین ارز آسیا شد


تحلیلی بر شرکت کابل البرز

کابل البرز

#بالبر


کابل البرز که برای سال جاری 25ریال سود پیشبینی کرده است. سال مالی شرکت منتهی به شهریور 1396 است که در سه ماهه منتهی به آذر ماه 35ریال زیان ساخته اما در 6 ماه منتهی به اسفند به سود 11 ریالی رسیده به عبارتی در زمستان 46 ریال سود به دست آورده است.

حال که گزارش تولید و فروش 9ماهه منتهی به خرداد ماه منتشر شده نشان می دهد که متوسط نرخ فروش کابل آلومینیومی 199میلیون ریال و کابل مسی 214میلیون ریال بوده است.

بالبر فرض کرده هر کیلومتر کابل مسی 206میلیون ریال و هر کیلومتر کابل آلومینیومی 222میلیون ریال به فروش برسد.

نرخ خرید مفتول مسی 180میلیون ریال فرض شده که واقعی آن 222میلیون ریال بوده است.

اگر فرض کنیم نرخ ها به همین شکل پیش برود، سود این شرکت در سال جاری از 100ریال عبور میکند. بسیار مهم است که گزارش 9 ماهه منتهی به خرداد ماه نشان بدهد که شرکت بیش از پیشبینی سود 25ریالی خود سود ساخته است.

به عبارت دیگر این شرکت در گزارش 9ماهه باید با تحقق 87دصد از فروش، کل سود خالص را به راحتی پوشش داده باشد و سود عملیاتی را با افزایش همراه کند.

اگر فرض کنیم همین نرخ های 3 ماه اخیر تکرار شونده باشند، سود سال مالی منتهی به شهریور 97 نمی تواند کمتر از 300 ریال باشد! لذا این تکرار شدن نرخ ها بسیار مهم است که گزارش فصل بهار نشان می دهد چنین رویدادی در حال وقوع است.

تحلیلی بر سهام شرکت بهپاک...

بهپاک
الف- تاسیس

شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) در تاریخ 1347/06/09 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره 84 مورخ 1347/06/14 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان بهشهر به ثبت رسید که متعاقبا بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1347/12/18 مرکز اصلی شرکت به تهران منتقل گردیده و تحت شماره 13190 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ 1373/12/21 به شرکت سهامی عام تبدیل و از تاریخ 1374/3/21 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در سال 1388 به دلیل عدم احراز معیارهای حضور (عمدتا به دلیل زیاندهی شرکت در سنوات گذشته)، سهام شرکت از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار حذف گردیده است که متعاقبا در تاریخ 1392/07/21 با شماره 11184 در فهرست شرکت های ثبت شده در سازمان بورس درج گردید و نماد این شرکت در تاری 1393/1/25 در بازار توافقی فرابورس گشایش و از آن تاریخ به بعد معاملات سهام (خرید و فروش) در بازار مذکور انجام می گیرد.

ب- سرمایه

سرمایه شرکت از بدو تاسیس مبلغ 212/5 میلیون ریال (شامل تعداد 4250 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 50000 ریال) بوده که طی 8 مرحله به مبلغ 200 میلیارد ریال (شامل تعداد 200000000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال) در پایان سال مالی منتهی به 1394/09/30 افزایش یافته است. همچنین به استناد به صورتجلسه مورخه 1394/05/25 و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/01/18 و مجوز شماره 121/323055 مورخ 1394/05/10 سازمان بورس اوراق بهادار ، مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 200 میلیارد ریال کنونی به مبلغ 320 میلیارد افزایش یابد. تا تاریخ تهیه این یادداشت تقریبا کلیه مراحل افزایش سرمایه به اتمام رسیده و شرکت در حال ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها می باشد.

فعالیت های اصلی :

موضوع فعالیت شرکت طبق بند 2 اساسنامه عبارت است از تاسیس و بهره برداری از کارخانجات پنبه پاک کنی، روغنکشی و پروتئین گیاهی و کارخانجات دیگر و همچنین کارهای تولیدی، بازرگانی، سرمایه گذاری، صادرات، واردات و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع شرکت می باشد.


شرکت بهپاک سال مالی منتهی به آذر ماه دارد. این شرکت در سال مالی منتهی به آذر 94 توانست با 3810 میلیارد ریال فروش به سود 749ریالی در هر سهم برسد.

در سال مالی منتهی به آذر 95 نیز 4230میلیارد ریال فروش ثبت کرد و به سود 551ریالی رسید که البته برخلاف سال 94 اینبار کل سود عملیاتی بود. در سال 94 بخش مهمی از سود از محل سایر درآمدها کسب شد.

برای سال 96 مبلغ فروش 4503میلیارد ریال پیشبینی شده اما در گزارش بعدی به 6538میلیارد ریال افزایش یافت. که بر اساس مطالبی که پیشتر در مورد بهپاک گفته بودیم این مورد پیشبینی شده بود.

حالا، در گزارش 6 ماهه منتهی به خرداد 96 این شرکت توانسته 3417میلیارد ریال فروش ثبت کند در حالی که فروش سال 94 و 95 در دوره مشابه 2237میلیارد ریال و 1996میلیارد ریال بوده است.

به عبارتی در گزارش 6 ماهه این شرکت به ترتیب 59درصد و 47درصد فروش را محقق کرده و در 6ماه بعدی نیز مبلغ فروش نسبتا با اهمیتی داشته است.

همکنون بر طبق گزارش 6 ماهه 52درصد فروش محقق شده اما 2 نکته در خصوص بهپاک سرنوشت ساز است:

1) ارز مورد استفاده جهت واردات کالا، یورو مرکز مبادلات است. نسبت یورو به دلار از 1.05 به 1.14 رسیده است!

2) بخشی از محصولات از امسال بر اساس نرخ دلار بازار آزاد یا میانگینی از دو نرخ ارز موجود ارزش گذاری می شوند لذا این فاصله بین دو نرخ ارز موجود می تواند حاشیه سود سال 96 را نسبت به سال های قبلی افزایش دهد.

چون نسبت سود خالص به فروش تنها 2درصد است لذا انتظار تحلیلی این است که این نسبت همچون سال های گذشته عددی بین 4 تا 6 درصد باشد و این به معنای رشد با اهمیت سودآوری است.

صورت مالی 6 ماهه اگر به تفضیل ارائه شود می تواند پاسخ روشنی به این سوال باشد اما شواهد نشان می دهد واقعیات از بودجه بهپاک بهتر خواهند بود.

آینده‌ی بانکداری و نقش APIهای بانکداری باز

آینده


بانکداری باز باعث می‌شود که افراد ثالث بتوانند محصولات و خدمات جدید را از طریق API ها توسعه دهند. با منتفع شدن از APIها، بانک‌ها و شرکت‌های فین‌تک می‌توانند به نقاط قوت یکدیگر بدل شوند و تجربه‌ی کاربری را تقویت کنند؛ کاری که به تنهایی توانایی انجام آن را ندارند.

بر طبق گزارش بانکداری خرد جهانی که در سال 2017 منتشر شد، شرکت‌های فین تک نسبت به بانک‌های سنتی از تعامل سازنده‌تر و بهتری در ارتباط با مشتری برخوردارند و تجارب خوبی را برای آنان مهیا می‌کنند. با دانستن این نکته، مشارکت‌های بیشتری مابین بانک‌ها و شرکت‌های فین تک در حال شکل گرفتن است که هر کدام از این دو طرف می‌توانند راه‌حل‌های خوبی را برای بهبود تجربه‌ی کاربری روی میز بگذارند. این مشارکت منجر به ظهور بانکداری باز و APIها شده است که با استفاده از داده‌های مشتری و نوآوری‌ها منجر به ایجاد جریانهای درآمدی جدید و خدمات محتوایی شده است.

در حالی که زمانی به شرکت‌های فین تک به چشم تهدیدی قدرتمند نگاه می‌کردند، اکنون بزرگترین سازمانهای بانکداری سنتی آنها را به چشم همکارانی بالقوه می‌بینند که می‌توانند پردازش سریع، فرهنگ ابداعی و تخصص تکنولوژیک را به میز بیاورند.

مزایای APIهای باز
با وجود اینکه API ها مولفه‌ی جدید برای صنعت بانکداری و چیزی جز ساختاری برای برپاسازی شیوه ی تعامل اپلیکیشن های نرم‌افزاری نیستنید، اما می‌توانند دروازه‌ای به روی نوآوری و راه‌حل‌های متنی باشند که بدون بانکداری باز عملی شدن این موارد غیرممکن است. همانطور که در گزارش WRBR آمده است، ما سه نوع API داریم:

یک. APIهای خصوصی: اینها APIهایی هستند که داخل بانک‌های سنتی استفاده می‌شوند و کارشان کاهش اصطکاک و بهبود بهره‌وری عملیاتی است. بخش عظیمی (88 درصد) از بانک‌ها از APIهای خصوصی به عنوان بخشی الزامی در سال 2015 نام بردند.

دو. APIهای همکار: اینها معمولا APIهایی هستند که مابین بانک و یک شخص ثالث قرار دارند و کارشان توسعه‌ی خط تولید، کانال‌ها و غیره است.

سه. APIهای باز: در این مورد بخصوص، داده‌های کسب و کار در اختیار شرکت های ثالث قرار می‌گیرد که ممکن است هیچ رابطه‌ی رسمی‌ای با بانک نداشته باشند. بخاطر ساختار APIهای باز، بسیاری از بانک‌ها نگران امنیت پیرامون این قضیه هستند/عصربانک

تفاوت چک رمز دار و چک بین بانکی در چیست؟

چک

تفاوت چک بین بانکی با چک رمز دار؟
چک های رمزدار به دو صورت است:
چک بین بانکی؛
چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک به عهده یکی از سایر بانکها با استفاده از رمز صادر می شود. وجه چک های بین بانکی نقداً قابل پرداخت نبوده و بایستی به حساب متقاضی در بانک منظور گردد.
چک بانکی عهده سایر بانک ها در صورتی توسط بانک صادر می گرددکه ذینفع در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد. چک مزبور در وجه بانک مورد نظر و جهت واریز به حساب درخواست شده توسط متقاضی صادر می گردد.
ابطال چک های بین بانکی:
برای ابطال چک های بین بانکی، بانک مقصد (بانکی که چک در وجه آن صادر شده ) می بایستی پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت برگشت وجه چک به حساب متقاضی صورت پذیرد.
چک بانکی:
چک بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی با استفاده از رمز مخصوص صادر می گردد و در کلیه شعب بانک قابل نقد کردن می باشد.
لازم به ذکر است که چک بانکی با امضاء صاحب چک برای چک های در وجه اشخاص حقیقی و مهر برای چک های در وجه شرکت های حقوقی در پشت آن قابل انتقال به غیر می باشد.

چاپ اسکناس صفر یورویی

این اسکناس ها ویژه فروش به گردشگران و دارندگان کلکسیون‌های اسکناس است و امکان خرید و فروش را در بازار مصرفی ندارند

اسکناس 0 یورویی

تحلیل بنیادی بر سهم گروه صنعتی بارز #پکرمان

لاستیک بارز


از زمان تاسیس گروه صنعتی بارز در سال 1363 به عنوان اولین کارخانه‌ی تایرسازی کشور، به برکت علاقه و اشتیاق مصرف کنندگان، محصولات این شرکت یعنی تایر بارز در بازار تایر ایران وارد و به واسطه کیفیت بالای این تایرها و تکنولوژی های دریافت شده، رفته رفته به عنوان بهترین تایر ایرانی مطرح گردید.

#پکرمان

شرکت صنعتی بارز در روزهای اخیر مجمع سالانه را با تقسیم سود 500ریالی برای هر سهم برگزار کرد.

بارز 656 سود ساخت که 40درصد نسبت به سال 94 بالاتر بود. این شرکت برای سال 96 سود هر سهم را 525ریال پیشبینی کرده اما پس ازان تاریخ سود سال 95 را حدود 18درصد تعدیل مثبت داد.

در بودجه این شرکت فرض شده لاستیک بایاس و رادیال به ترتیب نرخ 112میلیون ریال و 134میلیون ریال در هر تن داشته باشند اما به استناد گزارش دو ماه نخست سال 96 نرخ فروش به ترتیب 97میلیون ریال و 125میلیون ریال است.

اگر میانگین وزرنی فرض کنیم، متوسط نرخ حدود 9درصد کمتر از بودجه بوده است. اما کائوچو طبیعی و مصنوعی در بازار داخل و خارج، حدود 10میلیون تومان در هر تن فرض شده که نرخ آن بین 30 تا 40 درصد کمتر از بودجه شرکت است.

لذا تداوم نرخ های فروش و نرخ های خرید، به شرط ثبات سایر متغیر ها، سود خالص را تا 30درصد رشد می دهد. تایید این مدعا تا حدی در گزارش 3 ماهه خواهد بود.

با توجه به اینکه از ماه مارچ قیمت جهانی کائوچو طبیعی افت کرد و پس ازان کائوچو مصنوعی کاهش داشت لذا می توان گفت بخش مهمی از کاهش قیمت ماده اولیه در ماه های بعدی دیده می شود.

باید توجه داشت که همبستگی قیمت کائوچو با نفت بسیار زیاد است در حالی که قیمت تایر در بازار داخلی توسط سازمان حمایت تعیین می شود و عمدتا کاهش نمی یابد لذا کاهش قیمت نفت به صورت غیر مستقیم برای تایر سازها خوب خواهد بود.

نقدی بر تحرکات نماد خرینگ


شرکت رینگسازی مشهد با سابقه ای افزون بر نیم  فرن ، تحت پوشش شرکت یاپکو با ارائه محصولات متنوع خود که در سه کارخانه رینگهای سواری ، رینگهای سنگین و رام زیر موتور تولید می شوند، تاکنون سهم بسزایی در صنعت خودرو سازی کشور ایفا نموده و در راستای حرکت به سوی بازارهای جهانی ، توسعه فعالیتها را بواسطه اصل تغییرسر لوحه امور قرار داده است .

این شرکت با در اختیار داشتن کارکنان مجرب در واحدهای مختلف ، علاوه بر تولید محصولات مختلف ، با داشتن دانش فنی طراحی رینگ ، در زمینه بهینه سازی ، طراحی ، بهبود کمی و کیفی محصول نیز فعالیت می نماید . وجود این پشتوانه مناسب ، شرکت رینگ سازی مشهد را به اخذ مدارک مختلفی مانند : ایزو TS ، گواهی ایمنی رینگ پژو 206 از شرکت PSA ، استاندارد ملی گواهی تعهد به تعالی کیفیت و همچنین عضویت در انجمن تحقیق و توسعه استان ، احراز عنوان واحد نمونه صنعتی استانی سال 86 و ارتقاء سیستمهای شرکت به جهت پاسخگو بودن به الزامات تعیین شده از سوی مشتریان و نشر هرچه بیشتر مکانیزاسیون در سطوح مختلف شرکت، نایل نموده است .

شرکت رینگسازی مشهد با توجه به سیاست کلی حفظ و توسعه سهم بازار داخلی و نیز افزایش صادرات و حضور در بازارهای جهانی ، پروژه رینگ فولادی که آخرین تکنولوژی تولید رینگ در جهان می باشد را با موفقیت به اجرا درآورده و در این راستا با قرار دادن این خط پیشرفته در چرخه تولید و آمیزه آن با تجربه تولید ، به عنوان یکی از بهترین تولید کنندگان رینگ در جهان ، برگ زرینی بر افتخارات میهن عزیزمان ایران، به ارمغان آورده است .
 


#خرینگ

17خرداد ماه، رینگ مشهد از زیر مجموعه های ایران خودرو اقدام به برگزاری مجمع سالانه نمود که با توجه به زیان خالص 106میلیارد ریالی در سال 95، هیچ سودی تقسیم نگردید.

بر اساس تراز 9 ماهه، میزان دارایی جاری 667میلیارد ریال است که 393میلیارد ریال آن موجودی کالا و 134میلیارد ریال دیگر، حساب دریافتنی است.

از مجموع 596میلیارد ریال بدهی جاری نیز، 313میلیارد ریال تسهیلات بانکی و 250میلیارد ریال حساب های پرداختنی است.

در سال مالی اخیر 3206میلیارد ریال فروش محقق شد که نسبت به سال 94 رشد 28درصد داشت. بهای تمام شده 3115میلیارد ریال بود که 24درصد رشد کرد لذا 91میلیارد ریال سود ناخالص عملیاتی کسب شد.

به دلیل آنکه 60میلیارد ریال هزینه عمومی اداری، 73میلیارد ریال سایر هزینه ها و 76میلیارد ریال هزینه مالی پرداخت شد، شرکت در نهایت به زیان خالص 106میلیارد ریالی رسید که با سرمایه اسمی 445میلیارد ریال برابر با 238ریال به ازای هر سهم است.

این شرکت دوره گردش کالای 44 روزه دارد و دفعات گردش موجودی در سال حدود 8 مرتبه است. با توجه به اینکه کل موجودی کالا از محل بدهی بانکی تامین شده برای رسیدن به نقطه سر به سر حداقل باید نسبت سود خالص عملیاتی به فروش 3درصد باشد.

همکنون در مقایسه با حجم فروش، هزینه عمومی اداری و بهره بانکی رقم مهمی نیست، مشکل از ساختار فروش و بهای تمام شده است.

رینگ های آهنی بر اساس وزن آنها معامله می شوند. در حالی شمش فولاد 1.4میلیون تومان قیمت دارد که محصول این شرکت در هر تن 1.39میلیون تومان قیمت دارد لذا در پروسه تولید رسیدن به سود بسیار مشکل است ضمن آنکه برای تولید رینگ از آلیاژهایی با قیمت 2.5میلیون تومان در هر تن استفاده می شود.

با این اوصاف باید گفت چون حداقل وزن یک رینگ 7.5کیلون است، هزینه مواد اولیه قطعا در هر رینگ کمتر از 105هزار تومان نخواهد بود اما سهامدار عمده چون مالکیت و مدیریت را در اختیار دارد، قیمت را به نوعی تعیین می کند که این شرکت در نقطه سر به سر باشد و در واقع سود را از شرکت فرعی به درون شرکت اصلی می برد و در این میان سهامداران خرد، عملا نادیده گرفته می شوند!

این امر در عموم شرکت های قطعات خودرویی در ایران دیده می شود لذا مادامی که نظام قیمت گذاری در دست سهامدار عمده باشد، وضعیت همین خواهد بود.

تحلیل بنیادی سهام کاربراتور ایران #خکار

#خکار


شرکت ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) در تاریخ 09/12/1360 تأسیس و در سال 1375 در بورس اوراق بهادر تهران پذیرفته شد و به شرکت سهامی عام تبدیل گردید. شرکت ایرکا پارت پویا نماینده انحصاری فروش قطعات یدکی شرکت کاربراتور ایران در سال 1385 و با هدف توسعه فعالیت های تولیدی و بازرگانی شرکت کاربراتور ایران تاسیس گردید . این شرکت سهامی خاص بوده و صد در صد سهام آن متعلق به شرکت کاربراتور ایران می باشد.

شرکت کاربراتور ایران سال مالی منتهی اسفند ماه دارد. بر اساس ترازنامه 12 ماهه 40میلیارد تومان دارایی جاری، 15 میلیارد تومان بدهی جاری ثبت گردیده که 50درصد دارایی ها حساب دریافتنی است و در بخش بدهی های 6.7میلیارد تومان بدهی بانکی است.

سرمایه اسمی شرکت 44.7میلیارد تومان است و در پایان سال مالی 95 این شرکت 7.5میلیارد تومان سود انباشته( 165 ریال به ازای هر سهم ) دارد.

خکار در مالکیت اشخاص حقیقی است و در سال 94 و 95 به ترتیب 92 ریال و 115 ریال سود ساخته که البته پیشبینی سود 95 در گزارش های قبلی 184ریال بوده اما رشد محسوس بهای تمام شده منجر به کاهش سود شده است.

سود هر سهم برای سال 96 در سطح 128ریال پیشبینی شده است.

فرض شرکت این است که 45.7هزار اویل ماژول بفروشد با نرخ 205هزار تومان که گزارش واقعی نشان می دهد در 2 ماه نخست 3552 عدد با نرخ بودجه به فروش رسیده است. در اردیبهشت 2928 عدد فروخته شده است.

مجموعا در 2 ماه نخست 68هزار عدد محصول فروخته شده که معادل 9درصد از پیشبینی سال است البته فروردین ماه تقریبا فروش بسیار محدود است. به لحاظ نرخ فروش تمامی محصولات با 3 تا 17 درصد انحراف مثبت نسبت به بودجه به فروش رسیده اند اما اویل ماژون که با نرخ بودجه به فروش رسیده 47درصد سبد محصولات شرکت را ایجاد می کند.

به طور کلی نمی توان حکم داد که خکار می تواند سودآوری پیشبینی شده را محقق کند یا نه اما بواقع در مقایسه با مبلغ فروش سالانه، برخی هزینه های شرکت عدد نسبتا بالایی است لذا رشد محسوس سودآوری بعید به نظر می رسد.

قیمت سهم 1140 ریال - p.e سهم 8.9 واحد - حجم معاملات و نقدشوندگی مناسب.

تحلیل بنیادی صنایع مس شهید باهنر#فباهنر

   این شرکت که در نیمه دوم سال 1370 بطور کامل راه اندازی گردید، در نزدیکی بزرگترین و غنی ترین معادن مس خاورمیانه، بزرگترین مجتمع صنعتی ارتباط دهنده معادن مس و روی با صنایع ت ولیـدی کشور بشمار رفته و شامل 4 کارخانه ذوب و ریخته گری، اکستروژن و کشش، نورد و سکه زنی می باشد و گسترده ترین محصولات نیمه تمام مسی و آلیاژهای مس را بصوت ورق، تسمه و فویل، لوله و مقاطع تولید می کند.محصولات شرکت مطابق با استانداردهای جهانی تولید و علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی به کشورهای مختلف جهان از جمله آلمان، فرانسه، انگلستان، اسپانیا، چین، تایوان، ویتنام، تایلند و کویت صادرمی گردد.


#فباهنر

شرکت صنایع مس شهید باهنر، 5706 میلیارد ریال فروش برای سال 96 پیشبینی کرده که در 3 ماه نخست 1008میلیارد ریال معادل 17.7درصد را پوشش داده است.

ذکر این نکته نیز با اهمیت است که 673میلیارد ریال از کل فروش سه ماهه در خرداد ماه صورت گرفته و در واقع می توان انتظار داشت بخش مهمی از درآمد ها آغاز شود.

انتظار شرکت این است که از مجموع 5706میلیارد ریال فروش به سود ناخالص 689میلیارد ریالی برسد. همکنون نرخ محصول تسمه و ورق مسی نسبت به بودجه در خرداد ماه کاهش یافته و لوله برنجی نیز نسبت به بودجه با نرخ کمتری فروخته شده اما سایر محصولات انحراف مثبت مناسبی نسبت به بودجه دارند.

گزارش 3 ماهه می تواند نشان دهد که در سال جاری فباهنر به کدام سو خواهد رفت. تحقق سودآوری بالا منوط به ایجاد یک حاشیه سود بالاتر از بودجه است. با توجه به اینکه 74درصد محصولات شرکت با نرخی بالاتر از بودجه به فروش رسیده، شانس اینکه حاشیه سود بالاتر از بودجه باشد وجود دارد. لذا این می تواند اتفاق خوبی باشد با این حال تا گزارش 3 ماهه نیاید، نمی توان رای قطعی داد.

علی انصاری متفکری اقتصادی و از جنس تلاش و امید

علی انصاری


علی انصاری مالک بزرگ‌ترین بازار مبل خاورمیانه. مدیرعامل و حامی مالی باشگاه استقلال. مالک بازار موبایل ایران. بنیان‌گذار بانک تات. سازنده بزرگ‌ترین فروشگاه جهان و… به راستی علی انصاری کیست؟ چگونه به چنین ثروتی دست پیدا کرده است؟ چه ارتباطی میان بازار موبایل و مبل و فوتبال وجود دارد؟ آیا دارایی‌اش محصول دانش، تجربه و زحمت است؟ یا تنها شاهین بخت و اقبال بر دوش او نشسته است؟

 

از خیابان شمشیری تا انتهای همت

علی انصاری در محله شمشیری (۲۰ متری زاهدی) به دنیا آمد. او خودش را «بچه کف بازار» می‌داند. عبارتی که به پیشه بازاری پدرش اشاره دارد.

برخلاف بسیاری از متمولان که دوست دارند سوژه اخبار و رسانه‌ها باشند، انصاری خیلی کم از خودش می‌گوید. به همین دلیل هم اطلاعات زیادی از زندگی شخصی او در دست نیست. پدرش در بازار و در صنعت ساختمان مشغول بود. اما پسران، پیشه پدری را دنبال نکردند. علی انصاری ابتدا یک مغازه مبل‌فروشی کوچک داشت. بعد از آن، به ساخت‌وساز روی آورد و به تعبیر خودش «بساز و بفروش» شد. اولین دفتر او در شادآباد بود و ساختمان‌های بهاران ۱ و ۲ از اولین ساخته‌هایش محسوب می‌شدند.

 

کشف بازارهای جدید

کار ساخت‌وساز در دهه هفتاد و هشتاد رونق خوبی گرفت و بسیاری را به ثروت رساند. اما بیشتر آن «بساز و بفروش‌ها» در ساخت‌وساز ماندند، تا ۲۰ سال بعد از رکود این بازار گله کنند. در حالی که انصاری، همان‌طور که بازار مسکن را یافته بود، بار دیگر بازارهای جذاب دیگری را شناسایی کرد و به آن‌ها وارد شد.


بازار موبایل یکی از همین بازارها بود. با رشد خریدوفروش تلفن همراه از سال ۲۰۰۷، موبایل به یکی از بازارهای جذاب کشور تبدیل شد. انصاری این فرصت را قبل از دیگران شناسایی کرد و از آن بهره برد. شاید جالب باشد که بدانید بازار موبایل، فقط کمی بعد از رونمایی از اولین آیفون و در نقطه آغاز رشد پرشتاب بازار تلفن‌های هوشمند تاسیس شد.

 

رونق برای دیار قدیمی

شاید بیشتر مردم فکر کنند شمال شهر تهران بهترین محل برای راه‌اندازی یک مرکز خرید بزرگ مبل است. به خصوص که مردم این منطقه قدرت خرید بیشتری هم دارند. اما علی انصاری فروشگاهش را در جنوب شهر و در نزدیکی محله کودکی‌اش افتتاح کرد. این تصمیم ظاهرا دلایلی بیش از تفاوت قیمت در زمین‌های یافت‌آباد و جردن دارد.

نکته مهم این است که مردم شمال شهر می‌توانند پس از خریدشان، به راحتی هزینه حمل‌ونقل از جنوب به شمال را پرداخت کنند. اما هزینه انتقال کالای خریداری شده از شمال به جنوب شهر، می‌تواند انگیزه خرید را برای طیف بزرگی از مشتری‌ها از بین ببرد. برای همین نزدیکی به جنوب شهر، اندازه بازار را بزرگ‌تر می‌کند.

از طرف دیگر وجود بازار مبل در یافت‌آباد باعث شد که اکوسیستم جدیدی در این منطقه شکل بگیرد و کسب‌وکارهای مختلف این ناحیه رونق بگیرند. برای کارگران ساده، شاید رفت‌وآمد به شمال شهر راحت‌ نباشد. برای همین محل قرارگیری بازار مبل، فرصت‌های شغلی ایده‌آلی را برای هم‌محله‌ای‌های قدیم علی انصاری به وجود آورده است.

بازار مبل

 

اوراقچی‌های یافت‌آباد

اگر امروز به بازار مبل بروید، می‌توانید سیمای دگرگون‌شده یافت‌آباد را به سادگی تشخیص بدهید. در زمان قاجار، کشاورزی و معماری پیشه بیشتر مردم یافت‌آباد بود. باغ‌های میوه و بوستان‌های سبزی‌کاری، باعث سرسبزی این منطقه شده بودند. در آن زمان یافت‌آباد محله‌ای اعیانی بود. خاندان‌های یافت‌آبادی‌ از بازماندگان خاندان زندیه بودند. آن‌ها در ابتدای قاجاریه و پس از سقوط لطفعلی‌خان زند به این منطقه کوچ داده شدند.

اما رشد شهر تهران به خصوص در زمان پهلوی دوم، چهره یافت‌آباد را متفاوت کرد. کارخانه‌های صنعتی تا حد زیادی به رونق اقتصادی یافت‌آباد کمک کردند، اما سرسبزی و طراوت را از یافت‌آباد گرفتند. تجمع اوراقچی‌ها در یافت‌آباد باعث شد که این محله کهن، سرووضعی آشفته پیدا کند. یافت‌آباد دیگر شباهتی به آن یافت‌آباد اعیان‌نشین و سرسبز نداشت.

 

چهره جدید یافت‌آباد

حالا اوضاع تغییر کرده است. بازار مبل ایران فرصت‌های شغلی متعددی را برای مردم این محله، و محله‌های اطراف به وجود آورد. این فرصت‌های شغلی فقط به خدمات موردنیاز بازار مبل محدود نمی‌شوند. نیاز به حمل‌ونقل و باربری نیز برای عده بی‌شماری شغل ایجاد کرد.

حضور خریداران سبب شد که مغازه‌ها و فروشگاه‌های دیگری نیز در این محله افتتاح شوند. از این میان می‌شود به لباس‌فروشی‌های لوکس یافت‌آباد اشاره کرد. دیگر نیازهای جانبی مراجعین به بازار مبل نیز بی‌پاسخ نماند و رستوران‌ها و غذاخوری‌های باکیفیتی در یافت‌آباد ایجاد شد.

این واحدهای صنفی بخشی از برنامه توسعه بازار مبل نبودند، اما به طور طبیعی سیمای یافت‌آباد را متحول کردند. حالا یافت‌آباد یک اکوسیستم اقتصادی زنده و پویا دارد و نقش بازار مبل در حیات و پویایی این محله قدیمی، غیرقابل‌انکار است.

 

 

مردی از تبار «تات»

علی انصاری فقط به محله پدری وفادار نبود، بلکه نام تات نیز ارتباط تنگاتنگی با ریشه‌های خانوادگی او دارد. بعد از افتتاح بانک تات، نام این بانک به شکل سرواژه‌ای از «تجربه، اعتماد و توسعه» معنا شد.

اما خالی از لطف نیست بدانید عقبه علی انصاری را به یکی از اقوام ایرانی، یعنی قوم تات نسبت می‌دهند. این قوم به زبان تاتی صحبت می‌کنند که با زبان فارسی تفاوت دارد. تات‌ها در زمان مادها نقش مهمی در ساختار قدرت ایران داشتند. به شکلی که ترک‌ها، تمام ایرانی‌های یکجانشین را تات می‌نامیدند. هنوز در زبان ترکی تات به معنای شهرنشین، متمدن و باسواد است. زبان تاتی منابع نوشتاری ندارد و بخشی از میراث شفاهی ایران به حساب می‌آید. در زمان جنگ از زبان تاتی برای ارتباطات بی‌سیم استفاده شد. زیرا نیروهای دشمن نمی‌توانستند اطلاعات جنگی را از میان اصوات این زبان کهن، رمزگشایی کنند.

شاید انتخاب نام قومی، برای یک بانک چندان مناسب نباشد. به همین دلیل هم بود که برای تات معنایی دیگر ساختند. اما می‌شود از زاویه دیگری هم به این انتخاب نگریست. این‌که زنده نگه‌داشتن بخشی از میراث ناملموس این مرز و بوم از طریق تکرار نام آن در زبان رایج مردم، خالی از ارزش نیست.

 

دانش و تجربه

علی انصاری لیسانس معماری دارد و همین موضوع باعث علاقه‌ او به ساخت‌وساز شد. درست است که تجربه بزرگ‌ترین معلم تاریخ است و آموزه‌های این معلم سخت‌گیر را می‌شود در مصاحبه‌های انگشت‌شمار او دید. اما تاسیس یک بانک، سرمایه‌گزاری بر روی بازار مالی و ورود به بازارهای مبل و موبایل به دانشی عمیق نیاز دارد.

از نکات جالب در زمان افتتاح بانک تات، حضور جلال رسول‌اف و بهاءالدین هاشمی در کنار علی انصاری بود. هاشمی از مدیران باسابقه بانک صادرات بود و در مقابل، رسول‌اف را به عنوان یکی از مهم‌ترین مدیران نوگرای بانکداری خصوصی کشور در صنعت بانکداری شناخته می‌شد. کنار هم گذاشتن این دو ذهنیت متفاوت اما کارآزموده، از نکات قابل توجه برای آغاز جریانی بود که حالا در شریان‌های بانک آینده در تپش است.

 

ایران مال، بزرگ‌ترین فروشگاه جهان

ایران مال

این روزها در انتهای بزرگراه همت، بنایی عظیم در حال ساخت است که خیلی‌ها آن را بزرگ‌ترین فروشگاه متمرکز جهان می‌دانند.

ابتدا قرار بود در مرکز بازار بزرگ تهران، فروشگاهی مدرن ساخته شود. اما به دلیل مخالفت‌های پیش آمده، پروژه به محل فعلی آمد و البته ابعادش نیز چند برابر شد. در وصف بزرگی ایران مال گفته‌اند که برای بازدید از تمامی مغازه‌های این فروشگاه، ۳ روز وقت لازم خواهید داشت.

اما در این پروژه، مانند پروژه بازار مبل و بازار موبایل، اتفاق دیگری نیز رخ داده است. موضوع فقط ساخت فیزیکی یک ساختمان و واگذاری واحدهای آن نیست. بلکه در این پروژه‌ها برندها و دارایی‌های نامشهود جدیدی خلق می‌شود که می‌تواند آینده اقتصادی شهر تهران یا حتی کشور ایران را متحول کند.

 علی انصاری

پارادوکس ثروت در ذهن ما

در کشور ما به دلایل جامعه‌شناختی، برای بسیاری از افراد تنها ثروتمند بودن یک نفر، دلیل کافی برای مجرم شناختن او است. گویا تردیدی نیست که تنها راه تولید ثروت و سرمایه در ایران، فساد‌ و قانون‌گریزی است. در حالی که کتاب‌های «اسرار ثروتمند شدن» در صدر فروش بازار کتاب‌ کشور هستند، خریداران همین کتاب‌ها به دنبال خطاهای ثروتمندان می‌گردند. تا بتوانند توضیح دهند که چرا با وجود خواندن ده جلد کتاب در زمینه تولید ثروت، هنوز دولت و ثروتی به هم نزده‌اند.

پرسش اینجا است که با این نگاه، چرا سرمایه‌گذاران نباید پول‌هایشان را از کشور خارج کنند؟ چرا سرمایه‌گذاران خارج‌نشین ایرانی باید به اقتصاد داخلی جذب شوند؟ آیا نمی‌شد ایران مال را در دوبی و یا استانبول ساخت؟ اگر بپذیریم که سرمایه، شاه‌کلید اشتغال است، با سرمایه‌ستیزی چه طور می‌توانیم شعار تولید و اشتغال را محقق کنیم؟ اگر بدون بررسی، از تمام سرمایه‌داران نفرت داشته باشیم، چه طور می‌توانیم برای سرمایه‌گذاران خارجی از امن بودن ایران و بازدهی بالای بازار کشور بگوییم؟

 

فرش قرمز برای واردات یا بستری برای تولید؟

علی انصاری آن قدرها اهل رسانه نیست و کمتر پیش آمده که صحبت‌هایش منتشر شود. اما این موضوع باعث نشده که او را نقد نکنند. نقدهایی که بعضا با شایعه‌های بی‌پشتوانه همراه است. اما از گلایه‌های ناموجه و نامستدل که بگذریم، به یک نقد جدی بر می‌خوریم: تاسیس فروشگاهی بزرگ و متمرکز می‌تواند تقاضا را به شکل ناگهانی افزایش بدهد. اما سمت عرضه به سرعت نمی‌تواند خود را با شرایط جدید بازار تطبیق دهد. حتی اگر تولیدکننده بخواهد تولید را افزایش دهد، باز هم افزایش تولید به زمان نیاز دارد. به هر حال خرید تجهیزات، دستگاه‌ها، استخدام نیروها و افزایش تولید آنی نخواهد بود. از همین رو، مازاد تقاضا به خاطر تاخیر در اصلاح بازار، با واردات پر خواهد شد.

البته واضح است که تاخیر در جبران مازاد تقاضا، ابدی نیست و بالاخره سمت تولیدکننده می‌تواند خود را با تقاضای جدید تنظیم کند. نکته مهم این است که مازاد عرضه (واردات) سهم تولیدکننده را نخواهد گرفت، بلکه اندازه بازار را بزرگ خواهد کرد. به این ترتیب بعد از مدتی سهم تولیدکننده از بازار بزرگ‌تر خواهد شد. به همین دلیل اگر به افزایش تقاضا پاسخی درخور داده شود، در نهایت نفع تولیدکننده تامین خواهد شد.

اتفاقا فرصت پیش‌آمده به دلیل افزایش تقاضا، می‌تواند منجر به ایجاد کسب‌وکارهای جدید، سرمایه‌گزاری‌های نو و پیدایش فرصت‌های شغلی تازه بشود. این نقد به زبان خودمانی می‌گوید «چون ما حوصله نداریم بیشتر کار کنیم، عاملی که ما را به کار بیشتر تشویق کند، مطلوب نیست.»

 

سخن پایانی

برخی از ثروتمندان بدون تولید، بدون خدمتی شایسته و بدون ایجاد شغل، به تمکن می‌رسند و «تمرکز ناکارمد ثروت» ایجاد می‌کنند. در واقع این گروه از منافع کاذب، بدون ایجاد ارزش‌افزوده ملموس و واقعی بهره‌مند می‌شوند.

اما ثروتمندانی که خروجی‌های ملموس، و دارایی‌های ارزشمند ناملموس تولید کرده‌اند، آن‌هایی که شغل ایجاد کرده‌اند، آن‌هایی که ثروت‌هایشان را در ایران به گردش انداختند و فرصت ثروتمند شدن را برای دیگران هم فراهم کردند، آن‌ها که به نیازهای اساسی مردم پاسخ داده‌اند، بر خلاف گروه اول دغدغه‌ای بیش از پر کردن جیبشان داشته‌اند. این سرمایه‌داران و کارآفرینان می‌توانند آینده اقتصادی یک شهر یا حتی یک کشور را تغییر دهند.

علی انصاری


افزایش خرید حقوقی ها به نسبت حقیقی ها

نگاهی به روند بیست ساله بورس تهران به گزارش اقتصاد نیوز


بررسی وضعیت معاملات سهام در فصل بهار حاکی از این است که در بیست سال گذشته، تنها در پنج سال، بورس تهران در بهار نظاره گر افت نماگر خود بوده است. در سال‌های اخیر، بهار ۹۵ و بهار ۹۳ نماگر بازار سهام افت چشمگیر به ترتیب ۵/ ۹ و ۸/ ۷ درصدی را تجربه کردند. عمده دلیل افت نماگر‌ بازار سهام در این دو مقطع به رشد‌های چشمگیر قیمتی و عمدتا بدون پشتوانه بنیادی در انتهای سال قبل از هر مقطع باز می‌گردد.

به گزارش اقتصادنیوز، اولین فصل از سال 96 روز چهارشنبه در شرایطی به پایان رسید که عملکرد بورس تهران در این بازه زمانی را می‌توان در دو دوره کاملا متفاوت ارزیابی کرد. بازار سهام کشور در حالی که در دو ماه ابتدای سال گوی سبقت را از دیگر بازارهای موازی ربوده بود، در خرداد ماه با ثبت چهار هفته متوالی منفی در کارنامه خود و افت 3‌درصدی شاخص کل، بازی را به بازار پول واگذار کرد. تخلیه بخش اعظم بازدهی بورس در دو ماه نخست سال طی خرداد ماه در شرایطی صورت گرفت که به نظر می‌رسد با توجه به اصلاح نسبتا چشمگیر قیمت‌ها و جذاب‌تر شدن ارزش‌گذاری سهام (قرار گرفتن نسبت P/ E بازار در سطح 8/ 6)، می‌توان نسبت به توقف افت قیمت‌ها و در ادامه تغییر مسیر بورس تهران امیدوار بود.

وضعیت سهام در دو ماه نخست سال

همان‌طور که اشاره شد، شرایط بازار سهام در فصل بهار را باید در دو دوره متفاوت بررسی کرد.دوره اول از ابتدای فروردین تا اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری.دوره دوم از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری تا پایان خرداد ماه. بورس تهران فعالیت خود در ابتدای سال جاری را پس از ریزش قابل توجه قیمت‌ها در انتهای سال 95 (با هدف تامین نقدینگی شب عید توسط بورس‌بازان) و همچنین پیش‌بینی قابل‌قبول شرکت‌ها از سود سال مالی 96 با صعود آرام قیمت‌ها آغاز کرد. این صعود البته در یک فضای رکودی شکل گرفت به این علت که تمرکز سهامداران به دلایل مختلفی که پیشتر به کرات تشریح شد، بیشتر در نمادهای کوچک بورسی بود.

نشانه‌های این موضوع در تفاوت رشد شاخص کل و شاخص هم‌وزن در آن بازه زمانی به خوبی محسوس بود.در ادامه باور فعالان بورس به بهبود اوضاع اقتصادی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و ورود پول‌های تازه باعث شد معاملات سهام به‌طور فزاینده‌ای رونق یابد. پول‌هایی که البته همچنان بخش اعظمی از آن راه نمادهای کوچک را در پیش گرفتند. با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در اردیبهشت‌ماه این هیجان مثبت به نمادهای بزرگتر نیز تا حدودی منتقل شد.این موضوع باعث شد شاخص کل از کانال 81 هزار واحدی نیز عبور کند. تا پایان هفته اول خرداد ماه بورس تهران با رشد حدود 1/ 5 درصدی شاخص کل با ثبت 9 هفته صعودی متوالی در کارنامه خود پیشتاز بازارهای موازی بود.پس ازآن اما بورس مسیر دیگری را برای خود برگزید.

گپی دوستانه ؛ بیشتر با تازه وارد ها

#بازار

#بازار

درک تحولات در بازار، نظام معاملاتی آن و علل بسیاری از رویداد ها کار بسیار پیچیده ای است که در همه افراد اتفاق نمی افتد! اینکه شخصی بسیار با تجربه و عالم به مسائل مالی و بازار سرمایه باشد، کافی به نظر نمی رسد ...

نیازمند یک نوع واقع گرایی بسیار تلخ و پذیرش آزار دهنده حقایق است!

اینجا، روی صحبت بنده با اشخاصی است که سرمایه ای اندک و تجربه ای ناکافی دارند... چگونه سود کنیم؟

بسیار ساده است، آنرا می توان در 2 جمله گفت! ارزان بخر و گران بفروش!

چگونه؟

پاسخ این سوال در کتاب و جزوه و اینها نیست ... یک درک خاص می خواهد از رویدادهای اطراف، فقط علم نیست، حتی فقط تجربه هم نیست، همانطور که عرض کردم یک واقع گرایی افراطی می طلبد! نه اینکه بنده این واقع گرایی را داشته باشم، عرضم این است که اسبابش این ها است.

اینکه محکم بایستی، بگویی اشتباهی خریدم! اشتباهی فروختم ... این پذیرش به شرط آنکه خودت بدانی چرا اشتباه کردی، تلخی آن ضرر قبلی را میگیرد.

شما و همین خود بنده! در این مدت شاید روی خیلی از سهم ها اشتباه کرده باشیم اما فهم اینکه چرا اشتباه کرده ایم هم مهم است. خیلی مهم است ...

یک تحلیلگر تکنیکال می گوید ضرر کردم چون فلان الگو را اشتباه تشخیص دادم و یا فلان روند بنا به دلایلی از دست رفت لذا پافشاری نمی کند، ضرر را می پذیرد.

یک بنیادی کار می گوید ضرر کردم چون در محاسبه فلان موارد از اعداد اشتباهی استفاده کرده بودم! دفعه بعد آن اشتباه را مرتکب نمی شود ...

اما شما اساس کارتان چیست؟ استراتژی نا نوشته شما چیست؟

زدن زیرش؟ جا نمونی؟ بدو صف شد؟ اینها چند هفته جواب میدهد و بعد که بازار رنج و کم نوسان می شود، جملات مقابل این را باید بگویید ... خالی کردن! نسبت خریدار به فروشنده خوب نیست! و خلاصه ازین دست حرف ها...

شخصا معتقدم که در خیلی موارد می شود غیر تحلیلی معامله کرد. خودم هم همیشه تحلیلی معامله نمی کنم، اتفاقا جو بازار بر نحوه معاملاتم بیشتر از تحلیل اثر می گذارد اما خیلی مسائل هم باید مد نظر گرفت...

شما در یک دریای طوفانی فرصت کافی ندارید، باید سریع یک اقدامی انجام دهید. فاصله نجات یافتن تا مرگ بسیار اندک است لذا به هر هیجانی یک واکنشی نشان می دهید. خوب طبیعی است در بازار پر حجمِ پر نوسانِ پر خبر، من هم مثل شما سعی می کنم در این جریان بمانم اما وقتی خبرها ته کشید، جریان ها خوابید، بازار آرام بود، این دیگر دریا نیست، یک وان حمام یا کاسه آب است که هیچ هیجانی ندارد!

در آن شرایط، باید راحت فکر کرد، تحلیلی تصمیم گرفت و دیگر لازم نیست هیجان به خرج بدهی ... هیچ عجله ای نیست چون بازار کم حجم است سهم ها خیلی کند و ارام حرکت می کنند.

استراتژی، "فلانی میگه بخرید، الان صف میشه "برای بازارهای پرحجم است، برای دریای پول است، برای بازار 500میلیارد تومان حجم روزانه است وگرنه کسی در وام حمام که تور ماهی گیری نمی اندازد!

بعضی ها این تغییرات را درک نمی کنند! نمی توانند این بازارها را از هم تمیز دهند! این بازار آن بازار قبل نیست ... در زندگی خودتان حتما مواجه شدید، با افراد 2 شخصیتی ... یه روزی با شما خوبند و یک روز بعد! شما همان آدمی اما طرف مقابل در احولات متفاوتی سیر می کند، باید او را بفهمی تا بتوانی ارتباط بی حاشیه و بی دردسر داشته باشی ...

مخلص کلام اینکه شناخت بازار، یک فرایند است! با کلاس 9 جلسه ای و حتی تجربه چند ساله هم شاید به دست نیاید. مجموعه تفکرات است، باید به این درک برسید و بتوانید این بازارها را از هم تمیز دهید و اگر هم خیلی با تجربه اید، خیلی عالم به تحلیل هستید و گرفتار همین داستان بوده و هستید، به نظرم باید روی خودتان کار کنید تا آماده پذیرش واقعیات، حقایق و شکست ها شوید... فقط پذیرش شکست کافی نیست، اینکه چرا شکست خوردید مهم است تا تکرار نشود.

فکر می کنم، فردی در بازار موفق است که بتواند عمق آنرا تشخیص دهد! یک شخصی که شنا بلد نباشد حتی در استخر هم می تواند غرق شود... تشخیص عمق استخر و دریا از هم ساده است، باید به همین درک از بازار سرمایه برسید تا موفق باشید چون این بازار زمانی که دریا باشد، می توان هر سهمی خرید، هر قیمتی خرید، سود هم می کنید با همین استراتژی ولی یک دفعه چشمت را باز می کنی و می بینی شیرجه در دریایی زدی که عمق وان حمام را هم نداشته است. دید خود را وسیع کن، من هم همین کار را می کنم تا موفق شوم... در بازار هیچ چیز قطعی نیست، هیچ کس هم خدا نیست.

چرابعضی نماد های بورسی در صف اخراج قرار گرفته اند؟


سازمان بورس فراخوانی برای اصلاح «قانون توقف نمادهای معاملاتی» داده است. تغییرات ناشی از این قانون، چالش‌های تازه‌ای پیش روی نمادها قرار داده است.

صف اخراجی ها

به گزارش خبرنگار تجارت‌نیوز، با انتقال شرکت کاشی نیلو از تابلو اصلی و رفتن به بازار توافقی فرابورس، نخستین اخراج بورس رقم خورد. این اخراج با اینکه هفته گذشته اتفاق افتاد، اما از آن جهت اهمیت دارد که شاید همین سرنوشت در انتظار شرکت‌های هم‌گروه و حتی شرکت‌های دیگری باشد که هنوز نماد آنها بسته مانده است.

تا ابتدای خردادماه امسال، لیستی از نمادهای بسته شرکت‌ها وجود داشت که نشان می‌داد حدود ۱۹ شرکت نمادشان بسته بوده و معلوم نیست این قفل چه زمانی باز شود. از این لیست، حداقل ۱۱ شرکت بیش از شش ماه می‌شود که نمادشان بسته مانده است.

البته چهار شرکت پارس پامچال (شپمچا)، معدنی دماوند (کدما)، کمک‌فنر ایندامین (خکمک) و بانک سینا (وسینا) که همگی کمتر از شش ماه از بسته بودن‌شان می‌گذشت، در حال حاضر باز هستند. اما همچنان بقیه نمادها بسته‌اند و کاشی نیلو هم با حدود ۱۷ ماه بسته ماندن، از تابلوی اصلی بورس اخراج شد.

تلخ‌کامی نیلو

نخستین شرکت اخراجی بورس تهران در سال ۹۶ از گروه کاشی و سرامیک، نیلو (کنیلو) است. نماد این شرکت حدود ۱۷ ماه بسته ماند و به دلایل مختلف، سرانجام بسته ماندنش خوش‌اقبال نبود و به بازار توافقی فرابورس منتقل شد. طوبی دهقانی، مدیر ناشران شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در مورد لغو پذیرش شرکت کاشی نیلو اعلام کرد: این شرکت به دلیل عدم احراز شرایط حضور در بورس در جلسه هیات پذیرش، لغو پذیرش شد.

این شرکت حداقل سرمایه لازم برای ماندن در بازار دوم بورس را نداشت. همچنین، سهام شناور آزاد این شرکت نیز کمتر از حد مجاز بود. نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی و سودآوری شرکت نیز کمتر از حد قانونی بورس بود.

مدیر ناشران شرکت بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به اینکه چند شرکت دیگر در فهرست لغو پذیرش قرار دارند، گفت: این فهرست توسط هیات پذیرش بررسی خواهد شد و براساس صلاحدید این هیات درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

یکی از مهمترین دلایل بررسی وضعیت شرکت‌ها توسط هیات پذیرش بورس و بسته ماندن غیرعادی نماد شرکت، افزایش سرمایه و شفافیت در ارائه گزارش‌ها و صورت‌های مالی است. البته در بیشتر مواقع، داستان عدم شفافیت در گزارش و صورت‌های مالی شرکت‌ها، دامن‌گیر افزایش سرمایه شده و شرکت‌ها را زمین‌گیر می‌کند.

نمونه آن نیز در مورد شرکت آکنتور (کنتورسازی ایران) بود که جزو همین لیست ۱۹ شرکت باقی ماند و حتی سهامداران این شرکت برای شکایت به مراجع قضایی و بخش حقوقی بورس مراجعه کردند. به هر حال سرنوشت کنیلو با انتقال به فرابورس تا حدودی روشن شد. اما به نظر نمی‌رسد که سهام‌داران این شرکت از وضعیت کنونی چندان رضایت داشته باشند.

کاشی نیلو حداقل سرمایه لازم برای ماندن در بازار دوم بورس را نداشت. همچنین سهام شناور آزاد این شرکت نیز کمتر از حد مجاز بود. نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی و سودآوری شرکت نیز کمتر از حد قانونی بورس بود.

بحران سازی برای بانکها و فرصت برای بازر مسکن

 مسکن

انتشار شایعاتی مبنی بر احتمال ورشکستگی تعدادی از مؤسسات اعتباری و بانکی، سبب افزایش مراجعات مردم به مشاوران املاک برای خرید مسکن شده است. موضوعی که رونق این بخش را تا حدودی تسریع کرده و برخی نیز معتقدند تشدید تمایل برای ورود مجدد نقدینگی به بازار مسکن، به زودی تشدید هم خواهد شد.


کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا بخش مسکن دوباره می تواند به یکی از رقبای سایر گونه های سرمایه گذاری در دوران خروج منابع مالی مردم از مؤسسات اعتباری تبدیل شود یا خیر؟، عمدتا پاسخ مثبت می دهند اما پاسخ های آنها عمدتا با اما و اگر مواجه است؛ با این وجود به طور کلی مسکن در دوران رونق با توجه به سوددهی بالاتر آن نسبت به سپرده بانکی، ارز و طلا، خواهد توانست در مدتی کوتاه و حداکثر تا یک سال آینده گوی سبقت را از رقبای خود برباید.

محمدرضا حجتی کارشناس سرمایه گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به طولانی شدن رکود در بخش مسکن طی سال های گذشته، گفت : این دوره طولانی ترین دوره رکود در این بخش در دهه های اخیر بود که بیش از ۴ سال به طول انجامید. همین طولانی شدن دوره رکود سبب شده بود برخی عنوان کنند که مسکن دیگر نخواهد توانست به بازار جذاب برای سرمایه گذاران تبدیل شود.

وی با بیان اینکه بخش مسکن به دلیل نیاز اولیه مردم هیچ گاه از دور رقابت های اقتصادی خارج نخواهد شد، افزود: در دوره ای که رکود خرید و فروش مسکن حاکم بود، بخش اجاره نیز به دلیل وابستگی به معاملات خریدو فروش، دچار ثبات در نرخ ها شده بود که دور و تسلسل در این بخش را به دنبال داشت به این معنا که آنهایی که دنبال خرید واحد مسکونی بودند، به دلیل عدم افزایش شدید اجاره بها در سه چهار سال گذشته، به اجاره نشینی ادامه داده و از تصمیم خود مبنی بر خرید مسکن با این توجیه که ارزان تر خواهد شد، عقب نشینی کردند؛ از طرفی هم بازار اجاره بها به دلیل رکود بخش خرید و فروش امکان افزایش بیش از اندازه را نداشت؛ ضمن اینکه بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی نیز در ثابت ماندن یا افزایش نرخ اجاره بها با شیب کند آن، تأثیر داشت.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به کاهش نرخ سود سپرده ها از یک سو و انتشار شایعه احتمال ورشکستگی تعدادی از مؤسسات اعتباری که سود بالایی به سپرده گذاران می دادند، از سوی دیگر، ادامه داد: این مسائل دست به دست هم داد تا دوباره خرید و فروش مسکن با سرعت بیشتری رونق بگیرد؛ به خصوص که بر اساس اخبار جهانی، نرخ طلا به دلیل بالارفتن منابع طلای کشورهای پرمصرف مانند هند و چین تا دو سال آینده افزایش چشمگیری نخواهد یافت.

وی با تأکید بر اینکه افزایش استقبال از خرید مسکن در دوره کوتاه مدت، بیشتر به سمت خرید واحدهای مسکونی موجود و کمتر از ۵ سال ساخت هدایت می شود، گفت: به علت آنکه با کاهش ساخت و ساز مواجه هستیم و در دو سال گذشته ساخت مسکن و پروژه های مسکونیتا حدودی متوقف شده بود، فعلا متقاضیان به سمت واحدهای مسکونی با سن کمتر از ۵ سال تمایل دارند. اما در صورت تداوم رکود ساخت مسکن، قیمت این واحدها نیز به سرعت افزایش خواهد یافت؛ مگر اینکه مجددا پروژه های مسکن سریعا آغاز شوند.

حجتی با اشاره به احتمال افزایش نقدینگی سرگردان در ماه های آینده، تصریح کرد: یک احتمال نیز وجود دارد که با توجه به بالا بودن نرخ مسکن، مردم ندانند با سرمایه های خرد خود چه کار کنند و درنتیجه دوباره مدتی منابع مالی از این بانک به بانکی دیگر گردش کند. این وضعیت زمانی پایان می یابد که حوزه ساخت و ساز فعال شود.

به گفته این انبوه ساز مسکن، این بار و پس از اتمام رکود این بخش باید نظارت نهادهای مسئول در ساخت و ساز اعم از شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان به گونه ای باشد که ساخت واحد مسکونی به سمت احیای بافت های فرسوده و همچنین به صورت واحدهای مسکونی حداکثر تا ۸۰ متر مربعی هدایت شود نه اینکه دوباره لوکس سازی برای دستیابی به سودهای نجومی در مناطق گران شهرها باب شود.

برگزاری جشنواره ای به نام تعامل رسانه ها و بورس

   بورس و رسانه

   مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار از برگزاری نخستین جشنواره "بورس و رسانه" در آستانه 50 سالگی بازار سرمایه کشور، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ یاسر فلاح گفت : سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای افزایش سطح همکاری با رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری و همچنین قدردانی از تلاش و همت فعالان عرصه رسانه، نخستین جشنواره رسانه های فعال حوزه بازار سرمایه را همزمان با روز خبرنگار برگزار می کند.
مشاور رییس سازمان بورس اهداف این جشنواره را برشمرد و گفت: تقویت زمینه های اطلاع رسانی با محور افزایش سواد مالی جامعه، ارتقاء فرهنگ سرمایه گذاری بر پایه ارزش های اسلامی – ایرانی، تجلیل از نقش خبرنگاران در نقادی و هم افزایی حوزه های مالی و سرمایه ای، افزایش نقش رسانه ها در جامعه پذیری شهروندان در عرصه های گوناگون مالی و سرمایه ای و همچنین ارتقای سواد مالی جامعه و فرهنگ سازی در زمینه بازار سرمایه از مهمترین اهداف نخستین جشنواره "بورس و رسانه" است.
به گفته یاسر فلاح آثار قابل ارائه در این جشنواره متشکل از بخش رسانه های مکتوب و دیجیتال شامل روزنامه ها، نشریات ادواری، خبرگزاری ها و سایت های خبری – تحلیلی و همچنین بخش رسانه های دیداری و شنیداری شامل برنامه های رادیویی و سیما است.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس با تاکید بر اینکه شرکت همه خبرنگاران و فعالان رسانه ای کشور در این جشنواره آزاد است ؛ افزود : به بهترین آثار رسانه ای با موضوع «اقتصاد مقاومتی» جایزه ویژه جشنواره اهدا خواهد شد.